Nieuws

ES-TRIN 14.12 Kranen

ES-TRIN 14.12 Kranen

Update 31-08-2023 rev02

Artikel 14.12

Kranen

Kranen moeten volgens de regels van de techniek zijn gebouwd. De tijdens het in bedrijf zijn
optredende krachten moeten veilig worden overgebracht op de scheepsconstructie; zij mogen
de stabiliteit niet in gevaar brengen.
Op elke kraan moet een fabriekslabel met de volgende gegevens zijn aangebracht:

a) naam en adres van de fabrikant;
b) het EG-markering met vermelding van het bouwjaar;
c) aanduiding van de serie of het type;
d) eventueel serienummer.


Op elke kraan moet de ten hoogste toelaatbare belasting duurzaam en duidelijk zichtbaar zijn
aangebracht.

Bij kranen waarvan de bedrijfslast niet meer bedraagt dan 2000 kg hoeft alleen de ten hoogste
toelaatbare bedrijfslast bij de grootste vlucht van de kraan duurzaam en duidelijk zichtbaar te
zijn aangebracht.

Ter voorkoming van het gevaar van persoonlijk letsel moeten beschermende voorzieningen
aanwezig zijn. De buitenste delen van de kraan moeten ten opzichte van vaste opbouwen
binnen het gebied waar gewerkt en gelopen wordt een veiligheidsafstand van ten minste 0,50 m
hebben.

Kranen die mechanisch worden aangedreven moeten kunnen worden beschermd tegen gebruik
door onbevoegden. Ze mogen slechts aan de voor de kraan voorziene bedieningsinrichting in
werking kunnen worden gesteld. De bedieningsorganen moeten automatisch in de stopstand
terugkeren (schakelaar die niet automatisch in de in werking gestelde stand blijft); duidelijk
zichtbaar moet zijn in welke richting zij functioneren.

Bij het uitvallen van de aandrijfenergie mag de last niet automatisch kunnen teruglopen.

Onopzettelijke kraanbewegingen moeten worden voorkomen.

De opwaartse beweging van het hijsmiddel en de overschrijding van de bedrijfslast moeten doo
adequate voorzieningen zijn beperkt. De neerwaartse beweging van het hijsmiddel moet
beperkt zijn wanneer bij het voorziene gebruik van de kraan, op het moment dat het hijsmiddel
wordt bevestigd aan de last, minder dan twee wikkelingen van de hijskabel op de liertrommel
over zijn. Na het aanspreken van de automatische (beveiligings)voorzieningen, moet de
respectieve tegengestelde beweging nog mogelijk zijn.

ES-TRIN Hoofdstuk 14

Veiligheid op de werkplek

De breeksterkte van draadkabels voor het lopende werk moet ten minste het vijfvoudige van de
maximaal toelaatbare kabeltreksterkte bedragen. De constructie van de draadkabel moet
onberispelijk zijn en moet geschikt zijn voor het gebruik bij kranen.

Kranen moeten door een erkende deskundige worden gekeurd:

a) vóór de eerste ingebruikstelling;
b) vóór een hernieuwde ingebruikstelling na een wezenlijke verandering of reparatie, en
c) met regelmaat en ten minste elke tien jaar.

Daarbij dient de aanwezigheid van voldoende stevigheid en stabiliteit rekenkundig en door een
belastingsproef aan boord te worden aangetoond.

Voor kranen waarvan de bedrijfslast niet meer bedraagt dan 2000 kg kan de erkend deskundige
beslissen het rekenkundige bewijs geheel of gedeeltelijk te vervangen door een proef met het
1,25-voudige van de bedrijfslast die over het hele werkgebied wordt uitgevoerd.

Inzake de keuring moet een door de erkend deskundige ondertekende verklaring worden
opgesteld waaruit de datum van de keuring blijkt.

Kranen dienen regelmatig, echter ten minste één keer per jaar, door een deskundige te worden
gekeurd. Hierbij dient door visuele controle en controle van het functioneren te worden vastgesteld
dat de kraan veilig is.


Hiervan moet een verklaring worden afgegeven, ondertekend door de deskundige die de
keuring heeft verricht, en waarin de datum van de keuring is aangegeven.

Kranen waarvan de bedrijfslast meer dan 2000 kg bedraagt, die dienen voor de overslag van
vracht, of die aan boord van bokken, pontons en andere drijvende werktuigen of schepen
bestemd voor bouwwerkzaamheden zijn opgesteld, moeten bovendien voldoen aan de
voorschriften een van de lidstaten.

Voor kranen moeten de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de kraan aan boord
aanwezig zijn. Deze moeten ten minste de volgende gegevens bevatten:

a) toepassing en functie van de bedieningsorganen;
b) maximaal toelaatbare bedrijfslast overeenkomstig de vlucht;
c) maximaal toelaatbare helling van de kraan;
d) handleiding voor montage en onderhoud;
e) algemene technische gegevens.
Download hieronder de controlelijst voor jaarlijkse inspectie van de autokraan
Deze is na downloaden digitaal in te vullen.

Download hieronder de controlelijst voor jaarlijkse inspectie van de bunkerkraan
Deze is na downloaden digitaal in te vullen.

Deze controlelijst bieden wij aan ter informatie, wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze controlelijst.