Aanwijzingstekens

E-serie: Aanwijzingstekens

E. 1 – Invaart, uitvaart of doorvaart toegestaan

Invaart, uitvaart of doorvaart toegestaan.

E. 2 – Hoogspanningslijn

Dit waarschuwingsbord wordt op enige afstand aangebracht voor de plaats waar een hoogspanningslijn de vaarweg kruist. Bij vaarwegen met vrijwel contante waterstand kan de veilige doorvaarthoogte worden aangegeven met het teken C.2, aangebracht rechts van het teken E.2. Het aanbrengen van teken E.2 is niet verplicht als de hoogspanningslijn voldoet aan de Richtlijnen Vaarwegen, dus hoog genoeg hangt om vonkoverslag te voorkomen.

E. 3 – Stuw

Het teken dient als aanduiding voor een stuw en kan als voorwaarschuwingsbord worden toegepast. Aanbevolen wordt het bord te combineren met een bovenbord, waarop de afstand tot de stuw wordt aangegeven.

E. 4a – Niet vrijvarende veerpont

Het teken dient als waarschuwing voor een niet vrijvarend, dat wil zeggen aan een kabel bevestigde veerpont en kan worden voorzien van een bovenbord, waarop de afstand is vermeld tussen het bord en de oversteekplaats van de veerpont. Bovenstrooms van de pont wordt bij voorkeur een grotere afstand aangehouden tussen het bord en de pont dan benedenstrooms. Dit in verband met het verschil in naderingssnelheid van de schepen. Voor brede vaarwegen is plaatsing op beide oevers aan te bevelen.

E. 4b – Vrijvarende veerpont

Het teken dient als waarschuwing voor een vrijwarende pont en kan worden voorzien van een bovenbord, waarop de afstand is vermeld tussen het bord en de oversteekplaats van de veerpont. Bovenstrooms van de pont wordt bij voorkeur een groter afstand aangehouden tussen het bord en de pont dan benedenstrooms. Dit in verband met het verschil in naderingssnelheid van de schepen. Voor brede vaarwegen is plaatsing op beide oevers aan te bevelen.

E. 5 – Toestemming ligplaats te nemen

Dat wil zeggen te ankeren en meren, geldt aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst

E. 5. 1 – Toestemming ligplaats te nemen tot de aangegeven meters tot ten hoogste de aangegeven breedte gerekend in meters vanaf het bord

Het teken kan zelfstandig worden gebruikt, dat wil zeggen dat het markeren van een ligplaats kan geschieden zonder toevoeging van een van de tekens E.5 tot en met E.7.

E. 5. 2 – Toestemming ligplaats te nemen (ankeren, meren) op het gedeelte van de vaarweg, gelegen tussen de aangegeven afstanden in meters, gerekend vanaf het bord

Het gebruik van dit eken komt voor bij de bijzondere ligplaatsen op de rivieren en betreft meestal de markering van ankerplaatsen. Het eerste getal geeft de grootte aan van de vrij te houden ruimte tussen de oever en het dichts bij die oever geankerde schip aan de zijde van de vaarweg, waar het bord is geplaatst. Het verschil tussen het tweede en het eerste op het bord aangegeven getal geeft in meters de maximale ligplaatsbreedte aan. Het in de betekenis van het teken genoemde woord meren duidt op het onderling afmeren van geankerde schepen, aangezien het meren aan de oever niet van toepassing kan zijn. Het teken wordt onder meer toegepast om een zogenaamde brandgang te creëren.

E. 5. 3 – Toestemming ligplaats te nemen met ten hoogste het aangegeven aantal schepen langszijde van elkaar aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst.

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) met ten hoogste het aangegeven aantal schepen langs zijde van elkaar aan de zijde van de vaarweg waat het bord is geplaatst.
Het teken wordt alleen toegepast als de afmetingen van de schepen, die van de ligplaats gebruik maken, globaal bekend zijn. Indien dit niet het geval is, verdient het aanbeveling om het teken E.5.1 toe te passen.

E. 5. 5 – Ligplaatsen voor duwvaart met één kegel

Ligplaatsen voor het afmeren of ankeren van duwvaart, die verplicht is door de aard van zijn lading één kegel te voeren.

E. 5. 6 – Ligplaatsen voor duwvaart met twee kegels

Ligplaatsen voor het afmeren of ankeren van duwvaart, die verplicht is door de aard van zijn lading twee blauwe kegels te voeren.

E. 5. 7 – Ligplaatsen voor duwvaart met drie kegels

Ligplaatsen voor het afmeren of ankeren van duwvaart, die verplicht is door de aard van de lading drie blauwe kegels voeren.

E. 5. 8 – Ligplaatsen voor niet-kegeschepen, geen duwvaart zijnde

Ligplaatsen voor het afmeren of ankeren van schepen, geen duwvaart of koppelverbanden zijnde, die niet verplicht zijn door de aard van de lading één of meer blauwe kegels voeren.

E. 5. 9 – Ligplaatsen voor schepen met één kegel, geen duwvaart zijnde

Ligplaatsen voor het afmeren of ankeren van schepen, geen duwvaart zijnde, die verplicht zijn door de aard van de lading één blauwe kegel te voeren.

E. 5.10 – Ligplaatsen voor schepen met twee kegels, geen duwvaart zijnde

Ligplaatsen voor het afmeren of ankeren van schepen, geen duwvaart zijnde, die verplicht zijn door de aard van de lading drie blauwe kegels te voeren.

E. 5.11 – Ligplaatsen voor schepen met drie kegels, geen duwvaart zijnde

Ligplaats voor het afmeren of ankeren van schepen, geen duwvaart zijnde, die verplicht zijn door de aard van de lading drie blauwe kegels te voeren.

E. 5.12 – Ligplaatsen voor niet-kegelschepen

Ligplaatsen voor het afmeren of ankeren van alle schepen, die niet verplicht zijn door de aard van de lading één of meer blauwe kegels te voeren.

E. 5.13 – Ligplaatsen voor schepen met één kegel

Ligplaatsen voor het afmeren of ankeren van alle schepen, zowel duwvaart als ander schepen, die verplicht zijn door de aard van de lading één blauwe kegel te voeren.

E. 5.14 – Ligplaatsen voor schepen met twee kegels

Ligplaatsen voor het afmeren of ankeren van alle schepen, zowel duwvaart als ander schepen, die verplicht zijn door de aard van de lading twee blauwe kegels te voeren.

E. 5.15 – Ligplaatsen voor schepen met drie kegels

Ligplaatsen voor het afmeren of ankeren van alle schepen, zowel duwvaart als andere schepen, die verplicht zijn door de aard van de lading drie blauwe kegels te voeren.

E. 6 – Toestemming te ankeren

Toestemming te ankeren geldt aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst voor alle categorieën schepen. Spudpalen zijn gelijk gesteld met ankeren.

E. 7 – Toestemming af te meren

De toestemming aan de oever of het remmingwerk af te meren, en niet te ankeren, geldt aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst voor alle categorieën schepen. Wanneer kegelschepen van de ligplaats gebruik maken, dienen de voorgeschreven veiligheidsafstanden tussen schepen in acht genomen worden.

E. 7.1 – Toestemming te meren voor het van of aan boord zetten van een auto

De maximale toegestane tijdsduur hiervoor kan op een onderbord worden vermeld. Vaak is dit een kwartier.

E. 8 – Plaats om te keren

Een onderbord kan de maximale scheepslengte aangeven, waarmee ter plaatse keren mogelijk is.

E. 9a t/m E. 9i – Aanduiding hoofdvaarwater(s) en nevenvaarwater(s)

Het gevolgde vaarwater, de dikke lijn, geldt als hoofdvaarwater ten opzichte van het vaarwater dat daarin uitmondt, aangegeven met een dunne lijn. De scheepvaart op het hoofdvaarwater heeft voorrang op de vaart komende van het nevenvaaarwater.

E.10a t/m E.10f – Aanduiding nevenvaarwater(s) en hoofdvaarwater(s)

Het gevolgde vaarwater, de dunne lijn, geldt als nevenvaarwater ten opzichte van het vaarwater waarin het uitmondt, aangegeven met een dikke lijn. De scheepvaart op het hoofdvaarwater heeft voorrang op de vaart komende van het nevenvaarwater.

E.11 – Einde van een verbod of een gebod gelden voor één richting of einde van en beperking

Indien meerdere verboden, geboden of beperkingen gelden en één of meerdere daarvan eindigen, dan wordt op een onderbord door middel van tekst aangegeven welk(e) verbod(en) of beperking(en) wordt (worden) beëindigd, dan wel het (de) betreffende nog van toepassing blijvende verbods-, gebods-, of beperkingsteken(s) wordt (worden) herhaald.
Toepassing van het teken E.11 vindt meestal plaats ter beëindiging van verboden, geboden of beperkingen, welke zijn aangegeven door de tekens A.2, A.3, A.4, A.9, B.6, B.11, C.3 en C.5. In bijlage 7 van het BPR zijn twee modellen van het teken E.11 opgenomen te weten een rechthoekig en een vierkant model. Het doel hiervan is dat elk model qua maatvoering kan overeenstemmen met het toegepaste verbods-, gebods-, of beperkingsteken, zodat het teken E.11 tegen de achterzijde van het betreffende teken kan worden geplaatst.
Het einde van een bepaald verbod kan ook worden aangeduid door bij het verbodsbord aan te geven over welke afstand het verbod van toepassing is (zie voorbeeld bij teken F.2).

E.11.1 – Einde van een verbod of een gebod gelden voor één richting of einde van en beperking

Indien meerdere verboden, geboden of beperkingen gelden en één of meerdere daarvan eindigen, dan wordt op een onderbord door middel van tekst aangegeven welk(e) verbod(en) of beperking(en) wordt (worden) beëindigd, dan wel het (de) betreffende nog van toepassing blijvende verbods-, gebods-, of beperkingsteken(s) wordt (worden) herhaald.
Toepassing van het teken E.11 vindt meestal plaats ter beëindiging van verboden, geboden of beperkingen, welke zijn aangegeven door de tekens A.2, A.3, A.4, A.9, B.6, B.11, C.3 en C.5. In bijlage 7 van het BPR zijn twee modellen van het teken E.11 opgenomen te weten een rechthoekig en een vierkant model. Het doel hiervan is dat elk model qua maatvoering kan overeenstemmen met het toegepaste verbods-, gebods-, of beperkingsteken, zodat het teken E.11 tegen de achterzijde van het betreffende teken kan worden geplaatst.
Het einde van een bepaald verbod kan ook worden aangeduid door bij het verbodsbord aan te geven over welke afstand het verbod van toepassing is (zie voorbeeld bij teken F.2).

E.13 – Drinkwater voor schepen

Ter plaatse van het bord bevindt zich een drinkwaterpunt voor de scheepvaart.

E.14 – Telefoon

Met teken E.14 is de aanwezigheid van een publieke telefooncel aangeduid. Met de komst van de mobiele telefonie is het aantal publieke telefooncellen sterk afgenomen.

E.15 – Motorschepen toegestaan

Op de betreffende vaarweg zijn motorschepen toegestaan. Het gaat hierbij vooral om vaarwegen, waarvan niet direct duidelijk is dat de vaart met motorschepen is toegestaan.

E.16 – Kleine schepen toegestaan

Teken E.16 wordt vooral gebruikt om het einde van een met teken A.13 ingesteld verbod aan te geven.

E.17 – Waterskiën toegestaan

In het algemeen is waterskiën op vaarwater verboden, tenzij het op een met teken E.17 gedeelte nadrukkelijk is toegestaan.

E.18 – Zeilschepen toegestaan

Teken E.18 wordt vooral gebruikt om het einde van een met teken A.15 ingesteld verbod aan te geven.

E.19 – Door spierkracht voortbewogen schepen toegestaan

Teken E.19 wordt vooral gebruikt om het einde van een met teken A.16 ingesteld verbod aan te geven.

E.20 – Zeilplanken toegestaan

Teken E.20 wordt vooral gebruikt om het einde van een met teken A.17 ingesteld verbod aan te geven.

E.21 – Snel varen voor kleine motorschepen toegestaan

In Nederland zijn snelle motorboten verboden, tenzij nadrukkelijk toegestaan (regeling Snelle Motorboten Rijkswateren). In het laatste geval wordt het vaarweggedeelte, waar snelle motorboten zijn toegestaan ter weerszijden aangegeven met teken E.21

E.22 – Te water laten of uit het water halen toegestaan

Teken E.22 maakt duidelijk , dat op deze plaats boten te water gelaten of uit het water gehaald mogen worden. Het bord staat eveneens aan de landzijde van de locatie.

E.23 – Marifoonkanaal voor nautische informatie

Het teken geeft aan dat de vaarweggebruiker via het betreffende marifoonkanaal nautische informatie kan inwinnen bij een sluis of brugwachter of verkeerspost en dergelijke, zonder dat een uitluister- of meldplicht bestaat. Verplicht marifoongebruik wordt uitsluitend met B.11 aangegeven.

E.23 + tekst – Marifoonkanaal voor nautische informatie

Het teken geeft aan dat de vaarweggebruiker via het betreffende marifoonkanaal nautische informatie kan inwinnen bij een sluis of brugwachter of verkeerspost en dergelijke, zonder dat een uitluister- of meldplicht bestaat. Verplicht marifoongebruik wordt uitsluitend met B.11 aangegeven.

E.24 – Waterscooter toegestaan

In Nederland zijn snelle motorboten en daarmee waterscooters verboden, tenzij nadrukkelijk toegestaan. In het laatste geval wordt het vaarweggedeelte, waar waterscooters zijn toegestaan ter weerszijden van het vaarwater aangegeven met teken E.24.

E.25 – Aansluiting voor walstroom beschikbaar

Met dit teken wordt aangegeven dat een schip gebruik kan maken van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. Varende schepen gebruiken eigen generatoren om elektriciteit op te wekken, maar in de haven is het laten draaien van dieselmotoren onnodig milieubelastend. In de zeehavens gaat het daarbij voornamelijk om de uitstoot van CO2, NOx en PM10 fijnstof. Binnenschepen liggen vaker in de bewoonde wereld en daar is ook de geluidshinder van belang.

Een officieel scheepvaartbord kopen doe je bij Scheepvaartbord.nl!

Ben je op zoek naar echte scheepvaartborden die conform alle geldende richtlijnen worden geproduceerd? Dan ben je op Scheepvaartbord.nl aan het juiste adres. Zei leveren het gehele BPR scheepvaartborden assortiment, maar kunnen je ook voorzien van borden voor de scheepvaart op maat. Iedereen kan bij Scheepvaartbord.nl bestellen. Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is einde-bericht-website-1024x137.png