Betonning

1Wat is betonning?
2Betonning
3Kardinale betonning
4Laterale betonning
5Hoe herken je de betonning?
6Splitsingen
7Zo ziet het er uit in de praktijk

1-Wat is betonning?

Betonning is het met behulp van markeringen aangeven van vaarwegen in relatief ondiep water. Dit gebeurt door het plaatsen van tonnen, boeien en bakens. De wijze waarop dit gebeurt, is internationaal vastgelegd door de IALA in het IALA Maritiem Betonningsstelsel en binnen Europa door de SIGNI voor binnenwateren.

Het verschil tussen SIGNI en IALA betonning is de richting. De SIGNI betonning wordt gelegd uit de richting van de bron van de rivier naar de zee. Dus met de rug naar de bron, daarbij komt dan dat de rechter oever ROOD en de linker oever GROEN is gekleurd. De nummering is oplopend richting de bron.

Bij IALA wordt de betonning richting aangegeven met een pijl met twee cirkels erbij. Algemeen kan gezegd worden dat de betonningsrichting in de richting van de vloedstroom is, of richting de haven. Hierbij wordt de stuurboord zijde van het vaarwater GROEN en de bakboord zijde van het vaarwater ROOD gekleurd, gezien de betonningsrichting. (In het IALA spreekt men over Stuurboord en Bakboord)

De nummering in beide systemen is stroomopwaarts oplopend (Dus beginnend vanuit zee naar de bron)

2-Betonning

Doel van vaarwegmarkering is om veilige vaart te bevorderen, aangeven van bepaalde gebieden of het beschermen van bepaalde gebieden of objecten.
Er zijn verschillende soorten markering in het IALA en SIGNI.

• Laterale markering
• Cardinale markering
• Markering afzonderlijk gevaar
• Markering veilig vaarwater
• Markering met bijzondere betekening
• Markering nieuw gevaar

Het SIGNI kent naast de drijvende markering nog een aantal vaste markeringen zoals markering gevaarlijke punten en obstakels, loop van de vaargeul, haveningangen en aftakkingen.

In dit stuk gaan we in op de laterale markering (hoofd en aanvullende markering), cardinale markering en de markering met bijzondere betekenis.

3-Kardinale Betonning

– Wordt gebruikt om een obstakel of ondiepte te markeren
– Geeft de veilige passeerzijde aan
– Elke betonning is te herkennen aan kleur en toptekens

Ter herkenning of herkenbaarheid bij mistelling van het aantal schitteringen heeft de Zuid cardinale boei een extra LongFlash in het karakter van het licht.
Opvallend is het aantal schitteringen in het karakter in relatie tot de richting en de cijfers op een klok.
(N, O,Z, W, versus 0 3, 6, 9)
Daarnaast wijst de punt(en) van de toptekens altijd naar het zwarte gedeelte van het object


Noord knipperend,
Oost 3 knippers oftewel 3 uur,
Zuid 6 knippers oftewel 6 uur,
West 9 knippers oftewel 9 uur op de klok.
Bert Langius
Bert LangiusReactie via FaceBook
Het IALA-A systeem: Kardinale markering is markering van obstakels op breed vaarwater. Een noordkardinaal betekent: veilig vaarwater ten noorden en een obstakel ten zuiden van de boei.
Shiraz Kallan
Shiraz KallanReactie via FaceBook
De N punt omhoog is aan de noordelijke kant passeren, De E= oost zijde passeren van de zwarte punten kan je een O maken van de Punten W kan je een W maken.

Op de Westerschelde worden de cardinale markering ook toegepast bij scheiding van twee vaargeulen.
Berend Zwaag
Berend Zwaagvia Facebook

4-Laterale Betonning

– Markeert de vaargeul (best bevaarbare gedeelte van de vaarweg)
– Betonningsrichting vanaf de bron.
– Wanneer men met de rug naar de bron staat dan aan stuurboordzijde/rechteroever rode markering, en aan de bakboord zijde/linkeroever groene markering
– Nummering vanaf zee/groter water stroomopwaarts

5-Hoe herken je de betonning?

– Stuurboord:
— Kleur: Rood
— Vorm: Stomp
— Kenteken: beginletters van het vaarwater gevolgd door even nummering
— Topteken: Cilinder

Bakboord:
— Kleur: Groen
— Vorm: Spits
— Kenteken: beginletters van het vaarwater gevolgd door oneven nummering
— Topteken: Kegel (punt omhoog)

6-Splitsingen

2 Soorten vaarwater:
– Hoofdvaarwater
– Nevenvaarwater

– Kruising van 2 hoofdvaarwateren:
– Kleur: Rood-groen-rood- groen
– Vorm: Bol
– Topteken: Bol

Splitsingen

Hoofd en nevenvaarwater:
– Kleur:
— Hoofdvaarwater boven

— Nevenvaarwater beneden
Vorm:

– Bol
– Topteken: van hoofdvaarwater

Kenteken: beginletters en nummering van beide vaarwaters, beginnend met het hoofdvaarwater.
– Op de Waddenzee wordt de markering bij splitsingen de markering van het IALA gebruikt.
– Op de Westerschelde maakt men bij splitisingen gebruik van de cardinale markering.

Scheidingston alleen als kleuren verschillen

7-Zo ziet het er uit in de praktijk

Met medewerking van Jacobine Dees-Abels

Voor meer informatie kijk je in het BPR onder bijlage 8:  Markering van het vaarwater