Nieuws

Vaardocumenten SAB

1Algemene informatie dienstboekjes
2Algemene informatie vaartijdenboek
3Algemene informatie olieafgifteboekje
4Vaartijdverklaringen
5Ecokaarten en rekeningen
6Abonnement restafval
7SAB webshop
8Lijst met keuringsartsen
9Lijst met bevoegde autoriteiten
10Downloads( aanvraagformulieren etc…)
11Scheepmilieuplan
12Afspraak maken
13Inloggen mijnsab
14Contact en openingstijden
►Men heeft vaardocumenten nodig om te kunnen en mogen varen, denk hierbij aan een vaartijdenboek welke men bijhoudt wanneer het schip vaart, een dienstboekje waar de functie van een bemanningslid in staat. Deze vaardocumenten krijgt men niet zomaar, om een dienstboekje te krijgen moet je gekeurd worden bij een bedrijfsarts, maar waar vind je die?
Heb je éénmaal je dienstboekje dan zal je door een leertraject of door vaartijd op een gegeven moment van functie kunnen veranderen.

1-Algemene informatie dienstboekjes

►Een dienstboekje is een op naam gesteld document voor bemanningsleden van een beroepsmatig varend binnenschip. Buiten de schipper dient elk lid van de bemanning van een Nederlands binnenschip in het bezit zijn van een op naam gesteld dienstboekje. Het dienstboekje dient, voor personen die een patent of vaarbewijs willen verkrijgen, ook voor het aantonen van vaartijd en scheepsreizen op de Rijn en op andere vaarwegen.

• Voor de schipper is een apart dienstboekje beschikbaar voor het registreren van zijn vaartijd welke nodig zijn voor het verkrijgen van certifcaten/vergunningen (LNG, ADN, Rijnpatent plus uitbreiding en Grote konvooien)


2-Algemene informatie vaartijdenboek

► Het vaartijdenboek is een verplicht document voor elk binnenschip of ander vaartuig, met uitzondering van veerponten en veerboten, dat bedrijfsmatig en zelfstandig op de binnenwateren vaart. In het vaartijdenboek dienen onder andere de vaar- en rusttijden, het aantal bemanningsleden en hun functie te worden genoteerd. Hiervoor is de gezagvoerder verantwoordelijk. Bij het vaartijdenboek hoort een Verklaring van afgifte.


3-Algemene informatie olieafgifteboekje

► In een olieafgifteboekje wordt de hoeveelheid en het soort scheepsafval geregistreerd welke is afgegeven door het bijbehorende schip.


4-Vaartijdverklaringen


5-Ecokaarten en rekeningen

►Vanaf 1 januari 2011 is deel A van het Scheepsafvalstoffenverdrag in werking getreden. Alle varenden die onder het Verdrag vallen betalen een “afvalbeheersbijdrage”. Deze bijdrage wordt betaald bij de bunkering van gasolie en bedraagt € 8,50 (per 1-1-2021) per kub gebunkerde gasolie. Met deze bijdrage wordt de inzameling en verwerking van olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen bekostigd. Deze scheepsafvalstoffen kunnen ‘gratis’ worden afgegevens bij de SAB-ontvangstvoorzieningen, mits het afval voortkomt uit normale bedrijfvoering. Om scheepsafvalstoffen te kunnen afgeven volgens het Verdrag moet het olieafgifteboekje én de internationale ecocard worden overlegd.


6-Abonnement restafval

► Sinds 1 november 2013 hebben schippers een abonnement bij de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) nodig om overig scheepsbedrijfsafval af te geven langs rijksvaarwegen.
Het gaat daarbij om huisvuil en klein gevaarlijk afval (KGA, mits niet olie- en vethoudend). Er zijn verschillende abonnementen mogelijk. Met het abonnement kunnen schippers gebruikmaken van de gesloten afvalcontainers en milieuboten.
Het is niet verplicht om een abonnement te nemen. Schippers kunnen hun afval bijvoorbeeld ook in havens afgeven of zelf afspraken maken met een inzamelaar.


7-SAB webshop


8-Lijst met keuringsartsen


9-Lijst met bevoegde autoriteiten


10-Downloads( aanvraagformulieren etc…)


11-Scheepmilieuplan

►Het Scheepsmilieuplan (SMP) is ontwikkeld om onnodig afval te voorkomen en veilig om te gaan met onvermijdbaar afval. In samenwerking met de brancheorganisaties en verschillende overheidsdiensten (RIZA, Rijkswaterstaat, Inspectie Verkeer & Waterstaat, Havenbedrijf Rotterdam) is daarom een praktisch handboek ontwikkeld. Er komen diverse maatregelen aan de orde die kunnen bijdragen aan een milieuvriendelijker bedrijfsvoering, zoals technische verbeteringen en organisatorische & administratieve zaken. Buiten het voordeel voor de maatschappij als geheel heeft het ook voor binnenvaartondernemers grote voordelen. Vanwege haar milieuvriendelijkheid is de binnenvaart een goed en zeer bruikbaar marketinginstrument.
Het Scheepsmilieuplan is alleen nog digitaal verkrijgbaar. U kunt de onderdelen hieronder downloaden:

12-Afspraak maken


13-Inloggen mijnsab


14-Contact en openingstijden