Documenten, Nieuws

CMNI Vrachtbrief

► Artikel 11 van de CMNI stelt een aantal voorwaarden waaraan de vrachtbrief in de binnenvaart moet voldoen. De zogenoemde CMNI-vrachtbrief moet de volgende gegevens bevatten:

• Het vervoersdocument bevat de aanduiding ‘Vrachtbrief’.

• De naam, woonplaats, zetel of verblijfplaats van de vervoerder en van de afzender.

• De geadresseerde van de goederen.

• De naam of het nummer van het schip, indien de goederen aan boord zijn genomen, of de vermelding in het vervoersdocument dat de goederen door de vervoerder in ontvangst zijn genomen, maar nog niet aan boord van het schip zijn geladen.

• De laadhaven of de plaats van inontvangstneming en de loshaven of de plaats van aflevering.

• De gebruikelijke aanduiding van het soort goederen en hun verpakking en, voor gevaarlijke of milieuschadelijke goederen, hun aanduiding overeenkomstig de geldende voorschriften, of bij gebreke hiervan, hun algemene aanduidingde afmetingen, het aantal of het gewicht alsmede de identificatiemarkeringen van de aan boord genomen of ten vervoer in ontvangst genomen goederen.

• De vermelding, in voorkomend geval, dat de goederen aan dek of in open ruimen kunnen of moeten worden vervoerd.

• De ten aanzien van de vracht overeengekomen bepalingen.

• In geval van vrachtbrieven, de aanduiding dat het een origineel of een afschrift betreft; in geval van cognossementen, het aantal originele exemplaren.

• De dag en de plaats van uitgifte.

Het ontbreken van één of meer in dit lid genoemde gegevens tast de juridische aard van een vervoersdocument in de zin van artikel 1, zesde lid, van de CMNI niet aan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten in bovenstaande tekst, controleer altijd het juiste bestand in het verdrag van Boedapest welke u hierboven kunt raadplegen.