Nieuws, Partners

Partner: HGK Shipping GmbH

HGK Shipping – Betrouwbare bevoorrading op de waterwegen

HGK Shipping is de grootste binnenvaartrederij in Europa. Met een vloot van meer dan 350 eigen en gecharterde binnenvaartschepen vervoeren wij jaarlijks ongeveer 43 miljoen ton vracht. Met activiteiten gericht op de Rijn en zijn zijrivieren en het aangesloten kanaalsysteem verbinden wij de belangrijkste industriële regio’s in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Als onderdeel van de HGK Group zijn wij de toonaangevende partner op het gebied van droge lading, gas, vloeibare chemicaliën en scheepsmanagement.

Duurzaamheid vergroten

De binnenvaart is een van de meest milieuvriendelijke vormen van transport. Wij zetten ons in voor  verduurzaming van de binnenvaart en voeren dit consequent door door de inzet van verschillende maatregelen.

HGK Shipping beschouwt duurzame transportoplossingen als essentieel voor de langetermijnontwikkeling van de binnenvaart. Met een eigen Shipping Design Centre werkt het bedrijf aan concepten voor alternatieve aandrijfsystemen. Hieronder vallen diesel-elektrische hybride aandrijvingen voor nieuwbouwschepen die al in opdracht gegeven zijn en ontwerpstudies voor puur elektrische of waterstofaangedreven binnenschepen. Het bedrijf zet ook grondstofbesparende processen op, selecteert zijn leveranciers op basis van gedefinieerde duurzaamheidsaspecten en traint zijn werknemers regelmatig in het bewust gebruik van werk- en bedrijfsmiddelen. Veel maatregelen vormen zo een holistische benadering van duurzame binnenvaart. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties dienen als benchmark en leidraad voor deze ontwikkeling.

Innovatie en digitalisering 

Innovatie en digitalisering staan centraal bij HGK Shipping – en niet alleen als het gaat om bijzondere scheepsontwerpen en -concepten. Met behulp van digitale en innovatieve oplossingen creëren we een toekomstgerichte werkplek voor onze medewerkers aan land en aan boord.

Traditioneel en innovatief. Dat gaat niet samen? Dat is niet het geval HGK Shipping! Hier worden jarenlange expertise gecombineerd met innovatiekracht en ondernemerschap. Met behulp van gedigitaliseerde transportplatforms en relevante en ondersteunende softwaretools creëren we een moderne en efficiënte werkomgeving. We willen ook door kunstmatige intelligentie te gebruiken een betere planning voor klanten en medewerkers creëren en semi-autonome schepen gebruiken om te evalueren hoe de binnenvaart de voortdurende demografische verandering kan tegengaan.

Safety takes us home  

Veiligheid voor mens, milieu, schip en lading is voor onze dienstverlenging bijzonder belangrijk. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, de overslag, het laden van zware lading en het vervoer van bulkgoederen hanteren we de hoogste veiligheidseisen om onze medewerkers en de kwaliteit van de lading te beschermen.

De QEHS-afdeling ondersteunt medewerkers aan boord en op kantoor bij alle QEHS-onderwerpen.

Dit omvat in het bijzonder

 • De veiligheid van onze medewerkers op het gebied van arbeidsveiligheid, gevaarlijke stoffen en navigatie,
 • Verdere ontwikkeling van de veiligheidscultuur en het veiligheidsinitiatief “Safety takes us home”
 • Verdere ontwikkeling van de QM-systemen in overeenstemming met ISO9001, ISO50001, TMSA, BIRE en BIQ5

Dienstenverlening op het gebied van QEHS houdt in:

 • Ondersteuning voor de vloot en kantoorlocaties op het gebied van alle QEHS-onderwerpen
 • Ondersteuning voor externe klanten, bijv. particulieren en expediteurs, als externe vertegenwoordiger voor kwaliteitsmanagement.
 • Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen volgens ADN, ADR, RID en IMDG Code.
 • Training van medewerkers over alle QEHS-onderwerpen
 • Supervisie van projecten op het gebied van QEHS, bijv. voor nieuwe schepen en scheepsverbouwingen

Uw complete transportpartner in duwvaart en drogeladingvaart 

In het drogeladingvaartsegment vervoert HGK Dry Shipping voornamelijk bulk- en stukgoederen zoals vaste brandstoffen, bouwmaterialen, graan, veevoer en meststoffen, maar ook zware goederen en afvalverwerkingsgoederen met ongeveer 250 eigen en gecharterde schepen. De divisie vervoert ongeveer 38 miljoen ton per jaar op basis van individuele concepten.

Ons scheepvaartgebied beslaat het hele Rijnrivierengebied inclusief alle zijrivieren (Moezel, Main / Main-Donaukanaal / Donau, Neckar) alsook het hele Noordwest-Duitse kanalennetwerk inclusief rivieren. We zijn ook actief op de waterwegen in de Benelux, Noord-Frankrijk en Polen.

Uw specialist voor het transport van vloeibare gassen onder druk

HGK Gas Shipping is gespecialiseerd in het transport van vloeibare gassen onder druk. In totaal zijn 20 binnenvaartschepen, waaronder de vier grootste gastankers die op de Rijn varen, onderweg voor onze klanten. Meer dan vijftig jaar ervaring, hoge betrouwbaarheid en een uitgekiend veiligheidsmanagementsysteem maken HGK Gas Shipping tot een gewaardeerde partner van de chemische industrie. De belangrijkste producten zijn LPG (propaan, butaan) en propyleen (polymeer/chemie/raffinagekwaliteit) en ammoniak.

HGK Liquid Chemicals Shipping – bereikt uw bestemming met ervaring

HGK Liquid Chemicals Shipping richt zich al vele jaren op het vervoer van vloeibare chemische producten met en zonder classificatie als gevaarlijke stoffen en maakt daarbij gebruik van ongeveer 60 eigen en gecharterde dubbelwandige tankers. Wij zijn al jarenlang partner van de chemische industrie voor de betrouwbare aan- en afvoer van producten als zuren, logen en vele andere vloeibare producten. Elk jaar vervoeren we ongeveer zes miljoen ton over de Rijn en zijn zijrivieren en het Noordwest-Duitse kanaalgebied van en naar de chemische centra in de ARA-regio, Duitsland, België, Nederland en Frankrijk.

HGK Scheepsmanagement

HGK Ship Management – De volledige dienstverlener voor scheepsprojecten, het beheer en de uitrusting van scheepseenheden.

Naast de bemanningsactiviteiten in Nederland en Luxenburg organiseert HGK Ship Management bemanningen voor alle operationele gebieden van HGK Shipping, technische ondersteuning en monitoring van schepen, projectmanagement voor nieuwbouw en conversies, strategische inkoop en geavanceerd kwaliteits-, milieu-, gezondheids- en veiligheidsmanagement volgens de hoogste normen voor alle operationele gebieden van HGK Shipping. Als eigenaar en exploitant van binnenvaartschepen in overeenstemming met erkende wetgeving, voert de business unit transportactiviteiten uit. Met onze jarenlange ervaring bieden wij onze klanten projectoplossingen op maat aan, in zowel de drogeladingvaart als de tankvaart. HGK Ship Management biedt zijn volledige dienstenportfolio ook aan als dienstverlener op de markt, bijvoorbeeld om nieuwbouwprojecten voor klanten of voor particulieren te begeleiden. In ons eigen opleidingscentrum hebben ons nautisch personeel en externe partijen toegang tot opleidings- en bijscholingsmogelijkheden.

Start je carrière bij HGK Shipping!

HGK Shipping is de toonaangevende binnenvaartmaatschappij in Europa. Om deze positie ook in de toekomst te behouden, wordt onze bedrijfscultuur gekenmerkt door ondernemend denken en de bereidheid om verandering te omarmen. De veiligheid van onze medewerkers, het stimuleren van talent, innovatieve ideeën en de realisatie daarvan en een duurzame mentaliteit staan centraal.

We willen vooral de beste zijn in alles wat we doen. Om dit te bereiken zijn we altijd op zoek naar getalenteerde, gemotiveerde en vindingrijke mensen die zich verder willen ontwikkelen en ons team willen versterken – ook voor jou is er plaats bij ons. We belonen medewerkers die bereid zijn om te presteren en nieuwe uitdagingen aan te gaan als een kans voor persoonlijke ontwikkeling en voortdurend leren.

Leerplaatsen beschikbaar bij HGK Shipping!

Sta je op het punt om je carrière te starten en ben je op zoek naar een afwisselende, toekomstgerichte en praktijkgerichte stage? Een stage die je voorbereidt op een gekwalificeerde carrière waarin je zelfstandig verantwoordelijkheid kunt dragen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Gekwalificeerde, zelf opgeleide jonge mensen zijn belangrijk voor ons.

HGK Shipping – Zuverlässige Versorgung auf den Wasserstraßen

Die HGK Shipping ist das führende Binnenschifffahrtsunternehmen in Europa. Mit einem Flottenbestand von über 350 eigenen und gecharterten Binnenschiffen befördern wir pro Jahr rund 43 Mio. Tonnen Fracht. Mit den Operationsschwerpunkten auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen sowie dem angeschlossenen Kanalsystem verbinden wir die wichtigsten Industrieregionen in den BENELUX-Staaten, Frankreich und Deutschland. Als Teil der HGK-Gruppe sind wir der führende Partner in den Bereichen Dry Shipping, Gas Shipping, Liquid Chemicals Shipping und Ship Management.

Nachhaltigkeit steigern 

Die Binnenschifffahrt ist einer der umweltfreundlichsten Verkehrsträger. Wir setzen uns für eine Steigerung der Nachhaltigkeit in der Binnenschifffahrt ein und setzen dies mit verschiedenen Maßnahmen konsequent um.

Für eine langfristige Entwicklung der Binnenschifffahrt erachtet die HGK Shipping nachhaltige Transportlösungen als unumgänglich. Mit dem eigenen Shipping Design Center arbeitet das Unternehmen an Konzepten für alternative Antriebe. Dazu zählen dieselelektrische Hybridantriebe für bereits in Auftrag gegebene Neubauten ebenso wie Designstudien für rein elektrisch oder wasserstoffbetriebene Binnenschiffe. Darüber hinaus etabliert sie Ressourcen schonende Prozesse, wählt ihre Lieferanten gemäß definierter Nachhaltigkeitsaspekte aus und schult die Mitarbeiter regelmäßig für einen bewussten Umgang mit Arbeits- und Betriebsmitteln. Aus vielen Maßnahmen bildet sich so ein ganzheitlicher Ansatz für eine nachhaltige Binnenschifffahrt. Maßstab und Orientierung für diese Entwicklung bilden die „Sustainable Development Goals (SDGs)“ der Vereinten Nationen.

Innovation und Digitalisierung 

Innovation und Digitalisierung stehen bei der HGK Shipping im Fokus – nicht nur wenn es um außergewöhnliche Schiffsdesigns und Konzepte geht. Mit Hilfe von digitalen und innovativen Lösungen gestalten wir einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiter an Land und zu Wasser.

Traditionell und innovativ. Das passt nicht zusammen? Nicht so bei der HGK Shipping! Hier wird jahrzehntelange Expertise mit Innovationskraft und unternehmerischer Agilität kombiniert. Mit Hilfe digitalisierter Transportplattformen und relevanten sowie unterstützenden Software-Tools kreieren wir ein modernes und effizientes Arbeitsumfeld. Ferner wollen wir unter Einsatz künstlicher Intelligenz eine bessere Planbarkeit für Kunden und Mitarbeiter schaffen und mit teil-autonom fahrenden Schiffen evaluieren, wie die Binnenschifffahrt dem fortschreitenden demographischen Wandel entgegnen kann.

Safety takes us home

Bei unseren Dienstleistungen ist uns die Sicherheit für Menschen, Umwelt, Schiff und Ladung besonders wichtig. Beim Gefahrguttransport, dem Umschlag, der Schwergutverladung und dem Transport von Schüttgütern (Bulk) haben wir höchste Anforderungen an die Sicherheit, um unsere Mitarbeitenden und Ladungsqualität zu schützen.

Der Bereich QEHS betreut Mitarbeitende an Bord und an den Bürostandorten zu allen QEHS-Themen.
Dazu gehören insbesondere:

 • Die Sicherheit unserer Mitarbeitenden im Bereich Arbeitssicherheit, Gefahrgut und Navigation,
 • Weiterentwicklung der Sicherheitskultur und der Sicherheitsinitiative „Safety takes us home“
 • Weiterentwicklung der QM-Systeme nach ISO9001, ISO50001, TMSA, BIRE und BIQ5.

Dienstleistungen im Bereich QEHS sind dabei:

 • Betreuung der Flotte und der Bürostandorte in allen QEHS-Themen
 • Betreuung von externen Kunden, z.B. Partikulieren und Befrachtungshäusern, als externer Qualitätsmanagement-Beauftragter.
 • Stellung des Gefahrgutbeauftragten lt. ADN, ADR, RID und IMDG-Code
 • Schulung von Mitarbeiter*innen zu allen QEHS-Themen
 • Betreuung von Projekten im Bereich QEHS, u.a. bei Neu- und Umbauten von Schiffen

Ihr umfassender Transportpartner in der Schub- und Trockenschifffahrt 

Im Segment Trockenschifffahrt transportiert HGK Dry Shipping mit ca. 250 eigenen und gecharterten Schiffen vor allem Massen- und Stückgutladungen wie z.B. feste Brennstoffe, Baustoffe, Getreide, Futter- und Düngemittel aber auch Schwer- und Entsorgungsgüter. Mit individuellen Konzepten befördert der Geschäftsbereich ca. 38 Mio. Tonnen pro Jahr.

Unser Fahrtgebiet umfasst das gesamte Rheinstromgebiet einschließlich aller Nebenflüsse (Mosel, Main / Main-Donau-Kanal / Donau, Neckar) sowie das gesamte Nordwestdeutsche Kanalnetz mitsamt Flüssen. Ebenso sind wir auf den Wasserwegen in Benelux, Nordfrankreich und Polen aktiv. 

Ihr Spezialist für den Transport von unter Druck verflüssigten Gasen

Die HGK Gas Shipping ist spezialisiert auf den Transport von unter Druck verflüssigten Gasen. Insgesamt 20 Binnenschiffe, darunter die vier größten auf dem Rhein fahrenden Gastankschiffen, sind für unsere Kunden unterwegs. Die über fünfzigjährige Erfahrung, hohe Zuverlässigkeit und ein ausgeklügeltes Sicherheitsmanagement machen die HGK Gas Shipping zu einem geschätzten Partner der chemischen Industrie. Zu den wichtigsten Produkten zählen LPG (Propan, Butan) und Propylen (Polymer/Chemical/Refinery Grade) und Ammoniak.

HGK Liquid Chemicals Shipping – mit Erfahrung ans Ziel

Der Transport von chemischen Flüssigprodukten mit und ohne Gefahrguteinstufung mit etwa 60 eigenen und gecharterten doppelwandigen Tankschiffen ist seit vielen Jahren der Fokus der HGK Liquid Chemicals Shipping. Wir sind langjähriger Partner der chemischen Industrie für die zuverlässige Ver- und Entsorgung mit Produkten wie Säuren, Laugen und vielen anderen Flüssigprodukten. Jährlich bewegen wir etwa sechs Millionen Tonnen auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen sowie dem Nord-Westdeutschen Kanalgebiet von und zu den Chemiezentren der ARA-Region, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Frankreich.

HGK Ship Management

HGK Ship Management – Der Full Service Provider für Schiffs-Projekte, das Management und die Ausrüstung von Schiffseinheiten

Das HGK Ship Management organisiert, neben den Crewingaktivitäten in den Niederlanden und Luxenburg, für alle operativen Bereiche der HGK Shipping das Crewing, die technische Betreuung und Überwachung der Schiffe, das Projektmanagement bei Neu- und Umbauten, den strategischen Einkauf sowie ein ausgefeiltes Qualitäts-, Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagement nach höchsten Standards. Als Eigentümer und Ausrüster von Binnenschiffen nach anerkannter Rechtsprechung führt die Business Unit Transporte durch. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Projektlösungen sowohl in der Trockengüterschifffahrt, als auch in der Tankschifffahrt. Ihr gesamtes Dienstleistungsportfolio bietet die HGK Ship Management auch als Dienstleister am Markt an, um beispielsweise für Kunden oder auch Partikuliere Neubauten zu betreuen. Im eigenen Trainingscenter stehen unserem nautischen Personal und Externen Aus- und Weiterbildungsangebote zur Verfügung.

Starten Sie Ihre Karriere bei der HGK Shipping!

Die HGK Shipping ist das führende Binnenschifffahrtsunternehmen in Europa. Um auch zukünftig diese Position einzunehmen, ist unsere Unternehmenskultur geprägt von unternehmerischem Denken und der Bereitschaft für Veränderungen. Im Mittelpunkt steht dabei die Sicherheit unserer Mitarbeitenden, die Förderung von Talenten, innovativen Ideen und deren Umsetzungen und eine nachhaltige Denkweise.

Wir wollen bei allem, was wir tun, die Besten sein. Dafür sind wir immer auf der Suche nach talentierten, motivierten und ideenreichen Menschen, die nach Weiterentwicklung streben und unser Team verstärken möchten – finden auch Sie Ihren Platz bei uns. Bei uns werden Mitarbeiter belohnt, die Leistungsbereitschaft zeigen und neue Herausforderungen als Chance für die eigene Weiterentwicklung und stetiges Lernen annehmen.

Freie Ausbildungsplätze bei der HGK Shipping!

Dein Start ins Berufsleben steht an und Du suchst eine abwechslungsreiche, zukunftsorientierte und praxisnahe Ausbildung? Einen Ausbildungsplatz, der Dich fit macht für einen qualifizierten Beruf, indem Du selbstständig Verantwortung übernehmen kannst? Dann bist Du bei uns genau richtig. Qualifizierter selbst ausgebildeter Nachwuchs ist uns ein Anliegen.

HGK Shipping – reliable supplies on inland waterways

HGK Shipping is Europe’s leading inland waterway shipping company. With a fleet of more than 350 company and chartered vessels, we transport approx. 43 million tonnes of freight every year. By focusing our operations on the river Rhine and its tributaries as well as the associated canal system, we connect the most important industrial regions in the BENELUX countries, France and Germany. As part of the HGK Group, we are the leading partner in the fields of Dry Shipping, Gas Shipping, Liquid Chemicals Shipping and Ship Management.

Increasing sustainability

Inland waterway shipping is one of the most environmentally-friendly means of transport. We support any increase in sustainability in inland waterway shipping and we consistently implement this by adopting various measures.

HGK Shipping believes that sustainable transport solutions are indispensable for the long-term development of inland waterway shipping. At its own Shipping Design Center the company is working on concepts for alternative drive systems. They include diesel-electric hybrid drive systems for new ships already on order as well as design studies for purely electric or hydrogen-powered inland waterway vessels. The company is also establishing resource-efficient processes, selects its suppliers in line with defined sustainability aspects and regularly trains its employees to handle working and operating materials with care. Many measures therefore create an all-round approach to sustainable inland waterway shipping. The United Nations’ “Sustainable Development Goals” (SDGs) form the standard and orientation for these developments.

Innovation and digitalisation

Innovation and digitalisation are a major priority at HGK Shipping – not just when it comes to unusual ship designs and concepts. By making use of digital and innovative solutions, we are organising a future-oriented workplace for our employees on land and water.

Is it impossible to combine tradition and innovations? Not at all at HGK Shipping! Expertise gained over decades is combined with innovative creativity and entrepreneurial flexibility here. We are creating a modern and efficient working environment with the help of digitalised transport platforms as well as relevant and supporting software tools. We also want to achieve greater predictability for customers and employees by using artificial intelligence and, moreover, assess how inland waterway shipping can respond to the ongoing process of demographic change through the use of partially autonomous vessels.  

Safety takes us home

Safety for people, the environment, vessels and shipments are particularly important for us in our services. We use the highest safety standards to protect our employees and the quality of our shipments when transporting hazardous goods, transhipping items, loading heavy cargo or transporting bulk materials.

The QEHS department looks after employees on board and at the office sites with regard to all QEHS topics. They particularly include:

 • the safety of our employees in terms of health and safety at work, hazardous goods and navigation,
 • the ongoing development of our safety culture and the “Safety takes us home” initiative,
 • the ongoing development of the QM systems in line with ISO9001, ISO50001, TMSA, BIRE and BIQ5.

Services provided by the QEHS department include:

 • looking after the fleet and the office sites for all QEHS topics
 • looking after outside customers, e.g. owner/operators and charter companies, as the external Quality Management Officer
 • appointing the Hazardous Goods Officer in line with ADN, ADR, RID and the IMDG Code
 • training employees regarding all the QEHS topics
 • looking after projects in the QEHS field, including the new construction or conversion of vessels

Your complete transport partner for push boat and dry shipping

Within its dry shipping division, HGK Dry Shipping mainly transports bulk and break bulk consignments such as solid fuels, building materials, cereals, animal feed and fertilisers, but also heavy items and waste disposal products using approx. 250 company and chartered vessels. The division transports about 38 million tonnes of goods every year through using individual concepts. Our shipping routes cover the complete river Rhine area including all its tributaries (Mosel, Main/Main-Danube Canal, Danube, Neckar) as well as the entire North-West German canal network with its rivers. We also operate on the waterways in the Benelux countries, northern France and Poland.  

Your specialist for transporting compressed liquefied gases

HGK Gas Shipping specialises in transporting compressed liquefied gases. 19 inland waterway vessels in all, including the four largest gas tankers operating on the river Rhine, provide transport services for our customers. More than 50 years of experience, top reliability and sophisticated safety management make HGK Gas Shipping a valued partner for the chemical industry. The main products include LPG (propane, butane) and propylene (polymer/chemical/refinery grade) and ammonia.

HGK Liquid Chemicals Shipping – using experience to reach our destination

Transporting liquid chemical products with or without any hazardous goods classification on about 60 company and chartered double-hull tankers has been the major focus at HGK Liquid Chemicals Shipping for many years. We are a long-standing partner of the chemical industry, providing reliable supplies and disposal for cargo such as acids, alkalis and many other liquid products. We transport about 6 million tonnes on the river Rhine and its tributaries as well as the North-West German canal region, to and from the chemical centres in the ARA region, Germany, Belgium, the Netherlands and France

HGK Ship Management – the full-service provider for ship projects, management and equipping shipping units

In addition to the crewing activities in the Netherlands and Luxenburg, HGK Ship Management organises crewing for all operational areas of HGK Shipping, provides the technical support and monitors the vessels, handles the project management for new construction and conversion projects and the strategic purchasing and offers a well-developed quality, environmental, health and safety management in line with the highest standards for all the operational departments at HGK Shipping. As the owner and equipper of inland waterway vessels according to recognised jurisdiction, the business unit handles transport operations. Thanks to our decades of experience, we offer our customers tailor-made project solutions both for shipping dry goods and tanker operations. HGK Shipping also offers its complete portfolio of services as a service provider in the market-place in order to, for example, look after the new construction work for customers or even owner/operators. Initial and further training opportunities are available for our nautical personnel and outside organisations at the company’s own training centre.

Launch your career at HGK Shipping!

HGK Shipping is the leading inland waterway shipping company in Europe. Our corporate culture is dominated by entrepreneurial thinking and a readiness to make changes in order to maintain this position in future too. We focus on the safety of our employees, promoting talent, innovative ideas and implementing them as well as having a sustainable mindset.

We want to be the best in everything that we do. We are therefore always looking for talented, motivated and imaginative people, who want to press ahead with developments and strengthen our team – make sure that you too find your place at our company. We reward employees who demonstrate a willingness to perform and accept new challenges as an opportunity to develop personally and learn something in every situation. We can offer you a wide range of opportunities. Together, we can plan your career with you and ensure that you become part of our team in the best possible way.

Training places available at HGK Shipping!

Are you about to launch your career and are looking for a varied, future-oriented and practical apprenticeship course? A training course that makes you fit for a qualified profession where you can take on responsibility? You are just the person we are looking for. We are committed to having qualified, young workers who have been trained within our company.

HGK Shipping GmbH


Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenvaart Kennis.