ADN, Kennis, Nieuws

Etiketten

1UN nummer
2Gevarenklassen
3Schriftelijke instructies
4Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals
5Gevi nummers

1-UN nummer

Het UN nummer is een stofidentificatienummer dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, conform voorschriften van de Verenigde Naties.

Het UN nummer bestaat uit 4 cijfers.

Dit wordt onder meer gebruikt in het ADN , de Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in het watertransport . Volgens het ADN moeten gevaarlijke stoffen en goederen worden ingedeeld op basis van hun gevaar eigenschappen.

De criteria voor het ADN indeling zijn gebaseerd op het Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals . Deze criteria worden behalve voor vervoer ook gebruikt voor productie, opslag en gebruik.

*Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals is de wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten. Het systeem is ontwikkeld binnen de Verenigde Naties en is gebaseerd op bestaande systemen uit verschillende delen van de wereld.

Alle gevaarlijke goederen worden geïdentificeerd door een nummer bestaande uit 4 cijfers: het UN nummer (en een officiële internationaal erkende benaming). Uitsluitend de meest voorkomende stoffen hebben een eigen individueel UN nummer en officiële vervoersnaam (bijv. UN 1491 Kaliumperoxide).

Aan overige gevaarlijke goederen wordt het UN nummer (en de officiële benaming) toegekend van een collectieve rubriek waartoe deze behoren. Deze eindigen (op een enkele uitzondering na) altijd op N.E.G. (‘niet elders genoemd’). Het UN nummer en de officiële vervoersnaam en eventueel de scheikundige of technische benaming moeten altijd vermeld worden op het vervoersdocument.

2-Gevarenklassen

NrGevaarKlassenOnderverdelingEtiketten
1EXPLOSIEF1Ontplofbare stoffen en voorwerpen
2GAS22.1 brandbaar gas

2.2 niet brandbaar, niet giftig gas

2.3 giftig gas
3BRANDBAAR3Brandbare vloeistoffen
4BRANDBAAR4.1


4.2


4.3
Brandbare vaste stoffen
+ Zelfontledende stoffen

Voor zelfontbranding vatbare stoffen

Stoffen die met water brandbaar gas ontwikkelen
5OXIDEREND5.1

5.2
Oxiderende stoffen

Organische peroxiden (zelfontledend)
6GIFTIG6.1

6.2
Giftige stoffen

Infectueuze stoffen
7RADIOACTIEF7Radioactieve stoffen
8BIJTEND8Bijtende stoffen
9DIVERS9Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
  • Bij een combinatie van gevaarlijke eigenschappen (bv: giftig en brandbaar) wordt de stof ingedeeld bij die klasse die het grootste gevaar vertegenwoordigt tijdens het transport.

3-Schriftelijke instructies

De schriftelijke instructie geeft aan hoe te handelen in een noodsituatie. In het ADN is een standaardmodel opgenomen waarvan in vorm en inhoud niet van afgeweken mag worden.

De instructies moet de vervoerder aan de schipper verstrekken. Deze moeten zijn opgesteld in de taal die de bemanning kan lezen en begrijpen. Tijdens het vervoer moet de schriftelijke instructie zodanig in de stuurhut worden meegenomen dat deze direct beschikbaar zijn.

 

4-Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals

Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals is de wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten. Het systeem is ontwikkeld binnen de Verenigde Naties en is gebaseerd op bestaande systemen uit verschillende delen van de wereld.

5-Gevi nummers

Algemene voorschriften voor de oranje signalisatie

ADN 5.3.2.1.1 Transporteenheden die gevaarlijke goederen vervoeren, moeten zijn voorzien van twee
rechthoekige, oranje schilden volgens ADN 5.3.2.2.1, die verticaal zijn bevestigd.

Specificaties voor de oranje schilden

ADN 5.3.2.2.1 De oranje schilden moeten retroflecterend zijn en moeten 40 cm breed en 30 cm hoog zijn; zij
moeten een zwarte zoom hebben van 15 mm breed. De oranje borden mogen in het midden
van het bord voorzien zijn van een horizontale zwarte lijn met een breedte van 15 mm. Indien
de omvang en constructie van het voertuig zodanig zijn dat het beschikbare oppervlak
onvoldoende is om deze oranje schilden aan te brengen, mogen hun afmetingen worden
verkleind tot 300 mm voor de breedte, 120 mm voor de hoogte en 10 mm voor de zwarte zoom.

(de nummers moeten onuitwisbaar zijn en in geval van brand minstens 15 minuten leesbaar blijven, verwisselbare nummers moeten op hun plaats blijven ongeacht de oriëntatie van het voertuig)

Het gevaarsidentificatienummer is een getal dat aangeduid staat op de bovenste helft van een kemlerbord, dat wordt gebruikt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor. Het eerste cijfer geeft een indicatie van het hoofdgevaar, overeenkomend met de ADR-gevarenklassen.

Het eerste getal:

2: Gas

3: brandbare stof

4: Brandbare vaste stof

5:Oxiderend werkende stof of organische peroxide

6: Giftige stof

7: Radioactieve stof

Voor het tweede en eventuele derde cijfer geldt:

0: geen betekenis

1: Explosiegevaar

2: Er kan gas vrijkomen

3: Gevaar voor ontbranding

5: Gevaar voor oxiderende werking

6: Gevaar voor vergiftiging

7: Gevaar voor radioactiviteit

8: Gevaar voor corrosie

9: Gevaar voor heftige reactie als gevolg van spontane ontleding of polymerisatie

Wanneer de eerste twee cijfers hetzelfde zijn, betekent dat een versterking van het gevaar, bijvoorbeeld: 33 betekent een zeer brandbare stof, 66 geeft een zeer giftige stof aan, 88 een zeer bijtende stof, 22 een gekoeld gas. De combinatie 42 duidt op een vaste stof waarbij gas kan vrijkomen. Het getal 263 betekent een giftig, brandbaar gas. Als het gevaarsidentificatienummer wordt voorafgegaan door de letter X, dan is het absoluut verboden de stof met water in aanraking te brengen.