Nieuws

Nieuwe richtlijn beroepskwalificaties

Update 21-01-2022

Minimumeisen voor nieuwe kwalificatiecertifcaten

Op 18 januari 2022 zal een nieuwe Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart van kracht gaan. Deze richtlijn omvat de competentievereisten die gesteld worden aan de bemanning op een binnenvaartschip. De richtlijn heeft een grote impact op de organisatie van de examens en opleidingen in de binnenvaart. 

Voor het bekomen van het eerste kwalificatiecertificaat dien je een medische verklaring te kunnen voorleggen. Deze medische verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden voor de datum van de aanvraag van het nieuwe kwalificatiecertificaat. 

1Minimum eisen kwalificaties deksman en lichtmatroos 
2Minimum eisen kwalificaties matroos, volmatroos en stuurman 
3Minimum eisen kwalificaties schippers
3aEerste afgifte dienstboekje schipper
3bSpecifieke vergunning maritieme wateren
4Veiligheidspersoneel aan boord van schepen die vloeibaar aardgas(LNG) als brandstof gebruiken
4a Aanvraagformulier EU kwalificatiecertificaat LNG
5Veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen
6Folder “Beroepskwalificaties in de binnenvaart”
7Formulieren NEDERLAND
7aAanvraagformulier EU kwalificatiecertificaat schipper
8Formulieren BELGIË
8aAanvraagformulier verlenging Kwalificatie schipper ( Rijnpatent en Vaarbewijs)
9Veelgestelde vragen

1-Kwalificaties van dekbemanning op instroomniveau: deksman en lichtmatroos 

MINIMUMEISEN

• Voor een nieuw kwalificatiecertificaat deksman moet je minstens 16 jaar zijn en een basisopleiding veiligheid (conform de nationale voorschriften) gevolgd hebben.

• Voor een nieuw kwalificatiecertificaat lichtmatroos moet je minstens 15 jaar zijn en een leerovereenkomst gesloten hebben die voorziet in een goedgekeurd opleidingsprogramma. 

• De nieuwe kwalificatiecertificaten deksman en lichtmatroos zijn geldig tot 60 jaar. Vanaf 60 jaar dien je om de 5 jaar je medische geschiktheid door een medische verklaring aan te tonen en vanaf de leeftijd van 70 jaar dien je de medische geschiktheid om de 2 jaar aan te tonen. 

2-Kwalificaties van dekbemanning met operationele taken: matroos, volmatroos en stuurman 

MINIMUMEISEN

Voor een nieuw kwalificatiecertificaat matroos moet je ofwel:

minstens 17 jaar zijn en een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 2 jaar voor het operationele niveau afgerond hebben alsook een vaartijd van minstens 90 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het opleidingsprogramma;

• of minstens 18 jaar zijn en geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen van het operationele niveau alsook een vaartijd van minstens 360 dagen opgebouwd hebben ofwel een vaartijd van minstens 180 dagen opgebouwd hebben en in aanvulling daarop een werkervaring van minstens 250 dagen aan boord van een zeeschip als dekbemanningslid;

• of een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 9 maanden voor het operationele niveau afgerond hebben en een vaartijd van minstens 90 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het opleidingsprogramma. Daarbovenop dien je een werkervaring van minstens 5 jaar (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma) te hebben;

• ofwel een werkervaring van minstens 500 dagen aan boord van een zeeschip als dekbemanningslid (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma);

•ofwel een beroepsopleiding van minstens 3 jaar voltooid hebben (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma).

Voor een nieuw kwalificatiecertificaat volmatroos moet je ofwel:

• een vaartijd van minstens 180 dagen als matroos opgebouwd hebben;

• of een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 3 jaar voor het operationele niveau afgerond hebben en een vaartijd van minstens 270 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het goedgekeurd opleidingsprogramma.

Voor een nieuw kwalificatiecertificaat stuurman moet je ofwel:

• een vaartijd van minstens 180 dagen als volmatroos opgebouwd hebben en houder zijn van een marifooncerticaat;
of een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 3 jaar afgerond hebben voor het operationele niveau en een vaartijd van minstens 360 dagen opgebouwd hebben als onderdeel van het opleidingsprogramma alsook houder zijn van een marifooncertificaat.

• of een werkervaring van minstens 500 dagen als kapitein kunnen voorleggen en geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen van het operationele niveau alsook houder zijn van een marifooncertificaat.

• De nieuwe kwalificatiecertificaten matroos volmatroos en stuurman zijn geldig tot 60 jaar. Vanaf 60 jaar dien je om de 5 jaar je medische geschiktheid door een medische verklaring aan te tonen en vanaf de leeftijd van 70 jaar dien je de medische geschiktheid om de 2 jaar aan te tonen.

3-Kwalificaties voor schippers

MINIMUMEISEN

Voor een kwalificatiecertificaat schipper moet je ofwel:

minstens 18 jaar zijn en een goedgekeurd opleidingsprogramma van minstens 3 jaar voor het
leidinggevend niveau afgerond hebben en een vaartijd van minstens 360 dagen opgebouwd hebben
als onderdeel van het goedgekeurd opleidingsprogramma alsook houder zijn van een marifooncertifcaat;

• of minstens 18 jaar zijn en houder zijn van een kwalificatiecertificaat van stuurman en een vaartijd van
minstens 180 dagen opgebouwd hebben als stuurman en geslaagd zijn voor een een competentiebeoordeling
(examen) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen van het managementniveau alsook houder
zijn van een marifooncerticaat;

• of minstens 18 jaar zijn en een vaartijd van minstens 540 dagen opgebouwd hebben of een vaartijd van
minstens 180 dagen opgebouwd hebben en in aanvulling daarop een werkervaring van minstens 500 dagen
aan boord van een zeeschip als dekbemanningslid voltooid hebben.
Daar bovenop dien je geslaagd te zijn voor een competentiebeoordeling (examen) waaruit
blijkt dat je voldoet aan de competentienormen van het managementniveau
alsook houder zijn van een marifooncertificaat.

• of minstens 5 jaar werkervaring (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma)
of een werkervaring van minstens 500 dagen op een zeeschip als dekbemanningslid
(voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma) of een beroepsopleiding
van minstens 3 jaar voltooid hebben (voorafgaand aan de inschrijving voor het goedgekeurd opleidingsprogramma).

•Daarbovenop dien je een goedgekeurd opleidingsprogramma voor het leidinggevend niveau van
minstens anderhalf jaar afgerond hebben en een vaartijd van minstens 180 dagen opgebouwd hebben
als onderdeel van het goedgekeurd opleidingsprogramma en nog eens minstens 180 dagen vaartijd
na het afronden van het goedgekeurd opleidingsprogramma alsook houder zijn van een marifooncertificaat.


►De nieuwe kwalificatiecertificaten schipper zijn maximaal 13 jaar geldig en kunnen verlengd worden door
het bewijzen van de identiteit en het voorleggen van een medische verklaring waaruit je medische geschiktheid blijkt. 

• Voor een nieuwe specifieke vergunning voor het varen op binnenwateren van maritieme aard moet je
minstens 18 jaar zijn en houder zijn van een kwalificatiecertificaat schipper alsook geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen voor het varen
op waterwegen van maritieme aard.

• Voor een nieuwe specifieke vergunning voor het varen met behulp van radar moet je
minstens 18 jaar zijn en houder zijn van een kwalificatiecertificaat schipper alsook geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen voor het varen
met behulp van radar.

• Voor een nieuwe specifieke vergunning voor het varen met vaartuigen die vloeibaar aardgas als brandstof
gebruiken moet je minstens 18 jaar zijn en houder zijn van een kwalificatiecertificaat schipper alsook geslaagd
zijn voor een competentiebeoordeling (examen) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen voor
deskundige op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG).

• Voor een nieuwe specifieke vergunning voor het varen met grote konvooien moet je minstens 18 jaar zijn en
houder zijn van een kwalificatiecertificaat schipper alsook een vaartijd van minstens 720 opgebouwd hebben
waarvan minstens 540 dagen als schipper en minstens 180 dagen als begeleider van een groot konvooi.

Voor een nieuwe specifieke vergunning voor het varen op waterwegen die zijn ingedeeld als binnenwateren
met specifieke risico’s moet je minstens 18 jaar zijn en houder zijn van een kwalificatiecertificaat schipper.

Daarbovenop bepaalt elke land (lidstaat) aanvullende competenties die kunnen bestaan uit: 

• een aantal op het betrokken binnenwatertraject uit te voeren reizen;
• een examen met een simulator;
• een meerkeuze-examen;
• een mondeling examen;
• een combinatie van bovenstaande middelen.

De nieuwe specifieke vergunningen blijven geldig zolang het kwalificatiecertificaat schipper geldig blijft en
kunnen verlengd worden door het bewijzen van de identiteit en het voorleggen van een medische verklaring
waaruit je medische geschiktheid blijkt.

EU kwalificatiecertificaat schipper

Met het EU kwalificatiecertificaat schipper mag u varen op de rivieren, kanalen en meren. U heeft een EU kwalificatiecertificaat schipper nodig als u vaart met:

Soort schepen:

vaartuigen met een lengte van 20 m of meer

vaartuigen waarvan het volume, berekend als het product van lengte, breedte en diepgang, 100 m3 of meer bedraagt
sleep- en duwboten die bestemd zijn voor:

– het slepen of duwen van de in onder 1 en 2 bedoelde vaartuigen
– het slepen of duwen van drijvend werktuig
– het langszij gekoppeld meevoeren van de in onder a en b bedoelde vaartuigen of drijvend werktuig

– passagiersvaartuigen

– vaartuigen die uit hoofde van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad over een goedkeuringscertificaat moeten beschikken

-drijvend werktuig

Vrijstelling

Als u een geldig Rijnpatent of een groot vaarbewijs A of B bezit, kunt u deze omwisselen voor een EU kwalificatiecertificaat schipper. Dit kunt u doen tot Januari 2032.

Geldigheidsduur

• U moet het EU kwalificatiecertificaat schipper na elke 13 jaar vernieuwen.
• U moet het EU kwalificatiecertificaat schipper vernieuwen als u 60, 65 en 70 jaar wordt.
• Vanaf 70 jaar moet u het EU kwalificatiecertificaat schipper om de 2 jaar vernieuwen.

Vrijstellingentabel Schipper


3a-Eerste afgifte dienstboekje schipper

DIENSTBOEKJE SCHIPPER

• Met ingang van 18 januari 2022 wordt er een dienstboekje specifiek voor de beroepskwalificatie Schipper geïntroduceerd. Een bezitter van een groot vaarbewijs (A/B) heeft dit boekje nodig om vaartijd aan te tonen voor het aanvragen van een Rijnpatent of uitbreiding hierop en/of Deskundige LNG en/of Deskundige ADN (ADN Certificaat) en/of Grote Konvooien. Is de persoon in het bezit van een groot vaarbewijs (A/B), welke is afgegeven voor 18 januari 2022, dan moet hij eerst naar het CBR om daar het Kwalificatiecertificaat Schipper te halen. Met dit certificaat kan de persoon een dienstboekje Schipper bij de SAB verkrijgen.

3b-Specifieke vergunning maritieme wateren

► Met de specifieke vergunning maritieme wateren mag u varen op alle binnenwateren. De specifieke vergunning maritieme wateren wordt bijgeschreven op het EU kwalificatiecertificaat schipper. U heeft een specifieke vergunning maritieme wateren nodig als u vaart met:

• Schepen met een lengte van ten minste 40 meter die gebruikt worden of bestemd zijn voor bedrijfsmatig vervoer

• Passagiersschepen (bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 passagiers)

• Sleep-, duw- of sleepduwboten (bedrijfsmatig vervoer)

• Sleep-, duw- of sleepduwboten die uitsluitend worden gebruikt als pleziervaartuig, met een lengte van ten minste 40 meter

• Pleziervaartuigen met een lengte van ten minste 40 meter

• Schepen die worden gebruikt om een schip met een lengte van 20 meter of meer te slepen, te duwen of langszij vast mee te nemen

• Veerponten (bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 passagiers of met een snelheid van 30 km/u of meer (watertaxi))
Veerboten

VRIJSTELLING

Een (beperkt) groot vaarbewijs A en Rijnpatent kunnen worden omgewisseld voor een EU kwalificatiecertificaat schipper met specifieke vergunning maritieme wateren.

GELDIGHEIDSDUUR

De geldigheid van de specifieke vergunning maritieme wateren hangt samen met de geldigheid van het EU kwalificatiecertificaat schipper waar het op bijgeschreven staat.

4-Veiligheidspersoneel aan boord van schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken

MINIMUMEISEN

• Voor een nieuwe specifieke vergunning ‘Deskundige op het gebied van LNG’ voor het varen met vaartuigen die vloeibaar aardgas als brandstof gebuiken moet je minstens 18 jaar zijn en geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen voor LNG-deskundige. 

• De nieuwe specifieke vergunning ‘Deskundige op het gebied van LNG’ voor het varen met vaartuigen die vloeibaar aardgas als brandstof gebruiken is maximaal 5 jaar geldig.

• Je kan de vergunning verlengen door het bewijzen van je identiteit. Daarbovenop dien je een vaartijd van minstens 180 dagen in de afgelopen 5 jaar aan boord van een vaartuig dat op LNG vaart kunnen voorleggen ofwel een vaartijd van minstens 90 dagen in het afgelopen jaar aan boord van een vaartuig dat op LNG vaart ofwel geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen voor LNG-deskundige.  

4a-Aanvraagformulier EU kwalificatiecertificaat LNG

Voorwaarden vernieuwing LNG-verklaring

De EU kwalificatiecertificaat LNG heeft een geldigheid van vijf jaar en kan op drie manieren worden verlengd:

• Door het aantonen van een vaartijd van 180 vaardagen op een door LNG aangedreven schip, opgebouwd in de voorgaande periode van vijf jaar;

• Door het aantonen van een vaartijd van 90 vaardagen op een door LNG aangedreven schip, opgebouwd in de voorafgaande periode van één jaar;

• Door het volgen van een opfriscursus die wordt afgesloten door een theorie- en een praktijkexamen. Dit doet u als u niet over voldoende vaardagen op een door LNG aangedreven schip beschikt.

Vaartijd kan worden aangetoond met een vaartijdverklaring. De vaartijdverklaring wordt afgegeven door de • Stichting Afvalstoffen Binnenvaart.

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk


Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het digitale kwalificatiecertificaat binnen twee weken naar u toe.

5-Veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen

MINIMUMEISEN

• Voor een nieuwe specifieke vergunning ‘Deskundige voor de passagiersvaart’ voor het veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen moet je minstens 18 jaar zijn en geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen voor deskundige voor de passagiersvaart. 

• De nieuwe specifieke vergunning ‘Deskundige voor de passagiersvaart’ voor het veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen is maximaal 5 jaar geldig. Je kan de vergunning verlengen door het bewijzen van je identiteit en geslaagd zijn voor een competentiebeoordeling (examen) waaruit blijkt dat je voldoet aan de competentienormen voor deskundige voor de passagiersvaart ofwel een nieuw goedgekeurd opleidingsprogramma afgerond hebben.

6- Folder “Beroepskwalificaties in de binnenvaart”

Bron: CBRB

7-Formulieren Nederland


7a- Aanvraagformulier EU kwalificatiecertificaat schipper

Voor het omwisselen van uw vaarbewijs voor een EU kwalificatiecertificaat kunt u ook dit aanvraagformulier gebruiken.

• Bij de aanvraag stuurt u een recente pasfoto en een kopie van de Geneeskundige verklaring mee.

• Een kopie vaartijdverklaring en marifooncertificaat is bij een omwisseling niet nodig.

8-Formulieren België


8a-Kwalificatie schipper ( Rijnpatent en Vaarbewijs) aanvraag verlenging


9-Veelgestelde vragen

GELDIGHEID EN OMWISSELEN DOCUMENTEN

Welke vaarbewijzen worden er vanaf 18 januari 2022 uitgegeven?

Vanaf 18 januari bestaat er één vaarbewijs, namelijk het EU kwalificatiecertificaat. Dit certificaat is te
vergelijken met het groot vaarbewijs B (rivieren, kanalen en meren). Op het EU/CCR
kwalificatiecertificaat kunnen specifieke vergunningen worden bijgeschreven:

• M: maritieme wateren, vergelijkbaar met groot vaarbewijs A (alle binnenwateren)
• R: radar*
• Behaalde Strecken/zones Rijn

Het Rijnpatent en het bewijs voor riviergedeelten kunnen niet meer als losse patenten worden
aangevraagd.

Het LNG certificaat blijft een apart document.

*Radar aanvragen kan ook voor recreatievaart (is een bijschrijving op het klein vaarbewijs).

Het sportpatent en de nationale vaarbewijzen (het zeilbewijs en het vrijstellingsbewijs schipper
rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype) blijven voorlopig bestaan, maar krijgen wel een
nieuwe geldigheidsduur.

Hoe lang zijn het EU kwalificatiecertificaat en de nationale vaarbewijzen geldig?

Het EU kwalificatiecertificaat schipper, het sportpatent en de nationale vaarbewijzen (het zeilbewijs en
het vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype) zijn 13 jaar geldig.
U vernieuwt het dus om de 13 jaar tot uw 60ste verjaardag. Vanaf dan vernieuwt u het vaardocument
uiterlijk drie maanden na uw 60ste, 65ste en 70ste verjaardag. Vanaf uw 70ste verjaardag vernieuwt u
het vaardocument elke 2 jaar. U vindt de geldigheidsdatum op uw certificaat. Ook na het verlopen van
het certificaat kunt u een nieuw certificaat aanvragen. Varen mag natuurlijk alleen met een geldig
certificaat.

► Wanneer wissel ik mijn geldige (beperkt) groot vaarbewijs A, B of Rijnpatent om voor een EU
kwalificatiecertificaat schipper?


U mag tot en met 17 januari 2032 blijven varen met een geldig (beperkt) groot vaarbewijs A, B of
Rijnpatent. U heeft dus maximaal 10 jaar de tijd om uw (beperkt) groot vaarbewijs A, B of Rijnpatent
om te wisselen voor een EU kwalificatiecertificaat schipper. Als uw (beperkt) groot vaarbewijs A, B of
Rijnpatent eerder verloopt, houdt u die einddatum aan voor het vernieuwen. Voor het omwisselen
en/of verlengen van dit document is altijd een geneeskundige verklaring nodig van maximaal 3
maanden oud.

Wanneer wissel ik mijn verlopen groot vaarbewijs A, B of Rijnpatent om voor een EU
kwalificatiecertificaat schipper?


Vanaf de datum dat uw vaarbewijs verloopt of verlopen is, heeft u 10 jaar om het om te wisselen voor
een geldig EU kwalificatiecertificaat schipper. Voor het omwisselen is altijd een geneeskundige
verklaring nodig van maximaal 3 maanden oud. Met een verlopen vaardocument mag u niet varen.

Hoe wissel ik mijn groot vaarbewijs A, B of Rijnpatent om voor een EU
kwalificatiecertificaat schipper?


U vraagt het EU kwalificatiecertificaat schipper aangevraagd met het aanvraagformulier, deze vindt u
spoedig op onze website. Bij de aanvraag stuurt u een geneeskundige verklaring mee van maximaal 3
maanden oud.

Wanneer moet ik een geneeskundige verklaring indienen?

U moet een geneeskundige verklaring indienen bij elke omwisseling/aanvraag voor een EU
kwalificatiecertificaat schipper. De geneeskundige verklaring mag maximaal 3 maanden oud zijn. Voor
het bijschrijven van een specifieke vergunning is geen geneeskundige verklaring nodig.

► Wat zijn de kosten voor het omwisselen/aanvragen van een EU kwalificatiecertificaat
schipper en het bijschrijven van specifieke vergunningen?


• Omwisseling voor EU kwalificatiecertificaat schipper € 62,55
• Eerste aanvraag EU kwalificatiecertificaat schipper € 62,55
• Verlening EU kwalificatiecertificaat schipper € 31,25
• Bijschrijving specifieke vergunning € 31,25

BUITENLANDSE VAARDOCUMENTEN

Ik heb een buitenlands groot vaarbewijs A of B of Rijnpatent. Mag ik dit bij het CBR►
omwisselen voor een EU kwalificatiecertificaat schipper?


Nee, een buitenlands vaarbewijs omwisselen kan alleen in het land waar het vaarbewijs is uitgegeven.

Ik heb een buitenlands EU kwalificatiecertificaat schipper en ik heb in Nederland
examen gedaan voor een specifieke vergunning. Kan ik deze vergunning op mijn
certificaat laten bijschrijven door het CBR?


Nee, een specifieke vergunning kan alleen bijgeschreven worden in het land waar het EU
kwalificatiecertificaat schipper is uitgegeven.

HET EU KWALIFICATIECERTIFICAAT

Krijg ik een pasje?

Nee, het EU kwalificatiecertificaat schipper is een digitaal certificaat. U ontvangt het als PDF per
e-mail. Het is daarom belangrijk om uw e-mailadres op het aanvraagformulier in te vullen.

Moet ik mijn EU kwalificatiecertificaat kunnen tonen als ik gecontroleerd wordt?

Ja, u moet uw EU kwalificatiecertificaat kunnen tonen. Het EU kwalificatiecertificaat wordt per
e-mail naar u verzonden, deze e-mail moet u kunnen tonen.
Binnen de EU wordt een digitale centrale databank (ECDB) opgezet. Hiermee controleren de
handhavers de EU kwalificatiecertificaten. Zodra deze databank gereed is hoeft u het EU
kwalificatiecertificaat niet meer bij u te dragen en te tonen.

Welke zones van de Rijn worden op het EU kwalificatiecertificaat schipper met de
specifieke vergunning voor het varen op de Rijn genoteerd?


Op het EU kwalificatiecertificaat schipper met de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn
worden alleen de zones op het Duitse gedeelte van de Rijn genoteerd waarvoor u geslaagd bent en
waar u een verklaring Rijnreizen voor kunt aantonen.
Met uw EU kwalificatiecertificaat schipper met de specifieke vergunning maritieme wateren (gelijk aan
groot vaarbewijs A) mag u ook op het Nederlandse en het Zwitserse gedeelte van de Rijn varen.

EXAMENS

Ik ben bezig met de examens voor het (beperkt) groot vaarbewijs A of B. Mag ik deze examens afmaken?

Als u voor 1 september 2022 bent gestart met de examens voor het (beperkt) groot vaarbewijs A of B en voor minimaal één van deze examens geslaagd bent, mag u dit examentraject afmaken. De huidige examens toetsen namelijk al een groot deel van de eisen voor het EU kwalificatiecertificaat schipper. In aanvulling daarop moet u aan de volgende eisen voldoen:
• overgangstheorie-examen
• navigatie 1
• in totaal 4 jaar vaartijd voor het aanvragen van het EU kwalificatiecertificaat schipper

Na 1 september 2022 wordt het navigatie 1 examen vervangen door twee praktijkexamens schipper. In totaal moet u dan 3 jaar vaartijd kunnen aantonen.
Voor EU kwalificatiecertificaat schipper met bijschrijving maritieme wateren moet u ook de theorie-examens navigatie 2 en reglementen 2 doen. Vanaf 1 september 2022 worden deze twee examens vervangen door het theorie-examen maritieme wateren.

Ik ben bezig met de examens voor het diploma aspirant schipper. Mag ik deze examens afmaken?

Ja, u kunt de oude theorie-examens voor het diploma aspirant schipper afmaken.
Voor het diploma aspirant schipper moet u slagen voor de examens Kennis vaarwater, Laden en lossen, Reglementen 1, Reglementen 2, Veiligheid en milieu en Kennis schip en motorkennis. Daarna kunt u verder met het opbouwen van vaartijd en de examens doen om het diploma schipper RKM te behalen. Dat ziet er als volgt uit:
• Van 18 januari 22 tot en met 31 augustus 2022: overgangsexamen + navigatie 1 + 4 jaar vaartijd
• Vanaf 1 september 2022: overgangsexamen + 2 praktijkexamens schipper + 3 jaar vaartijd
Na het behalen van het diploma RKM, kunt u het EU kwalificatiecertificaat schipper aanvragen.

Ik kan het antwoord op mijn vraag niet vinden. Wie kan mij verder helpen?

Meer informatie over de examens en vaarbewijzen na 18 januari vindt u op onze website.

Of neem contact op met onze klantenservice via klantenservice.ccv@cbr.nl of T 088 227 77 00
Bron: CBR