Antwerpen, Nieuws

Vlaamse Waterwegen( compleet overzicht)

1Scheepvaartreglementering
2Maximale vaarsnelheden
3Sluizen en bruggen
3aAlgemene tijdelijke voorschriften voor de waterweggebruiker 2022
4Kaart met kunstwerken
5Overzicht beschikbare vaarwegfiches( o.a maximale afmetingen)
6Bediening op Zon- en feestdagen beroepsvaart
7Ligplaatsen
8Actuele watergegevens en debietgegevens
9Scheepvaartberichten
10AIS Verplichting Vlaanderen
11Transport gevaarlijke goederen (ADN)
12Elektronische meldplicht ADN
13Binnenvaartservices
14Scheepvaartrechten
15Havenreglementering
16RIS-Centra
17Elektronisch melden in Vlaanderen
18Binnenvaartservices
19Certificaten en bekwaamheidsbewijzen
20Contactgegevens Vlaamse Waterweg N.V

1-Scheepvaartreglementering


2-Maximale Vaarsnelheden


3-Sluizen en Bruggen

Op de site van VisuRis vind u de actuele lijst van bruggen en sluizen.

Hier vind u onder andere bedieningstijden, afmetingen van sluizen, hoogtes van bruggen, contactgegevens en meer…

Via onderstaande link komt u op de site van Visuris en kunt u zoeken op brug- of sluisnaam of via MEER per vaarweg.

3a- Algemene tijdelijke voorschriften voor de waterweggebruiker 2022


4-Kaart met kunstwerken


5-Overzicht beschikbare vaarwegfiches( o.a maximale afmetingen)

AFLEIDINGSKANAAL VAN DE LEIEKANAAL NAAR BEVERLO
ALBERTKANAALKANAAL NAAR CHARLEROI
BENEDEN-DIJLEKANAAL NIEUWPOORT-DUINKERKE
BOVEN-SCHELDEKANAAL PLASSENDALE-NIEUWPOORT
DENDER KANAAL ROESELARE-LEIE
DOORTOCHT GENT LEIE
IJZER LOKANAAL
KANAAL BOCHOLT-HERENTALS MOERVAART EN DURME
KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK NETEKANAAL EN BENEDEN-NETE
KANAAL BRIEGDEN-NEERHAREN RINGVAART OM GENT
KANAAL DESSEL-KWAADMECHELEN RUPEL
KANAAL DESSEL-TURNHOUT-SCHOTEN SCHELDE-RIJNVERBINDING
KANAAL GENT-OOSTENDEZEEKANAAL BRUSSEL-SCHELDE
KANAAL GENT-TERNEUZENZEESCHELDE
KANAAL IEPER-IJZERZUID-WILLEMSVAART
KANAAL LEUVEN-DIJLE

6-Bediening op Zon- en feestdagen beroepsvaart

De Vlaamse Waterweg NV wenst een vlot en veilig scheepvaartverkeer te verzekeren. De vennootschap staat hiervoor ondermeer in voor de bediening van de sluizencomplexen op de waterwegen. De bedieningstijden van de specifieke kunstwerken zijn terug te vinden in het overzicht van de bruggen en sluizen. De geldende bedieningsuren zijn maximaal afgestemd zijn op de noden. Buiten deze bedieningsuren en bij economische noodzaak.

Op de site van Viruris vind u de actuele lijst van bruggen en sluizen.

Hier vind u onder andere bedieningstijden, afmetingen van sluizen, hoogtes van bruggen, contactgegevens en meer..
.

Via onderstaande link komt u op de site van Visuris en kunt u zoeken op brug- of sluisnaam of via MEER per vaarweg.

Buiten deze bedieningsuren en bij economische noodzaak kan een bediening van kunstwerken, in bepaalde omstandigheden, voor de beroepsvaart aangevraagd worden. Het gehanteerd tarief omvat de personeelskost dat specifiek voor de aangevraagde bediening ter plaatse gaat.

Meer informatie kan u bekomen via ons contactformulier of telefonisch op het nummer 0800 30 440

Klik hieronder op 1 van de knoppen en type daar de naam van de brug of sluis in die u zoekt:

7-Ligplaatsen


8-Actuele watergegevens en debietgegevens


9-Scheepvaartberichten


10-AIS Verplichting Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft het besluit goedgekeurd betreffende de verplichting tot uitrusting en gebruik van Inland AIS. Dit besluit wijzigt zowel de regelgeving betreffende technische voorschriften als het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren. De verplichting is reeds van toepassing op onder andere de Rijn en de haven van Antwerpen. De verplichting in Vlaanderen is van toepassing vanaf 8 februari 2018.

AIS-apparatuur verbetert de veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart. Met behulp van ECDIS-apparaten of daarmee vergelijkbare visualiseringssystemen kan een schipper een duidelijk beeld krijgen van de verkeerssituatie in de sector waar gevaren wordt. Deze systemen zijn in Vlaanderen niet verplicht, maar indien men ze toch aan boord heeft, worden er verschillende vereisten opgelegd.

Hieronder leest u nadere toelichting over het besluit. Het eerste deel gaat in op de verplichting tot uitrusting en gebruik van Inland AIS. Het tweede deel gaat in op de verplichtingen betreffende Inland ECDIS-apparaten of daarmee vergelijkbare visualiseringsystemen wanneer men deze aan boord heeft.

AIS-apparatuurVerplichting tot uitrusting met Inland AIS-apparatuur
Verplichte inschakeling van het Inland AIS-apparaat
Gegevens die door het AIS-apparaat worden uitgezonden
Inland ECDIS-apparaten

11-Transport gevaarlijke goederen (ADN)

TRANSPORT GEVAARLIJKE GOEDEREN (ADN)

De regelgeving voor het transport van gevaarlijke goederen over de waterweg is gebaseerd op de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN). De bijlagen bij deze overeenkomst maken deel uit van de Europese richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.

REGELGEVING

Overzicht van de regelgeving van toepassing op de transporten met gevaarlijke goederen
Decreet betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (6/7/2012)
Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang (laatste wijziging: BVR van 21 mei 2021)
De bijlage bij het besluit kan u hier raadplegen : ADN 2021

SCHIP

Een binnenschip dat voor het transport van gevaarlijke goederen gebruikt wordt, moet in het bezit zijn van een certificaat van goedkeuring overeenkomstig het ADN, 1.16.1.

TRANSPORT

Er gelden ook aparte voorschriften in het politiereglement voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Zo dienen bepaalde veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden en moeten ADN-schepen bij het ligplaats nemen, rekening houden met bepaalde afstanden tot woongebieden en kunstwerken. De belangrijkste voorschriften zijn opgenomen onder:
APSB, Art. 3.14. Bijkomende tekens van schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren
APSB, Art. 7.07. Ligplaatsen in de nabijheid van schepen, duwstellen of gekoppelde samenstellen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren
APSB, Art. 7.08. Bewaking en toezicht
ADN, 7.1.5.4 Ligplaats nemen

BEMANNING

Tijdens het transport van gevaarlijke goederen dient steeds een ADN-deskundige aan boord te zijn.
BEDRIJVEN
Informatie over Seveso of Sevesobedrijven (bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen) is terug te vinden op www.seveso.be/nl.

12-Elektronische meldplicht ADN

De Vlaamse regering heeft op 5 februari haar definitieve goedkeuring gegeven voor de invoering van de elektronische meldplicht voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren. 

WAAROM MOET IK MIJN GEGEVENS ELEKTRONISCH MELDEN?

Als ADN-transport de bevoegdheidsgrenzen van het Vlaamse Gewest nadert of een reis aanvat vanaf een ligplaats in het Vlaamse Gewest, is het in het kader van de veiligheid essentieel dat dat aan de overheid wordt gemeld. Die informatie en de gegevens over de aard en hoeveelheid, oorsprong en bestemming van de gevaarlijke goederen en de te volgen route zijn immers belangrijk in het raam van eventuele calamiteiten op en naast de waterweg. Als die informatie beschikbaar is, kan ze door de hulpdiensten worden opgevraagd. De bevoegde waterwegbeheerder kan ook maatregelen nemen om het transport van gevaarlijke goederen zo veilig mogelijk te laten verlopen, in het bijzonder als tijdens het transport kunstwerken gepasseerd worden en als gevaarlijke goederen geladen en gelost worden. 

WIE MOET ELEKTRONISCH MELDEN?

•De schipper  van een vaartuig dat gevaarlijke goederen vervoert over de binnenwateren.
•De elektronische meldplicht is niet van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen :
•door voertuigen, wagens, of vaartuigen die eigendom zijn van of onder de verantwoordelijkheid vallen van de strijdkrachten;
•door zeeschepen over de maritieme waterwegen die deel uitmaken van de binnenwateren;
•door veerboten die uitsluitend een binnenwater of haven oversteken;
•dat volledig binnen de begrenzing van een afgesloten gebied plaatsvindt.

WANNEER MOET MEN ELEKTRONISCH MELDEN?

•voor het vaartuig het Vlaamse Gewest binnenvaart;
•voor het vaartuig zijn lig- of aanmeerplaats in het Vlaamse Gewest verlaat.

VANAF WANNEER MOET IK MIJN GEGEVENS ELEKTRONISCH MELDEN?

•De verplichting voor de elektronische melding voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren gaat in 
vanaf 1 maart 2021. 

Omwille van deze snelle inwerkingtreding en om iedereen de kans te geven zich tijdig aan deze nieuwe elektronische meldingsplicht aan te passen wordt een tolerantietermijn voorzien. Dit houdt in dat gedurende deze periode de elektronische melding verplicht is maar u tijdelijk niet gesanctioneerd zal worden bij vast stelling van een overtreding, wel zal u aangemaand worden tot het onmiddellijk uitvoeren van de verplichte melding. 

HOE MOET MEN ELEKTRONISCH MELDEN?

De elektronische melding wordt gedaan conform de uitvoeringsverordening (EU) 2019/1744 van de Commissie van 17 september 2019 betreffende de technische specificaties voor elektronische scheepsrapportering voor de binnenvaart en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 164/2010.

Voor het opstellen en doorsturen van de melding kan gebruik gemaakt worden van de reeds bestaande meldsoftwareapplicaties. Het gratis ter beschikking gestelde pakket BICS van de Nederlandse Vaarwegautoriteit biedt hiertoe een mogelijkheid. Meer informatie betreffende andere pakketten vindt u op deze website: www.swing-platform.be 
Door gebruik te maken van een meldsoftware zal bij opgave van een route naar of door Vlaanderen zal de melding automatisch door de meldsoftware aan de vaarwegautoriteit overgemaakt worden.

WELKE GEGEVENS MOET MEN MELDEN?

1. het tijdstip van in- en uitvaren van het Vlaamse Gewest;
2. de naam van het vaartuig, en bij samenstellen de naam van alle schepen van het samenstel;
3. het unieke Europese scheepsidentificatienummer, het IMO-nummer voor zeeschepen, en bij samenstellen het unieke Europese scheepsidentificatienummer en het IMO-nummer van alle schepen van het samenstel;
4. het soort vaartuig of samenstel, en bij samenstellen het soort vaartuig voor alle schepen; 
5. het laadvermogen van het vaartuig, en bij samenstellen het laadvermogen van alle schepen van het samenstel;
6. de lengte en de breedte van het vaartuig, en bij samenstellen de lengte en de breedte van het samenstel en van alle schepen van het samenstel;
7. de volgende gegevens over de gevaarlijke goederen:
a) de VN-nummers of de nummers van de gevaarlijke goederen;
b) de klasse, de classificatiecode en eventueel de verpakkingsgroep van de gevaarlijke goederen;
c) de totale hoeveelheden van de gevaarlijke goederen waarop de gegevensbetrekking hebben;
d) het aantal blauwe lichten of kegels;
8. het aantal containers aan boord naar grootte en beladingstoestand, beladen of onbeladen, in de respectieve plaats van containers overeenkomstig het stuwplan en het containertype;
9. het containernummer van de containers met gevaarlijke goederen;
10. het aantal personen aan boord;
11.de diepgang;
12. de locatie van vertrek of de laadplaats;
13. de locatie van bestemming of de losplaats;
14. de route, aan de hand van routepunten.

Als deze gegevens tijdens de reis in het Vlaamse Gewest worden gewijzigd, wordt dat onmiddellijk op dezelfde wijze aan De Vlaamse Waterweg nv gemeld.

Als het vaartuig zijn reis in het Vlaamse Gewest gedurende meer dan twee uur onderbreekt, meldt de schipper het begin en het einde van die onderbreking onmiddellijk op dezelfde wijze aan De Vlaamse Waterweg nv.”.

13-Binnenvaartservices

AFVAL

De binnenvaart staat bekend als de milieuvriendelijkste vervoerswijze en de behandeling van het afval dat onvermijdelijk ontstaat tijdens de exploitatie van de schepen vormt dan ook een bijzonder aandachtspunt.

De binnenvaart moet om deze reden aan bepaalde regels voldoen. Deze regels zijn opgenomen in het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI). Dit Verdrag is in 1996 te Straatsburg ondertekend door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland en na ratificatie op 1 november 2009 in werking getreden.

Bij decreet van 9 mei 2008 stemde de Vlaamse Regering in met het Verdrag inzake de verzameling.
Binnenvaartschepen produceren verschillende soorten scheepsafval. Het is van belang om deze afvalstoffen op een correcte wijze af te geven, in te zamelen en te laten verwerken. Het algemene uitgangspunt van het CDNI is dat de vervuiler de kosten hiervoor draagt.

De Vlaamse waterwegbeheerders en havenbesturen voeren duurzaamheid hoog in het vaandel. Een milieuverantwoorde inzameling van afvalstoffen afkomstig van de binnenvaart draagt bij om dit principe van duurzaamheid te kunnen realiseren. Daarom stelden de havens en waterwegbeheerders een plan op dat betrekking heeft op alle soorten scheepsafval afkomstig van schepen die gebruik maken van de Vlaamse vaarwegen.

Meer info betreffende het afvalbeheersplan, de uitbouw van het inzamelnetwerk evenals relevante documenten is terug te vinden op www.binnenvaartservices.be

AFVALWATER

Artikel 2 van de Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging stelt een algemeen lozingsverbod in. Voor de scheepvaart zijn volgende uitzonderingen opgenomen op dit artikel:

• het lozen van afvalwater uit keukens, eetruimten, wasruimten en bijkeukens, alsmede toiletwater afkomstig van schepen, met uitzondering van:

► passagiersschepen die toegelaten zijn voor het vervoer van meer dan 50 passagiers die niet beschikken over een zuiveringsinstallatie welke voldoet aan de grens- en controlewaarden voor zuiveringsinstallaties aan boord van passagiersschepen zoals opgenomen in bijlage 2, aanhangsel V, van het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996;

► pleziervaartuigen, zijnde voor sport- en vrijetijdsdoeleinden bedoelde vaartuigen, ongeacht het type of de wijze van voortstuwing, met een romplengte van 2,5 tot 24 m; 

• het lozen door schepen van waswaters afkomstig van het reinigen van de eigen ruimen, voor zover cumulatief voldaan wordt aan :de lozingsvoorwaarden voorzien in het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijnen binnenvaart ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996;
de uitzonderingen op de losstandaarden voorzien door de havenkapiteindiensten binnen de Vlaamse havenbesturen. 

14-Scheepvaartrechten

► Voor een reis over de waterwegen, beheerd door De Vlaamse Waterweg nv, dient een vaartuig te beschikken over een geldige vaarvergunning zoals voorgeschreven in  artikel 79 van het Koninklijk Besluit van 15 oktober 1935 houdende het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk (kortweg ARSK).  

PROCEDURE VOOR HET BEKOMEN VAN EEN VAARVERGUNNING (GELDIG VANAF 1/1/2022)

1) HET MELDEN VAN DE REIS EN LADINGGEGEVENS 

1.1) Elektronisch melden:

 Het elektronisch melden is sinds 1 maart 2021 verplicht voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren (www.visuris.be/adnmeldplicht).

Voor andere schepen wordt een verplichting verwacht in de loop van 2022. Het elektronisch melden is reeds mogelijk voor alle beroepsvaartuigen en wordt in afwachting van een verplichting, alvast sterk aangeraden. 
Wanneer er voor de reis een elektronische melding verstuurd wordt, zal op basis van deze melding  een vaarvergunning opgesteld worden. 
Om het automatisch proces zo vlot mogelijk te laten verlopen raden we aan om:
Minimaal één tussenpunt op de vaarroute te melden, opdat een correcte routebepaling kan gebeuren.
Er over te waken dat de melding steeds correcte bedrijfsgegevens (BTW-nummer) bevat, opdat facturatie correct kan gebeuren.

1.2) Melding via centraal telefoonnummer:

Indien elektronisch melden niet mogelijk is wegens een technisch probleem voorziet De Vlaamse Waterweg volgend centraal telefoonnummer als alternatief:
00800/53.23.1111
(GRATIS BEREIKBAAR VANUIT BELGIË, NEDERLAND EN FRANKRIJK)


Bij bepaalde contracten worden servicenummers niet toegelaten, in dat geval kan je terecht op +32 2/616.32.05 (standaard tarief).

Gelieve volgende gegeven klaar te houden alvorens contact te nemen met het loket:

• ENI-nummers
• Aantal personen aan boord
• Actuele lengte, breedte en diepgang van het samenstel
• Ladinggegevens UN-code of ADN code en de tonnage
• Herkomst en bestemming
• Facturatiegegevens, BTW nummer
• emailadres

Gelieve ook aan te geven welke route gevolgd zal worden zodat de vaarvergunning correct kan opgemaakt worden ten behoeve van de aankondiging naar de beweegbare kunstwerken en voor een correcte berekening van de scheepvaartrechten.

In bepaalde gevallen worden servicenummers niet toegelaten binnen een abonnement, in dat geval kan je terecht op +322/616.32.05 (standaard tarief).

2) ONTVANGST VAN DE VAARVERGUNNING

De vaarvergunning wordt elektronisch verstuurd naar het e-mailadres dat aan het schip gekoppeld is. Dit geldt als bewijs.

3) WANNEER MELDEN?

De reismelding dient te gebeuren ten laatste aan het eerste kunstwerk (wanneer een schip geen ADN goederen aan boord heeft: in dat geval moet het elektronisch gebeuren vooraleer het vaartuig het Vlaamse Gewest binnenvaart of vooraleer het vaartuig zijn lig- of aanmeerplaats in het Vlaamse Gewest verlaat).
Echter, ten behoeve van een vlotte bediening aan de kunstwerken en gelet op het feit dat het vanop afstand kan, raden wij aan de vaarvergunning in orde te brengen voor vertrek of voor het schip op het netwerk van de Vlaamse Waterweg komt. Op deze manier zijn alle gegevens gekend bij aankomst aan de eerste sluis.

4) BETALING

De vaarrechten worden maandelijks gefactureerd aan de firma waar het schip aan verbonden is, of op  het facturatieadres dat opgegeven is bij de elektronische melding of doorgegeven wordt aan het loket. De gegevens van deze firma staan op de vaarvergunning. Elektronische facturatie geniet de voorkeur. De factuur bevat een artikel betreffende de betalingsmodaliteiten.
De bedragen vermeld op de vaarvergunning zijn indicatief, rekening houdende met eventuele updates van de reis en afrondingsverschillen, kunnen deze bedragen licht afwijken.
LET OP: het is niet mogelijk om de vaarvergunningen individueel te betalen. Enkel de betaling van de  maandfactuur met de bundeling van de reizen is geldig.

5) BEPALING VAN HET AFGELEGDE VAARTRAJECT

In afwijking van artikel 79§3 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende vaststelling van het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk zullen de verschuldigde scheepvaartrechten worden berekend aan de hand van de werkelijke afstand tussen het vertrekpunt en het aankomstpunt.

6) MELDEN VAN WIJZIGING VAN DE REISGEGEVENS

Indien tijdens de reis de reis- of landingsgegevens wijzigen, dient dit gemeld te worden. Dit kan door:
Het versturen van een aanpassing van de initiële elektronische melding
Het melden van de wijziging aan een ontvangstkantoor via VHF/telefoon
Indien u moet voldoen aan de elektronische meldplicht is het ook verplicht om de updates via deze weg te doen.
Noot: aangezien er vanaf 1/1/2021 via het principe van postfacturatie gewerkt wordt, met maandfacturatie zal een routewijziging geen invloed hebben op de aanrekeningen.

7) MELDEN VAN FOUTEN

Indien de aanvrager merkt dat er een fout is op de vaarvergunning of de factuur kan dit gemeld worden via het telefonisch loket of vaarvergunning@vlaamsewaterweg.be. Vervolgens zal dit spoedig verwerkt worden. Gelieve  steeds de vaargunningen na te kijken zodat fouten in de facturatie vermeden kunnen worden.

GELADEN VAARTUIGEN

TARIEVEN (VANAF 01/01/2022)

• per tonkilometer dient er 0,000291 € betaald te worden.

• Geladen vaartuigen dienen minimum het tarief van ledige vaartuigen te betalen.
LEDIGE VAARTUIGEN
 < 20 km≥ 20 km
Tonnenmaat ≤ 400 ton0,58 €1,16 €
Tonnenmaat > 400 ton1,16 €2,32 €
SLEEP- EN DUWBOTEN MET GELADEN SLEEP
PKPrijs per PK en per ton kmMinimum per km
0 tot 60 PK0,001187 €
61 tot 150 PK0,000791 €
151 tot 400 PK0,000585 €0,087273 €
> 400 PK0,000269 €0,174545 €
SLEEP- EN DUWBOTEN MET LEDIGE SLEEP
PKPrijs per PK en per ton kmMinimum per km
0 tot 60 PK0,000593 € 
61 tot 150 PK0,000396 € 
151 tot 400 PK0,000292 €0,043637 €
> 400 PK0,000135 €0,087273 €
LOSVARENDE SLEEP- EN DUWBOTEN
PKReizen < 20 kmReizen ≥ 20 km
0 tot 150 PK0,47 €0,87 €
> 150 PK1,16 €1,45 €
ABONNEMENTEN PASSAGIERSVAART
CategorieGrootste lengte van de romp van het schip1 kalenderdag1 maand1 seizoen
(1/3 – 31/10)
1 jaar
1< of = 15 m12,19 €48,76 €170,67 €195,05 €
2> 15 m en < of = 25 m24,38 €97,53 €341,34 €390,11 €
3> 25 m en < of = 40 m48,76 €195,05 €682,68 €780,21 €
4> 40 m en < of = 60 m97,53 €390,11 €1 365,37 €1 560,42 €
5> 60 m en < of = 80 m195,05 €780,21 €2 730,74 €3 120,84 €
6> 80 m en < of = 100 m390,11 €1 560,42 €5 461,47 €6 241,68 €
7> 100 m487,63 €1 950,53 €6 826,84 €7 802,10 €
Op al deze bedragen is 21% BTW verschuldigd

BIJKOMENDE RECHTEN ZEEKANAAL BRUSSEL-CHARLEROI

Voor de sluizen van Wintam en Zemst wordt er een bijkomende kost aangerekend wanneer er geschut wordt:

Speciale doorvaart (enkel voor sluis Zemst):

• tussen zaterdagavond 22u en zondagochtend 8u;
• tussen zondagnamiddag 16u en maandagochtend 6u;
• op officiële feestdagen.

Nachtdoorvaart:

• tussen 22u en 6u (alle weekdagen);
• Wintam enkel in afvaart;
• Zemst in op- en afvaart.

Voor pleziervaart tellen dezelfde regels als voor de beroepsvaart. Indien het om een groep pleziervaartuigen deze diensten afnemen worden ze aanzien als één schip. van het eerste weekend van mei tot en met het laatste weekend van september zijn pleziervaartuiten vrijgesteld van speciale doorvaart tussen 16u en 18u.
TARIEVEN:
  excl. BTW 
Speciale doorvaart 99,35 €zeevaart is vrijgesteld van BTW
Nachtdoorvaartmax laadvermogen  
 < 400 ton11,64 € 
 450 – 1350 ton17,47 € 
 > 1350 ton24,45 € 
Nachtdoorvaart Brutoton (GT)  
Zeevaart< 2500 ton16,30 €vrijgesteld van BTW
 2500 – 7000 ton20,95 €vrijgesteld van BTW
 > 7000 ton25,61 €vrijgesteld van BTW

15-Havenreglementering

Binnen de verschillende zeehavens gelden aparte reglementen

GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN

Havenonderrichtingen en Havenverordeningen, Havenkapiteindienst, Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen
Tariefverordening voor de binnenvaart, Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen

STADSHAVEN ANTWERPEN

Richtlijnen en regelgeving, Stad Antwerpen

DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE

Havenverordening Zeebrugge

HAVEN VAN GENT

Algemene politieverordening, haven van Gent

HAVEN VAN OOSTENDE

Politieverordening handelshaven Oostende

16-RIS-Centra

Om de gebruikers van de waterwegen steeds bij te kunnen staan en om in geval van een incident zo adequaat mogelijk te kunnen reageren, zijn er in Vlaanderen twee RIS-centra die 24/7 operationeel zijn. Heb je een vraag of een probleem, dan zullen de operatoren je hiermee graag helpen. Met welke vragen kan je zoal bij deze mensen terecht?

VOORNAAMSTE TAKEN

De RIS-centra zijn er ter ondersteuning van zowel de interne medewerkers van de waterwegbeheerders als voor het verhelpen van een probleem of beantwoorden van een vraag van de waterweggebruikers.

WATERHUISHOUDING

Zowel de waterstanden van de rivieren als van de kanalen worden 24/7 gemonitord door de RIS-operatoren. Wanneer een waterstand een drempelwaarde dreigt te overschrijden, worden zij hierover gealarmeerd. Samen met de watercoördinator zullen de gepaste maatregelen genomen worden om de waterstand terug te stabiliseren. Lukt dit niet, zullen de juiste maatregelen bepaald worden en zal hierover gecommuniceerd worden.
Ook in het geval van overstromingen of watertekorten zal RIS een centrale rol opnemen als informatiecentrum voor alle betrokkenen. Indien nodig zullen zij de betrokken diensten en personen verwittigen.

CALAMITEITENCENTRUM

Wanneer er een incident is op of naast het water kan dit best via het RIS aan de waterwegbeheerder gemeld worden. De operatoren zullen vervolgens de juiste mensen contacteren om het incident te verhelpen. Dankzij toepassingen zoals VisuRIS beschikken zij ook over alle nodige informatie zoals ladingsgegevens, positiegegevens, waterstanden,… Allemaal informatie die belangrijk kan zijn om het incident zo efficiënt en veilig mogelijk aan te pakken.

INFORMATIECENTRUM

Heel wat informatie over de waterwegen kan reeds teruggevonden worden op deze portaal. Maar wanneer je toch nog een vraag hebt, kan je steeds bij de operatoren terecht. Zij zullen in eerste instantie kijken of ze het zelf kunnen oplossen. Indien niet, zullen ze dit aan de juiste persoon overmaken. Ook met vragen over de RIS-diensten of het portaal kan je hier steeds terecht.
RIS Evergem
CONTACTINFO

De RIS-centra werken samen en zijn bereikbaar via een gemeenschappelijk telefoonnummer. Heb je een vraag over een bepaalde regio, gebruik het keuzemenu om met de juiste operator in contact te komen.

DRINGENDE VRAGEN OF INCIDENTEN

bel gratis: 0800 30 440
vanuit buitenland +32(0)78 055 440

ANDERE VRAGEN EN INCIDENTEN

een probleem op de waterweg
een vraag

17-Elektronisch melden in Vlaanderen

► Om te mogen varen op de Vlaamse waterwegen dient een schipsteeds te beschikken over een geldige vaarvergunning en dienen er vaarrechten betaald te worden aan de waterwegbeheerder. Een binnenvaartondernemer kan zich hiervoor op 2 manieren in orde stellen, ofwel dient hij aan wal te gaan in het eerste ontvangkantoor op zijn route. Vervolgens dient hij zijn meet- en vrachtbrief voor te leggen aan de ontvanger die de vaarvergunning zal opstellen en de vaarrechten zal innen.

Een tweede mogelijkheid is dat de reis elektronisch gemeld wordt bij de waterwegbeheerder. Aan de hand van deze melding zal er een elektronische vaarvergunning opgesteld worden en per mail naar het schip verstuurd.

Momenteel gelden onderstaande punten enkel voor de waterwegen onder beheer van de Vlaamse Waterweg nv. Er wordt ook werk gemaakt om deze dienstverlening ,samen met onze partners, verder uit te breiden.

VOORDELEN

Het elektronisch melden van reizen heeft verschillende voordelen, zowel voor de binnenvaartondernemer als de waterwegbeheerder.

1. VEILIGHEID

Bij een elektronische reismelding dient de binnenvaartondernemer het schip niet steeds te verlaten om zich naar het ontvangstkantoor te begeven. Informatie over gevaarlijke ladingen wordt door de waterwegbeheerders gebruikt voor het correct indelen van sluiskolken en kan ook opgevraagd worden in geval van incidenten waarbij een schip betrokken is. De reis- en landinginformatie kan op dat ogenblik  onmiddellijk aan de hulpdiensten overgemaakt worden zodat deze de gepaste maatregelen kunnen nemen.

2 .VLOTTE PASSAGE

Indien de correcte afmetingen van het schip of duwkonvooi elektronisch doorgestuurd worden, zal deze informatie ter beschikking gesteld worden aan alle beweegbare kunstwerken op het traject van deze reis. Er zal ook geen tijd meer verloren gaan door het aanmaken van een vaarvergunning in het kantoor waardoor de passagetijd mogelijks korter zal worden voor bepaalde kunstwerken.

3. CORRECTE INFORMATIE

Door de koppeling te maken met andere toepassingen aan boord van het schip (vb. stuwagesoftware) is het niet meer de binnenvaartondernemer die alle informatie zelf moet ingeven, maar wordt de informatie aan de bron opgehaald. Hierdoor wordt deze ook betrouwbaarder en vollediger.

4. ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

Doordat alle informatie elektronisch uitgewisseld wordt, kan deze eenvoudiger beheerd en opgeslagen worden aan boord van het schip. De vaarrechten zullen maandelijks afgerekend worden waardoor er niet contant betaald moet worden door de binnenvaartondernemer.

VOORWAARDEN

Om elektronisch te melden kan er gebruik gemaakt worden van BICS of een gelijkaardige meldsoftware. Om te melden aan Vlaanderen dient er gemeld te worden aan het meldpunt “Vlaamse Waterwegen”. Er zijn wel enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden alvorens je melding verwerkt kan worden:

Maandelijkse afrekening vaarrechten: Om Elektronische vaarvergunningen te ontvangen dienen de vaarrechten op maandelijkse basis betaald te worden. Hiervoor dient er een aanvraag gedaan te worden bij de waterwegbeheerder. Nadat dit in orde gebracht is dient er niet meer contant betaald te worden (ook niet indien met een vaarvergunning aan het ontvangstkantoor neemt).  Op het einde van de maand wordt er een globaalfactuur verstuurd met een bundeling van alle reizen van de gekoppelde rompen voor de afgelopen periode.

Contactgegevens schip: Volgens het scheepvaartreglement dient een vaartuig steeds een geldige vaarvergunning aan boord te hebben. Om hieraan te voldoen dienen wij te beschikken over een mailadres aan boord van het schip. De elektronische vaarvergunning zal via mail verstuurd worden naar dit adres zodat de schipper steeds over dit document kan beschikken.

HANDIGE TIP!

Vlaanderen beschikt over een uitgebreid waterwegennetwerk, dit wil zeggen dat een schip op verschillende manieren van A naar B kan varen. Om de vaarrechten correct te kunnen berekenen en de sluizen op het traject te kunnen verwittigen hebben wij nood aan een correcte route.
Daarom is het aangewezen om naast een vertrek- en een aankomstpunt ook één of meerdere passage-of viapunten mee te geven. Hierdoor kan de vaarvergunning eenvoudig en correct opgesteld worden waardoor rechtzettingen beperkt zullen zijn.

MEER INFO

een vraag over melden in Vlaanderen
Een vraag over meldsoftware

18-Binnenvaartservices

Binnenvaartservices is de overkoepelende term voor het aanduiden van dienstverlening aan de binnenvaart met betrekking tot walstroom, drinkwater en afvalinzameling.

• In de nabijheid van een stedelijke omgeving worden rust- en overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart vaak van walstroom voorzien. Walstroom is het begrip waarmee wordt aangegeven dat een schip gebruik kan maken van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. Varende schepen gebruiken in principe hun eigen generatoren om elektriciteit op te wekken. Wanneer schepen echter stilliggen, is het laten draaien van de dieselmotoren onnodig milieubelastend.

• De Vlaamse Waterweg wenst ook de inname van water en de afvalafgifte op een gestructureerde manier aan de binnenvaart ter beschikking te stelen. Hiertoe wordt op bepaalde locaties in de nodige voorzieningen geïnvesteerd. Ervaart u een tekortkoming aan het huidige netwerk, dan kan u dit steeds melden aan het RIS, waarna de haalbaarheid van deze extra voorziening kan onderzocht worden.
Naast de afvalinzameling ter hoogte van sluizen, beschikt De Vlaamse Waterweg ook over afvalparken waar u naast de reguliere huishoudelijke afvalstoffen, zoals restafval, glas, PMD, papier en karton, ook terecht kunt voor volgende niet-gevaarlijke recycleerbare afvalstoffen: grof vuil, ijzerschroot, houtafval, wit- en bruingoed, vlak glas, groenafval en autobanden. Daarnaast kan u in het afvalpark ook terecht voor afgifte van volgende gevaarlijke afvalstoffen in het afvalpark: afvalvetten, afvalolie, lege olievaten, olievodden en -absorbentia, olie- en mazoutfilters, loodaccu’s, batterijen, TL-lampen, verfpotten en -resten, spuitbussen en solventen.
 
De afgifte voor sommige fracties geschiedt tegen een kostendekkende vergoeding.

Ten behoeve van het schip is een infobrochure met sorteerwijzer voor de verschillende afvalstromen uitgewerkt.

In het park is er alle werkdagen van 8-16u een parkwachter aanwezig voor de registratie en weging van al het door u afgegeven afval.

ONTVANGSTINSTALLATIES VOOR SCHEEPSAFVAL

DEEL A – In ruil voor de betaling van uw verwijderingsbijdrage kan u terecht in de recyclageparken van de waterweg- en havenbeheerders voor gratis afgifte van het olie- en vethoudend afval (deel A). Bij afgifte van olie- en vethoudend afval dient u uw Eco-kaart en olie-afgifteboekje voor te leggen.

DEEL C – Voor de afgifte van het overig scheepsbedrijfsafval (de vaste afvalstoffen) kan u ook terecht in de recyclageparken en in de containers aan de sluizen. Sommige locaties aan de sluizen zijn omgevormd tot sorteerstraten met containers voor papier en karton, PMD, glas en restafval.

Voor de afgifte van het overig scheepsbedrijfsafval is steeds een registratie noodzakelijk. Contacteer uw ontvanginrichting of meer info via https://www.visuris.be/Binnenvaartservices.

Een beperkt deel zoals het restafval, het grofvuil en het KGA (verven en solventen) is betalend. Daarvoor geldt een tarief conform het principe “de vervuiler betaald” en is raadpleegbaar via de kaart van ontvangstinstallaties. Alle overige scheepsbedrijfsafvalstoffen kan u nog steeds gratis afgeven.
Huishoudelijk afval moet zoveel mogelijk gescheiden naar de recycleerbare categorieën papier/karton, GFT, glas, harde (plastic) kunststoffen, piepschuim, folies PMD+ en restafval te worden afgegeven. Door een maximale scheiding van de verschillende afvalstoffen draagt u bij aan een goede recyclage en beperkt u het volume restafval.

KLIK OP DE AFBEELDING OM NAAR DE OVERZICHTSKAART TE GAAN


19-Certificaten en bekwaamheidsbewijzen

CONTACTGEGEVENS BINNENVAARTLOKET

Bereikbaarheid
U kan steeds uw vragen voor de Binnenvaartcommissie stellen via mail binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Loket Evergem 
Ringvaartweg 1 9030 Mariakerke (GPS-adres: Kaleweg – Mariakerke)
Tel: 09/292 12 95 – loket
Tel: 09/292 11 69 – voor inplannen onderzoeken en afleveren certificaten

Loket Schoten
Hoogmolendijk 1 2900 Schoten
Tel: 011/24 40 83 

OPGELET: AANGEPASTE DIENSTVERLENING WEGENS DE HUIDIGE CORONAMAATREGELEN

De meest recente informatie over de openingsuren vind je steeds terug op: https://www.visuris.be/maatregelen#Loketten_binnenvaartcommissie

De loketten werken ENKEL op afspraak.

20-Contactgegevens Vlaamse Waterweg N.V

DE VLAAMSE WATERWEG NV

Havenstraat 443500 Hasselt
Telefoon: +32 11 29 84 00
Telefax: +32 11 22 12 77
E-mail: info@vlaamsewaterweg.be