Antwerpen, Nieuws

Port of Antwerp: tarieven 2021

Wijzigingen tariefverordeningen voor 2021

1. De tarieven vermeld in volgende verordeningen stijgen met ingang van 1 januari 2021 in overeenstemming met het inflatiepercentage van de CPI augustus 2020, wat neerkomt op een aanpassing van 0,82%:
• Tariefverordening op het slepen in de dokken
• Tariefverordening op de binnenvaart
• Tariefverordening op de zeeschepen
• Verordening zelfvarende 800 tonshijsbok “BRABO”
• Tariefverordening op het gebruiken van kaaien en afdaken in het havengebied
• Tariefverordening op het gebruiken van de gronden in het havengebied • Tariefverordening op drank- en eetgelegenheden
De prijzen voor watergebonden oliecalamiteiten zullen wijzigen op basis van de indexatie en de vernieuwing en uitbreiding van de interventiemiddelen.  
De tarieven voor het gebruik van de drijvende droogdokken en de tarieven voor evenementen, foto- en filmopnames in het zeehavengebied van Antwerpen blijven stabiel.  
De exacte vergoedingen en technisch / administratieve aanpassingen (die mogelijks een impact hebben op deze exacte bedragen) worden later dit jaar bekend gemaakt.
2. Afvalbijdrage binnenvaart:
De afgifte van afval voor de binnenvaart zal betalend worden vanaf 01 januari 2021. Als havenbedrijf zorgen we hier voor een inkomstenneutrale verwerking waarbij op basis van de afgiftes van de vorige jaren de kost werd berekend.
Concreet houdt dit volgende tarieven in voor 2021:
• verven/solventen: 1,2 euro/kg
• grofvuil: 25 euro/m³
• met huishoudelijk vergelijkbaar restafval: 2,5 euro/60l vuilzak
3. Afvalbijdrage zeeschepen:
Om een verdere ondersteuning van de afvalvoorziening voor zeeschepen te bewerkstelligen is een verhoging van de afvalbijdrage noodzakelijk. Momenteel zijn de tussenkomsten beduidend hoger dan de bijdragen wat resulteert in een netto verlies. Daardoor zullen vanaf 2021 volgende prijzen gelden:
• Vaste bijdrage schip ≤ 3.000BT: stijgt van 75 naar 100 euro
• Vaste bijdrage schip > 3.000BT: stijgt van 110 naar 150 euro
• Variabele bijdrage: stijgt van 0,005 naar 0,009 euro/BT
• Maximale bijdrage: stijgt van 480 naar 800 euro
• Variabele tussenkomst voor annex I-afval: stijgt van 25 naar 30 euro/m3  
In het kader van de wijzigingen in de Europese richtlijn inzake havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingsresiduen, zal het afvalbeleid ook komende jaren nog verder wijzigen. We houden jullie hiervan op de hoogte.
4. Meren & ontmeren en beloodsen achter de sluizen (Brabo)
De finale beslissing mbt de tarieven voor meren & ontmeren van zeeschepen en beloodsen van zeeschepen in de haven van Antwerpen werd nog niet genomen. Brabo Group zal hier later een communicatie voor uitsturen.
5. Onroerende voorheffing
Wij onderstrepen, net zoals in onze berichtgeving van vorig jaar, dat voor wat betreft de onroerende voorheffing, het Havenbedrijf afhankelijk is van het overmaken van de aanslagbiljetten door de Vlaamse overheid. Er moeten nog aanslagbiljetten binnenkomen van meerdere jaren. Van zodra wij deze ontvangen zullen wij de percelen doorrekenen. Gelieve hier rekening mee te houden in uw boekhouding. Indien u vragen heeft over de stand van zaken mbt de aanslagbiljetten voor uw concessie, kan u contact opnemen per mail via pd_onroe_voorheffing@portofantwerp.com
De betreffende tariefverordeningen, inclusief vergoedingen en administratieve aanpassingen, worden ten gepaste tijde bekendgemaakt en beschikbaar gesteld op onze website: www.portofantwerp.com.  

Bron: Port of Antwerp