Nieuws

Arbeidstijden binnenvaart

1Registratie
2Binnenvaart vanuit niet-Nederlandse wateren
3Minimale rusttijd werknemers en niet-werknemers van 18 jaar en ouder
4Maximale arbeidstijd werknemers van 18 jaar en ouder
5Pauze werknemers van 18 jaar en ouder
6Nachtarbeid werknemers van 18 jaar en ouder
7Compensatieregels voor arbeid aan boord
8Noodsituaties
9Jeugdige bemanningsleden

Informatie over arbeidstijden in de binnenvaart

Welke regels gelden er in de binnenvaart?

In het Arbeidstijdenbesluit vervoer is een apart hoofdstuk opgenomen voor de binnenvaart.
De regels gelden zowel voor het nautisch personeel (schipper, stuurman, matroos e.d.) als
het niet-nautisch personeel, zoals bijv. het bedienend personeel in de passagiersvaart. Er
wordt voorts een onderscheid gemaakt tussen werknemers (zij die onder gezag van een
werkgever werken) en zelfstandigen. Onder die laatste categorie valt vooral de schipper.
Voor gelden minder stringente regels.


Gelijkstelling met rusttijd

Als de arbeid zich beperkt tot de aanwezigheid op het schip, zonder dat de functie wordt
uitgeoefend, telt dit als rusttijd, tenzij het bemanningslid niet vrijelijk over zijn tijd kan
beschikken en zich gereed moet houden tot een onmiddellijke aanvang der werkzaamheden.

1-Registratie

► De rusttijden van het nautisch personeel (schipper, stuurman, matroos e.d.) worden
geregistreerd in het vaartijdenboek.

► De registratie van de rusttijden voor het niet-nautisch personeel is vormvrij.

► De registratie van de rusttijden van de werknemers moet zodanig zijn, dat daaruit
ook de arbeidstijd uit blijkt.

► De registratie van de werknemers wordt uiterlijk aan het einde van de volgende
maand gezamenlijk door de werkgever of zijn vertegenwoordiger en de werknemer
gecontroleerd en bekrachtigd.

► De registratie dient ten minste 52 weken bewaard te blijven.

► De werknemer ontvangt een kopie en bewaart deze eveneens ten minste 52 weken.

2-Binnenvaart vanuit niet-Nederlandse wateren

► Voor het bepalen van de maximale arbeidstijd en de minimale rusttijd dient rekening
gehouden met de arbeids-, rust- en vaartijden, vervuld gedurende een tijdvak van 48 uren,
voorafgaand aan het tijdstip waarop het schip de Nederlandse binnenwateren is
binnengevaren.

3-Minimale rusttijd werknemers en niet-werknemers van 18 jaar en ouder

► De minimale rusttijd van een werknemer in de A1- of A2-vaart bedraagt ten minste
10 uur in elke periode van 24 uren. Deze rusttijd van 10 uur is:

• bij exploitatiewijze A1 ten minste 8 uren ononderbroken en wordt berekend
vanaf het einde van iedere ononderbroken rusttijd van ten minste 8 uren;
• bij exploitatiewijze A2 ten minste 6 uren ononderbroken en wordt berekend
vanaf het einde van iedere ononderbroken rusttijd van ten minste 6 uren, en
• voorzover ononderbroken rusttijd buiten de vaartijd gelegen.

► De minimale rusttijd van een werknemer in de B-vaart bedraagt ten minste 10 uur in
elke periode van 24 uren en en 24 uur in elke periode periode van 48 uur. De rusttijd
van 10 uur is ten minste 6 uren ononderbroken.

► De minimale wekelijkse rusttijd van een werknemer bedraagt 84 uren in elke periode
van 7 dagen.

► Zij die geen werknemer zijn volgen de rusttijden zoals vastgelegd in het Reglement
betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn.

4-Maximale arbeidstijd werknemers van 18 jaar en ouder

► De maximale arbeidstijd van een werknemer bedraagt:

14 uren in elke periode van 24 uur,
84 uren in elke periode van 7 dagen, en
• gemiddeld 48 uren per week in elke periode van 52 weken.

► De gemiddelde arbeidstijd per week bedraagt ten hoogste 72 uren per week in elke
periode van 16 weken indien de werknemer werkt op een rooster dat meer
arbeidsdagen dan rustdagen kent.

5-Pauze werknemers van 18 jaar en ouder

►Indien een werknemer meer dan 6 uren arbeid per dienst verricht, wordt zijn onderbroken
door een pauze van ten minste 15 minuten.

6-Nachtarbeid werknemers van 18 jaar en ouder

►De werknemer verricht in elke periode van 7 dagen ten hoogste 42 uren arbeid tussen 23:00
uur en 06:00 uur.

7-Compensatieregels voor arbeid aan boord

► Er mag hoogstens 31 achtereenvolgende arbeidsdagen worden gewerkt.

► Wanneer er volgens het dienstrooster evenveel of minder arbeidsdagen dan
rustdagen zijn, moet onmiddellijk na de gewerkte arbeidsdagen hetzelfde aantal rustdagen worden
toegekend. Hiervan mag worden afgeweken, mits:

• er na de arbeidsperiode in ieder geval een minimum aantal vrije dagen wordt
toegekend (zie hieronder),en
• de vrije dagen die de werknemer nog te goed heeft alsnog worden
gecompenseerd.

► Wanneer er volgens het dienstrooster meer arbeidsdagen dan rustdagen zijn, wordt
het minimumaantal rustdagen dat onmiddellijk na de verrichte arbeidsdagen wordt
toegekend, als volgt berekend:

• 1ste tot 10de arbeidsdag: 0,2 rustdag per arbeidsdag;
• 11de tot 20ste arbeidsdag: 0,3 rustdag per arbeidsdag;
• 21ste tot 31ste arbeidsdag: 0,4 rustdag per arbeidsdag.
• Gedeeltelijke rustdagen worden opgeteld en in hele dagen vereffend.

► Bij seizoensarbeid in de passagiersscheepvaart mag volstaan worden met een tegoed
van 0,2 rustdag per arbeidsdag, mits:

• er in elke periode van 31 dagen minstens twee rustdagen daadwerkelijk worden toegekend;
• de overige rustdagen in overleg worden vereffend;
• de arbeidstijd niet langer is dan 12 uur per 24 uur en 72 uur in 7 dagen;
• er in niet meer gewerkt wordt dan gemiddeld 48 uren per week in 52 weken;•deze afwijking overeengekomen is de cao of (indien de cao hiertoe de ruimte biedt) een bedrijfsregeling.

8-Noodsituaties

Van bovenstaande regels mag worden afgeweken indien dit noodzakelijk is in verband met
de onmiddellijke veiligheid van het schip, de personen aan boord, de lading of bij het geven
van hulp aan andere schepen of personen in nood.
Zodra de noodsituatie voorbij is, krijgt de werknemer voldoende rusttijd ter compensatie.

9-Jeugdige bemanningsleden

►Jeugdige bemanningsleden (16- en 17-jarigen) hebben:

• in de A1– en A2-vaart in elke periode van 24 uren een rusttijd van ten minste 16 uur,
waarvan ten minste 12 uur ononderbroken,

• in de B-vaart in elke periode van 24 uren een rusttijd van ten minste 16 uur, waarvan
ten minste tweemaal 6 uren ononderbroken;

• een wekelijkse rusttijd van ten minste 2 dagen, waarin de zondag is begrepen, hetzij
een ononderbroken rusttijd van ten minste 36 uren, waarin de zondag is begrepen;
hetzij, ingeval van een reis van meer dan 5 dagen, in elke periode van 10 weken een
ononderbroken rusttijd van ten minste 16 dagen;

• een pauze van ten minste 30 minuten als de arbeidstijd langer is dan 4,5 uur.

Jeugdige bemanningsleden verrichten alleen arbeid tussen 22.00 uur en 06.00 uur,
dan wel tussen 23.00 en 07.00 uur indien dit in het kader van de opleiding
noodzakelijk is.