Nieuws

ES-TRIN 7.12 In hoogte verstelbare stuurhuizen

ES-TRIN 7.12 In hoogte verstelbare stuurhuizen

Update 31-08-2023 rev02

Artikel 7.12

In hoogte verstelbare stuurhuizen

1. Mechanisch aangedreven in hoogte verstelbare stuurhuizen en toebehoren moeten zodanig zijn
ontworpen dat de veiligheid van personen aan boord niet in gevaar wordt gebracht.

2. Een in hoogte verstelbaar stuurhuis mag de stabiliteit van het schip niet in gevaar brengen.

3. Bij het heffen en zakken mogen de vanuit het stuurhuis uitgevoerde handelingen niet worden
gehinderd. In alle hoogtestanden moet de toegang tot en het verlaten van het stuurhuis mogelijk
zijn.

4. Het hefmechanisme moet vanuit het stuurhuis bediend kunnen worden. Bij de stuurstelling
moeten de volgende indicaties zijn aangebracht:

a) spanning aanwezig,
b) stuurhuis in laagste stand,
c) stuurhuis in hoogste stand,
d) stuurhuis vergrendeld in vaste stand (indien van toepassing)
.

5. Het hefmechanisme moet het stuurhuis in elke stand kunnen stoppen. Ingeval het stuurhuis in
een bepaalde stand vergrendeld kan worden, moet het hefmechanisme zich bij een
vergrendeling automatisch uitschakelen. Een vergrendeling moet onder alle
bedrijfsomstandigheden gedeblokkeerd kunnen worden.

6. Het hefmechanisme moet zodanig zijn uitgevoerd dat een overschrijding van de uiterste
standen onmogelijk is.

7. Ter voorkoming van ongecontroleerd neerlaten moeten bouwkundige maatregelen zijn
voorzien. Ter voorkoming van het gevaar van persoonlijk letsel ten gevolge van het neerlaten
van het stuurhuis moeten adequate beschermende voorzieningen aanwezig zijn. Telkens
wanneer het stuurhuis in een lagere stand wordt gezet, moet automatisch een optisch en
akoestisch waarschuwingssignaal duidelijk waarneembaar zijn.

8. In hoogte verstelbare stuurhuizen moeten zijn voorzien van een neerlaatsysteem voor
noodgevallen, dat onafhankelijk is van het normale hefmechanisme en dat zelfs bij een uitval
van de energievoorziening gebruikt kan worden. Dit noodsysteem moet vanuit het stuurhuis
bediend kunnen worden. Bij het gebruik van dit noodsysteem moet het stuurhuis net zo snel
neergelaten kunnen worden als onder normale omstandigheden.

9. (zonder inhoud)

10. Hydraulische slangen:
a) zijn slechts toegestaan wanneer het gebruik daarvan in verband met het verminderen van
trillingen of de bewegingsvrijheid van de componenten absoluut noodzakelijk is;
b) moeten ten minste zijn berekend op de ten hoogste toegelaten werkdruk;
c) moeten uiterlijk om de acht jaar worden vernieuwd.

11. In hoogte verstelbare stuurhuizen dienen regelmatig, echter ten minste eens in de twaalf
maanden door een deskundige te worden onderzocht. Hierbij dient door visuele controle en
controle van het functioneren te worden vastgesteld of de installatie veilig is.

12. In hoogte verstelbare stuurhuizen en toebehoren moeten door een erkend deskundige worden
gekeurd:
a) vóór de eerste ingebruikstelling,
b) vóór de hernieuwde ingebruikstelling na een wezenlijke verandering of reparatie, en
c) met een regelmaat van ten minste elke vijf jaar.

Ter gelegenheid van deze keuringen moet de voldoende sterkte en stabiliteit rekenkundig
worden aangetoond.

Inzake de keuring moet een door de erkend deskundige ondertekende verklaring worden
opgesteld waaruit de datum van de keuring blijkt.
Download hieronder de controlelijst voor jaarlijkse inspectie
Deze is na downloaden digitaal in te vullen.
Deze controlelijst bieden wij aan ter informatie, wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze controlelijst.