Belgie

ELEKTRONISCHE MELDPLICHT ADN

De Vlaamse regering heeft op 5 februari haar definitieve goedkeuring gegeven voor de invoering van de elektronische meldplicht voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren. 

WAAROM MOET IK MIJN GEGEVENS ELEKTRONISCH MELDEN?

Als ADN-transport de bevoegdheidsgrenzen van het Vlaamse Gewest nadert of een reis aanvat vanaf een ligplaats in het Vlaamse Gewest, is het in het kader van de veiligheid essentieel dat dat aan de overheid wordt gemeld. Die informatie en de gegevens over de aard en hoeveelheid, oorsprong en bestemming van de gevaarlijke goederen en de te volgen route zijn immers belangrijk in het raam van eventuele calamiteiten op en naast de waterweg. Als die informatie beschikbaar is, kan ze door de hulpdiensten worden opgevraagd. De bevoegde waterwegbeheerder kan ook maatregelen nemen om het transport van gevaarlijke goederen zo veilig mogelijk te laten verlopen, in het bijzonder als tijdens het transport kunstwerken gepasseerd worden en als gevaarlijke goederen geladen en gelost worden. 

WIE MOET ELEKTRONISCH MELDEN?

De schipper   van een vaartuig dat gevaarlijke goederen vervoert over de binnenwateren.

De elektronische meldplicht is niet van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen :

 • door voertuigen, wagens, of vaartuigen die eigendom zijn van of onder de verantwoordelijkheid vallen van de strijdkrachten;
 • door zeeschepen over de maritieme waterwegen die deel uitmaken van de binnenwateren;
 • door veerboten die uitsluitend een binnenwater of haven oversteken;
 • dat volledig binnen de begrenzing van een afgesloten gebied plaatsvindt.

WANNEER MOET MEN ELEKTRONISCH MELDEN?

 • voor het vaartuig het Vlaamse Gewest binnenvaart;
 • voor het vaartuig zijn lig- of aanmeerplaats in het Vlaamse Gewest verlaat.

VANAF WANNEER MOET IK MIJN GEGEVENS ELEKTRONISCH MELDEN?

De verplichting voor de elektronische melding voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren gaat in vanaf 1 maart 2021. 

Omwille van deze snelle inwerkingtreding en om iedereen de kans te geven zich tijdig aan deze nieuwe elektronische meldingsplicht aan te passen wordt een tolerantietermijn voorzien. Dit houdt in dat gedurende deze periode de elektronische melding verplicht is maar u tijdelijk niet gesanctioneerd zal worden bij vast stelling van een overtreding, wel zal u aangemaand worden tot het onmiddellijk uitvoeren van de verplichte melding. 

HOE MOET MEN ELEKTRONISCH MELDEN?

 • De elektronische melding wordt gedaan conform de uitvoeringsverordening (EU) 2019/1744 van de Commissie van 17 september 2019 betreffende de technische specificaties voor elektronische scheepsrapportering voor de binnenvaart en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 164/2010.
 • Voor het opstellen en doorsturen van de melding kan gebruik gemaakt worden van de reeds bestaande meldsoftwareapplicaties. Het gratis ter beschikking gestelde pakket BICS van de Nederlandse Vaarwegautoriteit biedt hiertoe een mogelijkheid. Meer informatie betreffende andere pakketten vindt u op deze website: www.swing-platform.be 
 • Door gebruik te maken van een meldsoftware zal bij opgave van een route naar of door Vlaanderen zal de melding automatisch door de meldsoftware aan de vaarwegautoriteit overgemaakt worden.

WELKE GEGEVENS MOET MEN MELDEN?

 1. het tijdstip van in- en uitvaren van het Vlaamse Gewest;
 2. de naam van het vaartuig, en bij samenstellen de naam van alle schepen van het samenstel;
 3. het unieke Europese scheepsidentificatienummer, het IMO-nummer voor zeeschepen, en bij samenstellen het unieke Europese scheepsidentificatienummer en het IMO-nummer van alle schepen van het samenstel;
 4. het soort vaartuig of samenstel, en bij samenstellen het soort vaartuig voor alle schepen; 
 5. het laadvermogen van het vaartuig, en bij samenstellen het laadvermogen van alle schepen van het samenstel;
 6. de lengte en de breedte van het vaartuig, en bij samenstellen de lengte en de breedte van het samenstel en van alle schepen van het samenstel;
 7. de volgende gegevens over de gevaarlijke goederen:
  a) de VN-nummers of de nummers van de gevaarlijke goederen;
  b) de klasse, de classificatiecode en eventueel de verpakkingsgroep van de gevaarlijke goederen;
  c) de totale hoeveelheden van de gevaarlijke goederen waarop de gegevensbetrekking hebben;
  d) het aantal blauwe lichten of kegels;
 8. het aantal containers aan boord naar grootte en beladingstoestand, beladen of onbeladen, in de respectieve plaats van containers overeenkomstig het stuwplan en het containertype;
 9. het containernummer van de containers met gevaarlijke goederen;
 10. het aantal personen aan boord;
 11. de diepgang;
 12. de locatie van vertrek of de laadplaats;
 13. de locatie van bestemming of de losplaats;
 14. de route, aan de hand van routepunten.

Als deze gegevens tijdens de reis in het Vlaamse Gewest worden gewijzigd, wordt dat onmiddellijk op dezelfde wijze aan De Vlaamse Waterweg nv gemeld.

Als het vaartuig zijn reis in het Vlaamse Gewest gedurende meer dan twee uur onderbreekt, meldt de schipper het begin en het einde van die onderbreking onmiddellijk op dezelfde wijze aan De Vlaamse Waterweg nv.”.

Bron: Vlaamse waterweg