Nieuws

Gemengd afmeren Port of Rotterdam

Binnenvaartschepen met en zonder gevaarlijke lading mogen in het havengebied van Rotterdam op circa 50 ligplaatsen gemengd afmeren. Deze zijn in overleg met de binnenvaartbranche en de Veiligheidsregio vastgesteld. De zogenoemde 1 kegel- en 2 kegelschepen kunnen dan direct naast elkaar en naast schepen zonder gevaarlijke lading afmeren.


• Dit past binnen het beleid om de bestaande ruimte in de haven zo efficiënt mogelijk te benutten en meer ligplaatsen voor de binnenvaart te creëren. Gemengd afmeren mag alleen op de met bebording aangewezen ligplaatsen en mits aan alle voorwaarden voor gemengd afmeren wordt voldaan (E7 (bolder)bord met onderbord “Gemengd afmeren” of E.5.2 bord met onderbord “Gemengd afmeren”). 


1Lijst locaties gemengd afmeren
2Veelgestelde vragen
3Downloads
3 ASamenvatting gemengd afmeren (pdf)
3 BLijst locaties gemengd afmeren (pdf)
3 CVrijstelling ligplaatsen binnenvaartschepen buiten petroleumhavens (pdf)
3 DVrijstelling toegelaten binnenvaartschepen in een petroleumhaven (pdf)

1-Lijst locaties gemengd afmeren


2-Veelgestelde vragen

Wat is gemengd afmeren?

Gemengd afmeren is het direct of indirect afmeren door binnenschepen, zonder inachtneming van de afmeerafstanden als bedoeld in artikel 7.07, eerste lid, Binnenvaartpolitiereglement. Deze definitie is terug te vinden in artikel 1 onder a van het Besluit ‘gemengd afmeren’ Rotterdam’ 2022.


Op welke ligplaatsen mag gemengd worden afgemeerd?

Er zijn ca 50 ligplaatsen in het Rotterdamse havengebied waar gemengd mag worden afgemeerd. Deze zijn opgesomd in artikel 3 van het Besluit ‘gemengd afmeren’ Rotterdam 2022.


Waarom moet ik mijn schip met gevaarlijke lading aanmelden in IVS-next als ik op een gemengd afmeren ligplaats wil afmeren?

Van binnenschepen die gemengd afmeren en die gevaarlijke lading aan boord hebben is het noodzakelijk om altijd te weten welke gevaarlijke lading zij aan boord hebben. Het is van belang als er incidenten zijn dat hulpverleners direct kunnen worden geïnformeerd of en zo ja, welke gevaarlijke lading aan boord is. Als er immers gemengd wordt afgemeerd, is het niet met zekerheid te zeggen of er sprake is van een incident met gevaarlijke stoffen. Via IVS next wordt door schippers altijd aangegeven welke lading er aan boord is als zij vertrekken uit Rotterdam of Rotterdam aandoen. Voor verhaalreizen binnen Rotterdam gebeurt dit echter niet. Bij gemengd afmeren is dit een onwenselijke situatie. Om die reden moeten de binnenschepen die gemengd afmeren en gevaarlijke lading aan boord hebben ook voor verhaalreizen hun lading melden in IVS Next.  


Geldt deze regel voor alle gevaarlijke lading? 

Nee, deze verplichting geldt niet voor bunkerschepen die lading vervoeren met een vlampunt van 55 graden Celsius of hoger.  


Mag ik mijn schip ventileren op ligplaatsen voor gemengd afmeren?

Nee, in beginsel mag er in het Rotterdamse havengebied niet worden geventileerd op ligplaatsen voor gemengd afmeren. Op dit verbod is een uitzondering wanneer de Havenmeester van Rotterdam daarvoor een ligplaats heeft aangewezen. Dit mag op twee ligplaatsen voor gemengd afmeren, te weten steiger 3 in de Geulhaven en aan Palen B1 en B2 in het Yangtzekanaal.


Waar moet ik op letten bij gemengd afmeren?

1. Allereerst moet je erop letten dat jouw schip geschikt is voor gemengd afmeren. Dus valt jouw schip binnen de definitie binnenschip geschikt voor het gemengd afmeren. Zie hiervoor artikel 1 onder e van het Besluit ‘gemengd afmeren’ Rotterdam 2022

2. Vervolgens moet je kijken of de ligplaats waar je gemengd wilt afmeren alleen voor tankschepen is bedoeld of juist niet voor tankschepen of voor alle schepen die geschikt zijn voor gemengd afmeren. Zie hiervoor artikel 3 van het Besluit

3. Verder moet je erop letten dat je bepaalde meldingen verricht, bepaalde activiteiten achterwege laat en/of voor bepaalde dingen zorgdraagt Zie hiervoor artikel 2 van het Besluit en ingeval van ventileren op steiger 3 in de Geulhaven of de palen B1 of B2 in het Yangtzekanaal artikel 3 lid 5 van het Besluit op een gemengd afmeren ligplaats

4. Tenslotte wordt gevraagd om een aantal aanbevelingen in acht te nemen. Zie hiervoor artikel 4 van het Besluit

Alles is ook te lezen in de samenvatting van het Besluit.


Mogen alle schepen gemengd afmeren?

Nee, niet alle schepen zijn geschikt om gemengd af te meren. Of een schip geschikt is voor gemengd afmeren is afhankelijk van het type schip, de soort lading of het soort activiteit dat aan boord van het schip plaatsvindt.

Dit is terug te vinden in artikel 1 onder e van het Besluit (type schip en lading), artikel 2 van het Besluit (activiteiten, meldplicht) en artikel 3 van het Besluit (type schip in relatie tot ligplaats).  


Met welke borden wordt een ligplaats voor gemengd afmeren aangeduid?

Dit gebeurt door middel van twee borden:

1. E.7 met een onderbord F.4 met daarop de tekst ‘gemengd afmeren’
2. E.5.2 met een onderbord F.4 met daarop de tekst ‘gemengd afmeren’.

Omdat niet voor alle schippers gemengd afmeren direct duidelijk is, denk bijvoorbeeld aan buitenlandse schippers, is er op de onderborden ook een verwijzing naar de website van het Havenbedrijf: www.portofrotterdam.com/GM aangebracht. Op die webpagina is alle relevante informatie te vinden over gemengd afmeren.


Is boord-boord overslag toegestaan op ligplaatsen voor gemengd afmeren?

Nee, dit is niet toegestaan. Dit volgt uit artikel 2 onder i van het Besluit ‘gemengd afmeren’ Rotterdam 2022. 


Wat wordt bedoeld met preferenties uit artikel 4 van het Besluit gemengd afmeren?

De preferenties zijn aanbevelingen aan de schipper om te zorgen dat het gemengd afmeren soepel en zonder problemen verloopt. Er wordt met deze aanbevelingen een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de schipper. Een aantal aanbevelingen is in de praktijk niet altijd realiseerbaar. Om die reden zijn het geen strikte eisen/ verplichtingen om gemengd te mogen afmeren.


Mijn vraag staat er niet bij, wat nu?

Als je een vraag hebt, die er niet tussen staat, mail dan je vraag naar het Havencoördinatie Centrum (HCC) of bel met 010 252 1000.


3-Downloads


A – Samenvatting gemengd afmerenB – Lijst locaties gemengd afmerenC – Vrijstelling ligplaatsen binnenvaartschepen buiten petroleumhavensD – Vrijstelling toegelaten binnenvaartschepen in een petroleumhaven