Documenten, Nieuws

CLNI Verdrag

Op 1 juli 2019 trad het nieuwe CLNI-verdrag inzake de beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart in werking in Nederland. Voor een aantal verzekeringen voor schepen die varen op de binnenwateren zijn er verstrekkende gevolgen. Vele polissen moeten gecontroleerd worden om te kijken of aanpassingen noodzakelijk zijn. Hoewel het CLNI verdrag ziet op vervoerders in de scheepvaart, heeft het in Nederland ook impact op aansprakelijkheidsverzekeringen voor niet-zakelijke scheepvaart, zoals pleziervaartuigen
Achtergrond

Vervoerders worden vanuit de oudheid beschermd tegen hoge aansprakelijkheden. Tegen de beperkte vergoeding die een vervoerder voor zijn diensten ontvangt kan hij geen onbeperkte aansprakelijkheid dragen als iets in de vervoersketen fout gaat. Voor aanvaringsschade betekent dat, dat het voor de eigenaar van een schip en zijn hulpverlener of verzekeraar niet uitmaakt of een zeer luxe hotelschip van vele miljoenen wordt aangevaren of een klein bootje. De maximale aansprakelijkheid van de eigenaar van het schip wordt bepaald op basis van de gegevens van zijn eigen schip. Hierdoor blijft het risico beheersbaar en verzekerbaar.

Door de tijd zien we wel een tendens tot een verhoging van de bedragen waarvoor een vervoerder aansprakelijk gesteld kan worden. Vaak waren de bedragen in verdragen en wetten niet geïndexeerd en gingen zij alleen al door de inflatie achterlopen. Bij de aanpassing van het CLNI Verdrag wordt de achterstand in indexatie ingehaald en zijn afspraken gemaakt over indexatie in de toekomst.

Verschil beroepsvaart en niet-zakelijke pleziervaartuigen

De Nederlandse wetgever heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt, de beperking van de aansprakelijkheid van woonboten, die in het verleden tot onbedoelde gevolgen leidde af te schaffen. Voor pleziervaartuigen op de binnenwateren geldt een lagere minimale limiet dan voor binnenvaartschepen in de beroepsvaart.

CLNI 2012

Het Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart 2012 (CLNI 2012) is de vervanging voor het verdrag van 1988. De werking van het verdrag is niet aangepast. Wie zijn aansprakelijkheid wenst te beperken, dient het bedrag van de beperkte aansprakelijkheid in een beperkingsfonds (consignatiekas) te storten. De wijze waarop het te storten bedrag worden berekend is niet aangepast. De hoogte van de bedragen wel. De belangrijkste wijziging zijn:

Gebied

Het oude verdrag noemde een aantal waterwegen waarop het verdrag van toepassing was. In het nieuwe verdrag is de beperking van toepassing op alle vaarwegen in de verdragsstaten. CLNI 1988 was van toepassing in Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Het nieuwe verdrag trad per 1 juli 2019 in werking in Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Nederland en Servië.

Limieten

De bedragen om de limitering per schip te berekenen zijn te vinden in artikel 6 van het verdrag dat is opgenomen bij de tips.

Definitie van een schip

Onder het oude verdrag vielen ook pleziervaartuigen. Het nieuwe verdrag is uitsluitend van toepassing op bedrijfsmatig gebruik van een binnenschip. Het is toegestaan hiervan af te wijken in nationale wetgeving. Nederland heeft dat gedaan. De beperking van de aansprakelijkheid geldt voor alle binnenvaartschepen, ook de pleziervaart.

Woonboten

Woonboten, die worden aangemerkt als bouwwerk op grond van de Woningwet, die vast aan de kade liggen en zich in beginsel niet verplaatsen, vallen per 1 juli 2019 niet meer onder de definitie van een binnenschip. Eigenaren van woonboten mogen hun aansprakelijkheid vanaf die datum niet meer beperken.

Tips

Verzekerde bedragen voor aansprakelijkheid zijn gebaseerd op de maximale aansprakelijkheid van het schip. Het nieuwe verdrag geeft hogere limieten voor deze aansprakelijkheid. Bereken voor alle verzekerde schepen opnieuw het bedrag van de maximale aansprakelijkheid en controleer of deze bedragen niet boven de huidige verzekerde som voor aansprakelijkheid uitkomen. Als de beperkte aansprakelijkheid hoger is dan de verzekerde som, pas dan de verzekering aan.

Woonboten vallen niet meer onder de beperkingsregels. Dat roept de vraag op welk verzekerd bedrag noodzakelijk is om de eigenaar van een woonboot voldoende te verzekeren tegen aansprakelijkheid. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Bekijk alle aspecten die een rol kunnen spelen, zoals de kans dat een schade ontstaat en wat de grootste schade is die toegebracht kan worden, maar ook het vermogen van de eigenaar en houdt rekening met het matigingsrecht van de rechter. Ook is belangrijk welk verzekerd bedrag nog voor een redelijke premie kan worden aangekocht. Maak op basis van deze aspecten een goede afweging om de klant te adviseren.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten in bovenstaande tekst, controleer altijd het juiste bestand in het verdrag van Straatsburg welke u hierboven kunt raadplegen.

Bron: Akkermans & Partners, Evofendex