Kennis, Nieuws

Zones binnenwateren

1Nederland regelgeving
2Duitsland regelgeving
3Nederland zone indeling
4België zone indeling
5Duitsland zone indeling
6Frankrijk zone indeling
7Luxemburg zone indeling
8Oostenrijk zone indeling
9Hongarije zone indeling
10Slowakije zone indeling
11Bulgarije zone indeling
12Roemenië zone indeling
13Overzicht download

1-Nederland regelgeving

De binnenwateren van een land bestaan uit alle wateren aan de landzijde van de basislijn. Dit ter onderscheid van de zee. De basislijn is de volgens internationaal recht gedefinieerde lijn die de zee scheidt van het land en de binnenwateren. 
De binnenwateren worden door de Europese economische commissie van de Verenigde Naties ingedeeld in een zone. De indeling van die zones is gebaseerd op een minimale en maximale waarde voor een gedefinieerde significante golfhoogte. De zone-indeling is bepalend voor onder andere de richtlijnen met betrekking tot uitrustingseisen die aan schepen worden gesteld.

De normering voor de zones is als volgt:

  • Zone 0: golfhoogte > 2 m
  • Zone 1: golfhoogte tussen 1,2 m en 2,0 m
  • Zone 2: golfhoogte tussen 0,6 m en 1,2 m
  • Zone 3: golfhoogte tot 0,6 m
  • Zone 4: geen golfhoogte gegeven

Richtlijnen en regelgeving Nederland:

Nederland heeft geen binnenwateren die onder de Zone 1 vallen en voor  Zone 2 heeft men alleen aanvullende eisen voorgeschreven voor passagiersschepen. Deze voorschriften zijn te vinden in de Bijlage 3.1 van de Binnenvaartregeling. Voor de overige schepen zijn geen aanvullende eisen voorgeschreven.

Aanvullende voorschriften voor passagiersschepen op zone 2

– Het vrijboord bedraagt ten minste 0,40 meter
– De veiligheidsafstand bedraagt tenminste:
A. voor schepen die geen schottendek hebben, tot het laagste punt van het boord 0,80 meter.;
B. tot niet waterdicht afsluitbare openingen 0,60 meter.;
C. tot onderzijde van poorten en ramen, die zich in de scheepshuid bevinden en die kunnen worden geopend 30 centimeter.
– Voor passagiersschepen wordt de totale massa P van het boeganker berekend volgens de formule:

P=k.B.T + 4.Af ( kg)

In deze formule betekent: k: de coëfficiënt als bedoeld in bijlage ll van richtlijn 2006/87/EG, artikel 10.01 tweede lid; Af: het frontale windvangend oppervlak in m2. 

– Naast de in bijlage 1.1a voorgeschreven uitrusting hebben schepen in zone 2 de volgende uitrusting aan boord: 

A. een gecompenseerd kompas;
B. bijgewerkte zeekaarten van de gebieden waar het schip vaart; 
C. geschikte middelen voor het kaartpassen;
D. geschikte middelen voor het bepalen van de waterdiepte;
E. een radio-ontvanger waarmee de weerberichten kunnen worden ontvangen.
– Er is een radiotelefonie-installatie aanwezig waardoor gesprekken in het openbaar verkeer mogelijk zijn.
– Op geen enkele plaats van de scheepshuid is de volgens artikel 19.02 eerste lid, onderdelen a of b, van bijlage 1.1 a berekende waarde minder dan 4 mm.
– Passagiersschepen die op de zone 2 varen zijn voorzien van een aantekening in het certificaat van onderzoek waaruit blijkt dat zij voldoen aan de aanvullende voorschriften in deze bijlage.
– Met de in deze bijlage vastgestelde technische eisen worden gelijkgesteld daaraan gelijkwaardige technische eisen, vastgesteld door of vanwege een lidstaat van de Europese Unie dan wel door een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.

Klassenbureaus en keuringsinstanties voor de binnenvaart   

Bureau Veritas
Building “De Willemswerf”
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
telefoon +31 10 282 26 18
nld_inl@bureauveritas.com

Lloyd’s Register
K.P. van der Mandelelaan 41a
3062 MB Rotterdam
telefoon +31 10 414 50 88
Rot-marine@lr.org

DNV-GL
Zwolseweg 1 (Vaanpark 40)
2994 LB Barendrecht
telefoon +31 10 292 26 00
rotterdam.maritime.csm@dnvgl.com

Keuringsinstanties

Bureau Scheepvaart Certificering 
Bataviahaven 1
8242 PR Lelystad
telefoon +31 850 29 05 21
info@BSCmail.nl
www.scheepvaartcertificering.nl

Register Holland
De Vesting 2
8332 GL Steenwijk (OV)
telefoon +31 521 74 40 16
www.register-holland.nl

Stichting Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB)
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
telefoon +31 10 302 20 50
general@nbkb.nl
www.nbkb.nl

2-Duitsland regelgeving

In het noorden van Duitsland is zone 2 verdeeld in 2 gebieden.

Zone 2 “BINNEN” ( binnenwateren) en Zone 2 “ZEE” ( zeewateren).

Zone 2 binnenwateren zijn ongeveer:

– Eems vanaf Papenburg tot Emden inclusief de invaart van de haven van Leer:

– Hunte van Oldenburg tot monding Weser;

– Weser van Bremen tot Brake:

Zone 2 zeewateren zijn ongeveer:

– Wezer van Brake tot Bremerhaven ( Zie kaart boven ↑ )

– Elbe van Hamburg tot Cuxhaven:

Extra uitrusting

Voor beide zones is extra uitrusting aan boord nodig. Nadat de uitrusting aan boord is, zal er door de SUK een inspectie aan boord moeten worden uitgevoerd. Bij positief resultaat zal het aanvullende zone 2 certificaat worden opgesteld.

De extra uitrusting voor deze zones is:

Binnen

– 2e toplicht

– Seeschiffartsverortnung en vaarkaarten van de te bevaren gebieden.

– 1 wit en 2 rood rondomschijnende lichten

– 2 zwarte ankerbollen

– Marifoon

– Radar

– 2 reddingsboeien. 1 met 30 meter draad en 1 met licht.

Zee:

– Alle bovengenoemde punten

– Kompas ( goedgekeurd GPS kompas of een vloeistofkompas, inclusief stuurtafel.

– Extra vrijboord( verlaging ijken, scheepsafhankelijk)

– Luchthoorn ( goedgekeurd voor zone 2)

– Scheepsbel

Uitzonderingen op de Eems op basis van het Eems-Dollardverdrag

Volgens artikel 32 van het Eems-Dollardverdrag gelden ten aanzien van de Eemsmonding de volgende uitzonderingen:

– Duitse vaartuigen worden beschouwd zich te bevinden binnen het gebied van de Bonds republiek.

– Nederlandse vaartuigen worden beschouwd zich te bevinden binnen het gebied van het Koninkrijk  der Nederlanden.

– Vaartuigen van een derde land worden beschouwd zich te bevinden binnen het gebied van de staat waarin de haven van de bestemming is gelegen, indien zij tussen een haven aan een Eemsmonding en een andere haven aan of bovenstrooms van de Eemsmonding varen.

– Dit  betekent dat als een schip van Delfzijl naar de Eemshaven vaart,beschouwd wordt als een  schip dat onder de Nederlandse regels  valt. Men hoeft dan niet te voldoen aan de door Duitsland  gestelde regels aan zone 2. Dit geldt niet als naar Herbrum gevaren wordt. Het Eems-Dollard verdrag geldt tot de haven van Emden.

Varen op zone 1 vaarwateren of naar Borkum

Binnen het vaste land van Europa is alleen in Duitsland de (zeezijde) van de Eems aangemerkt als zone 1.

De rest van de Eems is zone2 en daar gelden in Duitsland de aanvullende regels zoals hier boven.

Beschreven Zone 1 kent geen aanvullende regels bovenop die van zone 2. Wanneer u  op de Eems vaart, valt u zowel onder zone 2 als zone 1.

Op  basis  van  artikel  artikel  32  van  het  Eems-Dollardverdrag kan geconcludeerd worden dat men in het zone 1-deel van de Duitse Eems onder Nederlandse regelgeving valt en dus   eveneens met een communautair certificaat mag varen. Voor wat betreft varen naar Borkum geldt dit niet. Wanneer mende coördinaten op zoekt, eindigt zone 1 ten noorden van de Oude Westereems op de reede, ongeveer bij “boei A13 T-Reede”. Daarboven is het vaarwater geen zone  1 binnenvaarwater maar “zeevaarwater” en gelden in principe de  regels voor zeevaart.

Volgens  artikel  32  van  het  Eems-Dollardverdrag  gelden Nederlandse regels tot voorbij Borkum. Als dit vaarwater echter aangemerkt wordt als zeevaarwater gelden weliswaar de regels  van Nederland, maar voor dit deel van de Eems dan de Nederlandse regels voor  zeeschepen. Dit  betekent dat u niet met u binnenvaartcertificaat naar Borkum mag  varen. Het  Eems–Dollardverdrag  zegt namelijk niets over de vaarweg indeling. In Nederland is de Waddenzee aangemerkt als binnenwater, maar in Duitsland is het vanaf een bepaald punt zeevaarwater.

Samenvattend, op het zone vaarweg gedeelte van de Eems mag met een binnenvaartcertificaat gevaren worden. Ten noorden van de Oude Westereems op de reede bij “boei A13 T-Reede” tot Borkum moet worden voldaan aan de Nederlandse zeevaart regelgeving en mag men niet met een binnenvaartcertificaat varen.

Keuring en afgifte certificaat SUK

De keuringen de afgifte van het certificaat voor zone 2 ( Binnen en Zee) kan uitsluitend in Duitsland.

Het certificaat moet via de SUK in Mainz aangevraagd worden en dat geldt ook bij verlenging van bestaande certificaten.
Voor de keuring kunt u rechtstreeks een van de onderstaande experts benaderen.
Nadat het schip is goedgekeurd, verstrekt WSD Mainz het aanvullend certificaat.

Adressen:

WSD Mainz
Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest
Brucknerstraße 2
55127 Mainz
Telefoon: 0228 7090-9005

Fax: 0228 7090-4224
zsuk@wsv.bund.de

Keuring zone 2 in Noord-Duitsland

Herr Krieger:    00491705641935
Herr Richter:    00491705641917

Zone R ( RIJN)

Technische eisen voor schepen op de zone R

Onverminderd artikel 1.6, eerste lid ( binnenvaartregeling), kunnen binnenschepen op de zone R eveneens voldoen aan de technische voorschriften, bedoeld in bijlage 1.1a, voor zover zij over een Unie binnenvaartcertificaat beschikken, ten bewijze van de volledige conformiteit van het binnenschip met de in bijlage 1.1a en de in bijlage V bij richtlijn (EU) 2016/1629 bedoelde technische voorschriften, waarvan de gelijkwaardigheid met de bij of krachtens de Herziene Rijnvaartakte bepaalde technische voorschriften is vastgesteld overeenkomstig de toepasselijke voorschriften en procedures.

Bij de toepassing van het eerste lid is paragraaf 2 van dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1.6 Lid 1: 

Voor de Rijn in Nederland met inbegrip van de Waal en de Lek is van kracht het RosR met de daarbij behorende bijlagen, dat is opgenomen in bijlage 1.1 bij deze regeling en wordt aangehaald als: Reglement onderzoek schepen op de Rijn.

Bijlage 1.1 A:

Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen.

3-Nederland zone indeling

Zone 2:

– Dollard,
– Eems,
– Waddenzee met inbegrip van de verbindingen met de Noordzee,
– IJsselmeer met inbegrip van het Markermeer en het IJmeer, met uitzondering van de  Gouwzee,
– Nieuwe Waterweg en het Scheur,
– Calandkanaal ten westen van de Beneluxhaven,
– Breediep, Beerkanaal en de op het Beerkanaal aansluitende havens,
– Hollandsch Diep,
– Haringvliet en Vuile Gat met inbegrip van de waterwegen tussen Goeree-Overflakkee enerzijds en Voorne-Putten en Hoeksche Waard anderzijds,
– Volkerak,
– Krammer,
– Grevelingenmeer en Brouwershavensche Gat met inbegrip van de waterwegen tussen Schouwen-Duiveland enerzijds en Goeree-Overflakkee anderzijds,
– Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Oosterschelde en Roompot met inbegrip van de waterwegen tussen Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland enerzijds en Schouwen- Duiveland en Tholen anderzijds, met uitzondering van het Schelde-Rijnkanaal,
– Schelde, Westerschelde en de zeemonding daarvan met inbegrip van de waterwegen tussen Zeeuwsch-Vlaanderen enerzijds en Walcheren en Zuid-Beveland anderzijds, met uitzondering van het Schelde-Rijnkanaal.

Zone 3:

– Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer.
– Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Zwartemeer, Ketelmeer,
– Veluwemeer, Eemmeer, Gooimeer,
– Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten-IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, Havens van IJmuiden,
– Havengebied van Rotterdam, Europoort, Calandkanaal en Hartelkanaal,
– Nieuwe Maas,
– Oude Maas, Noord, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, – Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannerdensch Kanaal, Neder Rijn, Lek,
– Geldersche IJssel,
– Amsterdam-Rijnkanaal,
– Veerse meer,
– Schelde-Rijnkanaal vanaf de landsgrens tot aan de uitmonding in het Volkerak,
– Amer, Bergsche Maas,
– Maas beneden Venlo.

Zone 4:

– Alle overige rivieren, kanalen en meren, niet genoemd onder de zones 2 en 3

4-België zone indeling

Zone 3:

– Zeeschelde beneden Antwerpen. 

Zone 4:

– Alle overige waterwegen, niet genoemd onder de zone 3. 

5-Duitsland zone indeling

Zone 1:

– Ems: van de verbindingslijn tussen de oude vuurtoren van Delfzijl en de lichtopstand van Knock zeewaarts tot 54°30″ noorderbreedte en 6°45″ oosterlengte, met inachtneming van het Samenwerkingsverdrag Ems-Dollard

Zone 2: 

– Ems: van de verbindingslijn van de haveningang naar Papenburg over de Ems, tussen het Diemer Schöpfwerk en de dijksluis bij Halte tot aan de verbindingslijn tussen de oude vuurtoren van Delfzijl en de lichtopstand van Knock, met inachtneming van het Samenwerkingsverdrag Ems-Dollard

– Jade: binnenwaarts van de verbindingslijn tussen de vuurtoren Schillighörn en de kerktoren van Langwarden, 

– Weser: van de spoorbrug in Bremen tot aan de verbindingslijn tussen de kerktorens van Langwarden en van Cappel met de zijarm Schweiburg, met inbegrip van de zijarmen Kleine Weser, Rekumer-Loch en de rechter zijarm, 

– Elbe: van de onderste grens van de haven van Hamburg tot de verbindingslijn tussen de Kugelbake bij Döse en de noordwestelijke punt van het Hohes Ufer (Dieksand) met de zijrivieren Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau en Stör (telkens van de vloedkering tot aan de monding) en met inbegrip van de Zij-Elbe, 

– Meldorfer Bucht: binnenwaarts van de verbindingslijn van de noordwestelijke punt van het Hohes Ufer (Dieksand) tot het westelijke havenhoofd Büsum, 

– Flensburger Förde: binnenwaarts van de verbindingslijn tussen de vuurtoren Kekenis en Birknack, 

– Eckernförder Bucht: binnenwaarts van de verbindingslijn van Bocknis-Eck tot de noordoostelijke punt van het vasteland bij Dänisch Nienhof, 

– Kieler Förde: binnenwaarts van de verbindingslijn tussen de vuurtoren van Bülk en het marinegedenkteken Laboe, 

– Leda: van de ingang tot de voorhaven van de zeesluis van Leer tot aan de monding, 

– Hunte: van de haven Oldenburg en van 200 m beneden de Amalienbrug in Oldenburg tot aan de monding, 

– Lesum: van de spoorbrug in Bremen-Burg tot aan de monding, 

– Este: van de afsluiting bij Buxtehude tot aan de vloedkering Este, 

– Lühe: van de molen 250 m boven het viaduct op de Marschdamm in Horneburg tot aan de vloedkering Lühe, 

– Schwinge: van de voetgangersbrug beneden het Güldensternbastion in Stade tot aan de vloedkering Schwinge, 

– Freiburger-Hafenpriel: van de sluizen bij Freiburg/Elbe tot aan de monding,

– Oste: van Mühlenwehr Bremervörde tot aan de vloedkering Oste, 

– Pinnau: van de spoorbrug in Pinneberg tot aan de vloedkering Pinnau, 

– Krückau: van de watermolen in Elmshorn tot aan de vloedkering Krückau, 

– Stör: van Pegel Rensing tot aan de vloedkering Stör, 

– Eider: van het Gieselaukanaal tot aan de vloedkering Eider,

– Nord-Ostsee-Kanal: van de verbindingslijn tussen de havenhoofden in Brunsbüttel tot aan de verbindingslijn tussen de toegangsbakens in Kiel-Holtenau met Schirnauer See, Bergstedter See, Audorfer See, Obereidersee met Enge, Achterwehrer Schiffahrtskanal en Flemhuder See, 

– Trave: van de spoorbrug en de Holstenbrug (Stadttrave) in Lübeck tot aan de verbindingslijn van de beide uiterste havenhoofden bij Travemünde met de Pötenitzer Wiek en de Dassower See, 

– Schlei: binnenwaarts van de verbindingslijn van de havenhoofden Schleimünde.

Zone 3:

– Donau: van Kelheim (km 414,60) tot aan de Duits-Oostenrijkse grens, 

– Rhein: van de Duits-Zwitserse grens tot aan de Duits-Nederlandse grens, 

– Elbe: van de uitmonding van het Elbe-Seiten-Kanaal tot aan de ondergrens van de haven van Hamburg. 

Zone 4:

– Alle overige waterwegen, niet genoemd onder de zones 1, 2, en 3. 

6-Frankrijk zone indeling

Zone 2:

– Seine: stroomafwaarts van de Jeanne d’Arc-Brug in Rouen, 

– Garonne en Gironde: stroomafwaarts van de stenen brug te Bordeaux, 

– Rhône: stroomafwaarts van de Trinquetaille-brug te Arles en verder naar Marseille. 

Zone 3:

– Rijn. 

Zone 4:

– Alle overige waterwegen, niet genoemd onder de zones 2 en 3. 

7-Luxemburg zone indeling

Zone 4: 

– Moezel.

8-Oostenrijk zone indeling

Zone 3: 

– Donau: van de Oostenrijks-Duitse grens tot aan de Oostenrijks-Tsjechische grens.

9-Hongarije zone indeling

Zone 2:

– Balaton-meer. 

Zone 3:

– Donau: van rkm 1812 tot rkm 1433, 

– Donau Moson: van rkm 14 tot rkm 0, 

– Donau Szentendre: van rkm 32 tot rkm 0, 

– Donau Ráckeve: van rkm 58 tot rkm 0, – Tisza (rivier): van rkm 685 tot rkm 160, 

– Dráva (rivier): van rkm 198 tot rkm 70, 

– Bodrog (rivier): van rkm 51 tot rkm 0, 

– Kettos Körös (rivier): van rkm 23 tot rkm 0,

– Hármas Körös (rivier): van rkm 91 tot rkm 0,

– Sió-kanaal: van rkm 23 tot rkm 0, 

– Velence-meer, 

– Ferto-meer. 

Zone 4: 

– Alle overige waterwegen, niet genoemd onder zones 2 en 3.  

10-Slowakije zone indeling

Zone 3:

– Donau: van Devín (km 1880,26) tot de Slowaaks-Hongaarse grens.

Zone 4:

– Alle overige waterwegen, niet genoemd onder zone 3. 

11-Bulgarije zone indeling

Zone 3:

– Donau: van rkm 845,650 tot rkm 374,100. 

12-Roemenië zone indeling

Zone 3:

– Donau: van de grens tussen Servië en Montenegro en Roemenië (km 1075) tot de Zwarte Zee op de Sulina-arm, 

– Donau-Zwarte Zee-kanaal (64,410 km lengte): van de verbinding met de Donau op km 299,300 v van de Donau te Cernavoda (respectievelijk km 64 en km 410 van het kanaal), tot de haven van Constanta Zuid 

– Agigea (km «0» van het kanaal), 

– Kanaal Poarta Alba-Midia Na vodari (34,600 km lengte): van de verbinding met het DonauZwarte Zee-kanaal op km 29 en km 410 te Poarta Alba (respectievelijk km 27 en km 500 van het kanaal) naar de haven van Midia (km «0» van het kanaal). 

Zone 4:

 – Alle overige waterwegen, niet genoemd onder zone 3. 

13-Overzicht download

Wij hebben deze hele tekst ook in een handig document geplaatst, u kunt het eenvoudig downloaden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze tekst. U dient zelf de plaatselijke omstandigheden en de daarbij behorende wetten en reglementen te controleren.