Havens Nederland, Rotterdam, Rotterdam

Rotterdam

Ahoy, leuk je te ontmoeten! Wij beheren, exploiteren en ontwikkelen de grootste haven van Europa. Of je nu schipper bent, een lading wilt vervoeren, op- of overslaan, je bedrijf hier wilt vestigen of gewoon leuke dingen wilt doen, in de haven van Rotterdam zit je goed!

1Aanmelden scheeps- en ladinggegevens binnenvaart
2Ligplaatsen voor de binnenvaart
2aGemengd afmeren Port of Rotterdam
3Autosteigers
4Walstroomvoorzieningen
5Drinkwater
6Waterboten
7Wifi in de haven voor de binnenvaart
8Scheepsafval binnenvaart
9Ontgassen
10Gevaarlijke stoffen
11Ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke stoffen
12Gebruik van petroleumhavens
13Schoonmaken van ladingtanks
14Vaarsnelheid voor de binnenvaart
15Kaarten Rotterdam
15aVTS Procedures
16Havenverordeningen en overige wet en regelgeving
17Formulieren
18Bruggen en sluizen Rotterdam( Bedieningstijden, contactinformatie etc..)
19Berichten aan de scheepvaart
20Medische voorzieningen
21Contact Havendienst Vlaardingen
22Contact Port of Rotterdam

1-Aanmelden scheeps- en ladinggegevens binnenvaart

Om een veilig en efficiënt scheepvaartverkeer op de Nederlandse hoofdvaarwegen te bevorderen, dienen scheeps- en ladinggegevens te worden gemeld. Deze gegevens worden opgeslagen in een landelijk systeem (IVSNEXT).

Wanneer moet u een schip melden?

Het aanmelden van scheeps- en ladinggegevens is verplicht voor:

• schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren
• schepen langer dan 110 meter
• samenstellen langer dan 140 meter en breder dan 15 meter
• passagiersschepen
• bijzondere transporten

• Valt uw schip of transport niet binnen de bovengenoemde categorieën, dan hoeft u zich niet aan te melden.

Meld uw lading aan vóór aanvang van een reis vanuit Rotterdam

• Vóór aanvang van een reis vanuit Rotterdam dient u scheeps- en ladinggegevens digitaal aan te melden bij het Haven Coördinatie Centrum. Rijkswaterstaat levert gratis de hiervoor benodigde software.

Binnenhavengeld

• Maakt u met uw binnenvaartschip gebruik van de faciliteiten en diensten van het binnenhavengebied in de regio Rotterdam? Dan betaalt u daar binnenhavengeld voor.

• Ons algemeen telefoonnummer is helaas niet bereikbaar.
• Wij doen ons uiterste best u zo spoedig en goed mogelijk van dienst te zijn na het stellen van uw vraag per e-mail:

havengelden@portofrotterdam.com

U bent verplicht elektronisch opgave te doen van uw verblijf

Het binnenhavengebied bestaat uit:

• Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen, Schiedam en de steigers en kades van de Vopak Terminal Vlaardingen.

• U kunt de opgave van uw verblijf in het havengebied alleen via onze webportal doen.

• Maakt u nog geen gebruik van de webportal? Meld u dan aan via Portbase


Vernieuwing Binnenhavengeld per 1 januari 2023

Havenbedrijf Rotterdam werkt aan een nieuw binnenhavengeldsysteem dat het huidige webportaal per 1 januari 2023 gaat vervangen. Dit nieuwe systeem biedt de optie om naast handmatige opgave ook automatische opgave van het Binnenhavengeld te doen en maakt betalen naar gebruik mogelijk. Lees de flyer voor meer informatie.

Klik voor alle vragen over binnenhavengeld op onderstaande knop:

2-Ligplaatsen voor de binnenvaart

Bezoekt u de haven van Rotterdam, dan kunt u gebruikmaken van ligplaatsen voor de binnenvaart. In het stadsgebied van Rotterdam is een groot aantal openbare ligplaatsen beschikbaar. De ligplaatsen zijn te herkennen aan de verkeerstekens waarmee staat aangegeven dat binnenschepen ligplaats kunnen nemen.

► Ligplaatsen in Rotterdam zijn bestemd voor schepen in categorieën zoals aangegeven op de verkeerstekens en markeringen, bijvoorbeeld duwbakken en gevaarlijke stoffen. U kunt gebruikmaken van ligplaatsen in de haven van Rotterdam wanneer u voldoet aan de volgende criteria:

 • U heeft een vergunning op grond van de Kadegeldverordening.

 • U heeft instemming van de huurder of pachter van een aan de ligplaats gelegen terrein.

 • U heeft een ontheffing van de Havenmeester

 • • Tenzij anders aangegeven mogen ligplaatsen uitsluitend worden gebruikt door binnenschepen die deelnemen aan de actieve beroepsvaart. U dient dit aan te kunnen tonen met een document zoals het vaartijdenboekje.

  Het gebruik van spudpalen (of ankers)

  In de (nieuwe) havenverordening 2020 zijn in artikel 3.7 “Gebruik van ankers en spudpalen”, regels opgenomen voor het gebruik van spudpalen.

  Spudpalen zijn alleen toegestaan;

  a. In de door het college aangewezen gebieden;

  b. Wanneer dit in overeenstemming is met de ter plaatse aangebrachte verkeerstekens en nadere aanduidingen of met een besluit met dezelfde strekking als een verkeersteken, of;

  c. Als het gebruik geen schade toebrengt aan infrastructuur, in de onderwaterbodem aangebrachte ondergrondse infrastructuur of oever- of kadeverdedigingswerken. Hiervan dient voorafgaand aan het gebruik van spudpalen een melding te worden gedaan aan de havenmeester.

  De relevante Bekendmakingen aan de Scheepvaart zijn:

 • Bekendmaking aan de Scheepvaart tevens verkeersbesluit Calandkanaal/Seinehaven/Hartelkanaal

 • Bekendmaking met dezelfde strekking als een verkeersteken inzake het gebruik van spudpalen, Yangzekanaal / Europahaven / Mississippihaven / Hartelhaven / Waalhaven,

 • RotterdamRotterdam Calandkanaal (184/2019)

 • Bekendmaking met dezelfde strekking als een verkeersteken inzake het gebruik van spudpalen Prinses Amaliahaven

 • Ad c) Dit is een verandering ten opzichte van de vorige verordening. Hierin was het gebruik van spudpalen in eerste instantie verboden. Wanneer een schip dat ligplaats wilde nemen met spudpalen buiten een gebied dat was aangewezen kon een ontheffing worden aangevraagd.

  • Sinds het inwerkingtreden van de nieuwe havenverordening op 6 januari is het gebruik van spudpalen buiten de aangewezen gebieden in beginsel toegestaan als geen schade wordt toegebracht aan de infrastructuur, in de onderwaterbodem aangebrachte ondergrondse infrastructuur of oever- of kadeverdedigingswerken. Voorafgaand aan het gebruik dient u dit altijd te melden aan de havenmeester.

  Let op! U dient voorafgaand aan het plaatsen van spudpalen te allen tijde zeker te stellen dat het gebruik hiervan geen schade kan veroorzaken.

  • Actuele informatie over de infrastructuur, in de onderwaterbodem aangebrachte ondergrondse infrastructuur of oever- en kadeverdedigingswerken is beschikbaar bij de havenmeester en kan worden opgevraagd bij het HCC. We streven er uiteraard naar u direct van informatie te kunnen voorzien. Omdat deze informatie eerst opgevraagd moet worden bij de betreffende bodembeheerder zal dit echter niet altijd mogelijk zijn. Het verzoek is dan ook uw voornemen tot het plaatsen van spudpalen altijd zo vroegtijdig als mogelijk bij ons te melden.

  • Tot slot heeft het Havenbedrijf Rotterdam N.V. met verschillende aannemers contracten. Deze partijen zijn bekend met de actuele status van de bodem, infrastructuur en kaders. Ook voor hen geldt in dit geval een meldplicht bij de havenmeester.
  Bijzondere omstandigheden

  • Het kan gebeuren dat omstandigheden vereisen dat de ligplaats direct wordt verlaten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij dreigend gevaar, een bijzonder transport, een tewaterlating, een evenement of het wijzigen van de bestemming van de ligplaats. Hierover wordt contact met u opgenomen via VHF. Voor het ligplaats nemen op andere locaties, moet ontheffing worden gevraagd aan de Haven Coördinatie Centrum.
  Beschikbaarheid van ligplaatsen

  • Het Havenbedrijf Rotterdam wil u graag van dienst zijn bij het vinden van een vrije ligplaats om af te meren. In de haven van Rotterdam kunt u op een digitale kaart de actuele bezetting van ligplaatsen voor de binnenvaart zien. Dit kan met het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS). Het systeem biedt zo de mogelijkheid om minder onnodige vaarbewegingen te maken en vermindert daarmee onder andere de kosten voor brandstof. BLIS komt voort uit het project Blauwe Golf Verbindend. Daarin werkt het Havenbedrijf samen met een aantal partijen om een betere informatie-uitwisseling tussen vaarwegbeheerders, vaarweggebruikers en wegverkeer te realiseren. In de toekomst moet het mogelijk worden om ook informatie over openingstijden van bruggen en sluizen via het systeem te delen. Ook wordt er momenteel gewerkt aan een app.
  Faciliteiten

  • Voor de binnenvaart biedt de haven van Rotterdam diverse faciliteiten. Lees meer over de autosteigers, drinkwatertappunten, parkeervoorzieningen, wifi voor de binnenvaart en walstroomvoorzieningen in de haven van Rotterdam.

  2a-Gemengd afmeren Port of Rotterdam


  3-Autosteigers

  Wilt u een auto aan boord zetten of van boord halen? In de haven van Rotterdam kan dat op een van de onderstaande locaties:

 • Schaardijk, oeverfrontnummer 115

 • Buitenhaven (Vlaardingen), oeverfrontnummer 657

 • Maashaven, oeverfrontnummer 1305 en oeverfrontnummer 1371

 • Waalhaven, oeverfrontnummer 2243

 • 3e Petroleumhaven, oeverfrontnummer 4032

 • Botlek, oeverfrontnummer 4210

 • Calandkanaal, oeverfrontnummer 5711

 • Pionierkade, oeverfrontnummer 6100

 • Hartelhaven, oeverfrontnummer 7104

 • Pr. Margriethaven, oeverfrontnummer 8362

 • Albatroskade, oeverfrontnummer 2604

 • ► De locaties aan de Schaardijk, Waalhaven en Pionierkade zijn beschikbaar voor schepen die één blauwe kegel ▼ voeren. De locaties in de Hartelhaven, 3e Petroleumhaven en Calandkanaal zijn beschikbaar voor schepen die twee blauwe kegels ▼▼ voeren.

  4-Walstroomvoorzieningen in de haven van Rotterdam

  Voor reductie van emissie en geluidsoverlast geldt in de haven van Rotterdam een generatorverbod voor binnenvaartschepen bij openbare ligplaatsen.

  • In de haven zijn walstroomvoorzieningen beschikbaar voor de binnenvaart.

  • Het gebruik van walstroom past in het beleid van stad en haven om economische ontwikkeling en leefbaarheid in de omgeving hand in hand te laten gaan.

  • Gebruik van walstroom door de binnenvaart zorgt voor schonere lucht.

  • In de directe omgeving is minder uitstoot van stikstofoxide en fijnstof.

  • Ook gaat de uitstoot van CO2 omlaag.

  • Bovendien heeft de omgeving geen last meer van het geluid van draaiende generatoren.
  Heeft u op openbare ligplaatsen elektriciteit nodig?
  Dan kunt u gebruik te maken van de walstroomkasten.

  5-Drinkwater

  Voorzieningen voor drinkwaterinname vindt u in de Parksluizen, Pionierkade en aan de Schaardijk. Voor het afnemen van water op de Pionierkade en aan de Schaardijk sluit Het Havenbedrijf Rotterdam aan bij het landelijke platform van Park-line Aqua voor het verzorgen van walstroom.

  • De schippers die geregistreerd zijn bij Connect4Shore kunnen gebruik maken van de faciliteiten door op dezelfde manier als bij het afnemen van walstroom gebruik te maken van de app, IVR, sms en/of website. Als men zich nog niet geregistreerd heeft bij Connect4Shore moet men dat eerst doen via onderstaande link.

  Kosten

  • Binnenvaartschepen die het Havenbedrijf Rotterdam havengeld betalen hoeven over de eerste 6 m3 per dag geen vergoeding te betalen. Indien de schipper meer dan 6 m3 wil afnemen is dat ook mogelijk door de transactie door te laten lopen. De kosten hiervoor bedragen € 1,37 per m3. Verrekening vindt maandelijks achteraf op basis van het daadwerkelijke verbruik boven de 6 m3.

  6-Waterboten

  Voor de levering op andere ligplaatsen kunt u contact opnemen met de waterboot van Evides.

  7-Wifi in haven voor binnenvaart

  ► Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten (BND) en Havenbedrijf Rotterdam starten een pilot met wifi voor de binnenvaart in de Maashaven en Geulhaven. Met de pilot toetsen de partijen het gebruik van Wifi door de binnenvaart. Gebruikers kunnen zich direct abonneren via de site van binnenvaartnet.

  8-Scheepsafval binnenvaart

  ► Voor de afgifte van scheepsafval van de binnenvaart (bedrijfsmatig afval of huisvuil) zijn in de haven van Rotterdam goede faciliteiten aanwezig. Wanneer een binnenvaartschip de haven van Rotterdam aandoet, kan het schip scheepsafval afgeven bij de havenontvangstvoorzieningen in de haven. De havenontvangstvoorzieningen staan onder contract bij de SAB (Stichting Scheepsafvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB).

  Categorieën voor afvalstoffen

  • Een binnenvaartschip kan verschillende afvalstoffen afgeven in de haven van Rotterdam en in de havens van de Drechtsteden. Voor verzameling, afgifte en inname van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval, afval van lading en overig bedrijfsafval zijn door Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en Nederland uniforme regels vastgelegd in het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI). In Nederland is deze wetgeving opgenomen in het Scheepsafvalstoffen Besluit Rijn- en binnenvaart. In het besluit worden drie afvalsoorten onderscheiden:

  A. Olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen;
  B. Afval van de lading;
  C. Overige scheepsafvalstoffen

  A. Olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen

  Onder deze categorie vallen afvalstoffen uit de machinekamer zoals bilgewater, afgewerkte olie, filters, gebruikte poetslappen en afgewerkt vet. Dit afval moet (tegen ontvangstbewijs) worden afgegeven aan een inzamelaar die een overeenkomst heeft met de Stichting Maritieme Dienstverlening

  B. Afval van lading

  Ladingafval ontstaat bij de overslag en het vervoer van droge en vloeibare lading. De ontvanger of afzender van de lading is verantwoordelijk voor de kosten van het schoonmaken van de scheepsruimen en gangboorden na lossing. De overslaginrichting geeft aan waar het afval of waswater afgegeven kan worden. De schipper dient de wijze van schoonmaken en de hoeveelheid afgegeven afval aan te kunnen tonen wanneer een toezichthouder van de Havenmeester hier om vraagt.

  C. Overige scheepsafvalstoffen

  Onder overige scheepsafvalstoffen vallen de volgende afvalsoorten: huisvuil, huishoudelijk afvalwater, slops uit ruimen en tanks en alle niet-oliehoudende afvalsoorten, waaronder klein gevaarlijk afval zoals batterijen. Bij openbare ligplaatsen in het havengebied staan afvalcontainers voor huishoudelijk afval. Het huishoudelijk afval kan hier gratis worden afgegeven. Als de container vol is, kunt u mailen naar klachtenbuitenruimte@portofrotterdam.com(link stuurt een e-mail). De container wordt dan zo spoedig mogelijk geleegd. Heeft u (huishoudelijk) grofvuil en/of klein gevaarlijk afval, dan kunt u dit afgeven bij een inzamelaar die een overeenkomst heeft met de SAB.
  Meld- en informatiepunt CDNI

  • Iedere verdragsstaat heeft ten behoeve van een zorgvuldige naleving van het verdrag een landelijk Meld- en Informatiepunt ingericht. Het landelijke Meld- en Informatiepunt (M&I) deel B van Nederland is ondergebracht bij het Haven CoordinatieCentrum (HCC) van het havenbedrijf Rotterdam N.V. Hier kunt u terecht voor vragen over deel B van het verdrag. Ook kunt u hier terecht voor het doen van meldingen, bijvoorbeeld indien een van de betrokken partijen niet handelt conform het CDNI en daarmee de regels van het CDNI-verdrag overtreedt.

  • Het Meld- en Informatiepunt is 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar via +31 (0)10-2521000.

  • Nieuw is de mogelijkheid om nu ook online via onderstaand webformulier uw melding en/of vraag in te dienen. Op deze wijze kan uw vraag of melding sneller en efficiënter worden behandeld.

  • Voor vragen en klachten met betrekking tot deel A en C, bijvoorbeeld over abonnementen of olie-afgifteboekjes, kunt u contact opnemen met stichting SAB.
  Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 010 – 798 9898.

  • Meer informatie over het CDNI kunt ook vinden op:

  www.cdni-iwt.org
  www.rijkswaterstaat.nl

  9-Ontgassen

  ► In de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant geldt per 1 januari 2015 een ontgasverbod voor benzeen (UN 1114). Schepen die deze stof willen ontgassen moeten dat bij een havenontvangstinstallatie doen die beschikt over een dampverwerkingsinstallatie. Voor meer informatie over welke stoffen wel of niet mogen worden ontgast op daarvoor toegelaten plaatsen in Rotterdam, kunt u de Havenverordening raadplegen. Ook kunt u het Haven Coördinatie Centrum benaderen.

  Contact

  • Heeft u vragen of opmerkingen over d e afgifte van scheepsafval voor de binnenvaart?
  Neem dan contact op met het Haven Coördinatie Centrum:

  Marifoonkanaal 14

  SAB. +31 (0)10 798 98 98, info@sabni.nl(link stuurt een e-mail)

  10-Gevaarlijke stoffen

  ► In de haven van Rotterdam gelden regels voor binnenvaartschepen met gevaarlijke stoffen aan boord. Gevaarlijke stoffen kunnen gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier en/of milieu veroorzaken. Voorbeelden zijn benzine, aardgas, lpg en producten uit de chemische industrie. Voor gevaarlijke stoffen in de binnenvaart geldt het ADN (Europees verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren). De regels rondom gevaarlijke stoffen in de haven van Rotterdam zijn vastgelegd in de Havenverordening Rotterdam 2020.

  11-Ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke stoffen

  ► Een tankschip dat geladen is met een gevaarlijke stof mag geen ligplaats kiezen buiten een Petroleumhaven. Dit geldt ook voor geloste tankschepen die nog niet zijn schoongemaakt. Een uitzondering hierop kan alleen door de Havenmeester worden gemaakt.

  Een tankschip heeft geen toestemming nodig wanneer:

 • Er aan boord een schoonmaakcertificaat aanwezig is;

 • Het tankschip uitsluitend geladen of op de laatste reis geladen is geweest met een brandbare vloeistof met een vlampunt van 55°C of hoger.

 • • Container- en stukgoedschepen met aan boord bepaalde hoeveelheden van gevaarlijke stoffen, mogen geen ligplaats nemen nabij woongebieden. Hiervoor zijn minimale afstanden vastgesteld volgens Bijlage 2 Havenverordening Rotterdam 2020.

  12-Gebruik van Petroleumhavens

  ► Wanneer schepen in een Petroleumhaven moeten laden, lossen of bunkeren, mogen zij dit slechts doen onder bepaalde voorwaarden.

  13-Schoonmaken van ladingtanks

  ► Voor schoonmaakhandelingen zoals het wassen en ventileren van ladingtanks zijn speciale ligplaatsen en boeien aangewezen. Schoonmaakhandelingen in de Petroleumhavens bij steigers en/of kades zijn uitsluitend toegestaan wanneer het betreffende bedrijf hier toestemming voor geeft. Schoonmaakhandelingen moet u vooraf melden bij het Haven Coördinatie Centrum.

  Ontsmetten en gasvrij maken

  • De Havenmeester geeft onder bepaalde voorwaarden toestemming voor het ontsmetten van lading door begassing en het gasvrij maken van ruimen.

  Informatie en voorwaarden

  • Wilt u meer weten over regelgeving, toestemming en voorwaarden rondom gevaarlijke stoffen of heeft u een andere vraag over gevaarlijke stoffen? Neem contact op met:

  Haven Coördinatie Centrum+31 (0)10 252 1000

  14-Vaarsnelheid voor de binnenvaart

  Wanneer u de haven van Rotterdam aandoet, dient u op twee vaartrajecten rekening te houden met een maximale vaarsnelheid. Voor de binnenvaart geldt op deze trajecten een dynamische maximale snelheid van 13 kilometer per uur.

  • Door de aanleg van Maasvlakte 2 en de daardoor toenemende goederenstromen hebben het Rijk, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam afspraken gemaakt die zorgen dat de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied niet verslechtert. De snelheidsbeperking in Rotterdam is één van de maatregelen. Deze maatregel is getroffen in goed overleg met de binnenvaartbranche.

  Trajecten in de haven

  • De snelheidsbeperking geldt alleen voor binnenschepen bestemd voor goederenvervoer en is van kracht op de volgende trajecten:

 • De Nieuwe Maas ter hoogte van Noordereiland. Lengte: 4 km (km-raai 998 tot km-raai 1002).

 • Het Hartelkanaal tussen kruising Hartelkanaal/Oude Maas en Harmsenbrug, over een lengte van circa 10 km.

 • Snelheid ten opzichte van het water

  • Op beide trajecten geldt een maximale vaarsnelheid van 13 kilometer per uur ten opzichte van het water.

  • De actuele stroomsnelheid wordt omgerekend naar een toegestane vaarsnelheid ten opzichte van de grond in oostelijke en westelijke richting (op- en afvaart).

  • Ter indicatie staat de voorspelde vaarsnelheid weergegeven in de tabel.

  • Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De maatregel vervalt bij een windkracht van 6 of hoger op de schaal van Beaufort (of 10,8 m/s) ,gemeten bij het meetpunt Geulhaven. Voor de actuele stroomsnelheid en windkracht raadpleeg onze pagina actuele waterstanden, stroomsnelheden, wind en zicht. Een positieve stroomsnelheid staat voor een vloedstroom en een negatieve stroomsnelheid staat voor een ebstroom.

  De bovenstaande informatie is ook op te vragen via de VHF sectorkanalen.

  Wanneer u de haven van Rotterdam aandoet, dient u op twee vaartrajecten rekening te houden met een maximale vaarsnelheid. Voor de binnenvaart geldt op deze trajecten een dynamische maximale snelheid van 13 kilometer per uur .

  • Door de aanleg van Maasvlakte 2 en de daardoor toenemende goederenstromen hebben het Rijk, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam afspraken gemaakt die zorgen dat de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied niet verslechtert. De snelheidsbeperking in Rotterdam is één van de maatregelen. Deze maatregel is getroffen in goed overleg met de binnenvaartbranche.

  Klik hier voor de hier actuele vaarsnelheden


  Duur snelheidsbeperking

  • De uiterste einddatum van de snelheidsbeperking is 1 januari 2025. De maatregel is tijdelijk omdat de luchtkwaliteit op termijn verbetert door het gebruik van schonere technieken. Het is de bedoeling dat normen voor luchtkwaliteit uiteindelijk nergens meer worden overschreden waardoor aanvullende maatregelen niet meer nodig zijn. Bij een wijziging of beëindiging van de maatregel wordt u geïnformeerd via de media.

  15-VTS kaarten Rotterdam


  15a-VTS procedures

  ►Als een schip in het nautisch beheersgebied van de haven van Rotterdam is, dient het actief naar het juiste VHF-sectorkanaal te luisteren. Met de VHF-kanalen kunnen schepen via de marifoon communiceren met de twee verkeerscentrales in de haven van Rotterdam. De verkeerscentrales begeleiden zeeschepen door de haven.

  16-Havenverordeningen en overige wet en regelgeving

  Havenverordening Rotterdam

  17-Formulieren


  18-Bruggen en sluizen Rotterdam


  19-Berichten aan de scheepvaart


  20-Medische voorzieningen

  Medische voorzieningen

  Rotterdam heeft medische voorzieningen speciaal gericht op de scheepvaart.

  Op deze pagina vind je alle medische voorzieningen voor de scheepvaart in Rotterdam.

  Port Health Centre

  Locatie Rotterdam Centrum:
  Willemsplein 571
  3016 DR ROTTERDAM
  Huisartspraktijk T +31 (0)10 – 2 411 100
  Spoedlijn T +31 (0)10 – 2 411 110

  Port Health Centre
  Locatie haven Rotterdam:

  Theemsweg 5
  3197 KM BOTLEK-Rt
  Harbour number: 5102
  Ongevallenhulpverlening 24/7 (uitsluitend bij SPOED) T +31 (0)181 – 215 888
  Algemeen T +31 (0)10 – 24 111 20

  Travel Clinic Erasmus MC

  Zimmermanweg 7
  3015 CP Rotterdam
  T +31 (0)10 – 704 50 50
  www.travelclinic.com

  INFECTIEZIEKTEN

  • Een meldingsplichtige infectieziekte moet conform de Wet Publieke Gezondheid, gemeld worden aan de GGD Rotterdam-Rijnmond. Bij een infectieziekte doet het Haven Coördinatie Centrum altijd een melding bij de GGD Rotterdam-Rijnmond.

  GGD Rotterdam-Rijnmond

  Schiedamsedijk 95
  3011 EN Rotterdam
  T +31 (0)10 – 433 98 97 (binnen en buiten kantoortijden)
  Buiten kantoortijden is de dienstdoende arts Infectieziektebestrijding op ditzelfde telefoonnummer bereikbaar via de Meldkamer Ambulancezorg.Lees meer

  SOA POLI

  • Op de Soa Poli van de GGD Rotterdam Rijnmond kun je je gratis en anoniem laten testen op een seksueel overdraagbare aandoening (soa).

  GGD Rotterdam-Rijnmond

  Schiedamsedijk 95
  3011 EN Rotterdam
  T +31 (0)10 – 433 99 66Lees meer

  TUBERCULOSE

  Een afspraak voor een consult of voor routineröntgenfoto’s en Mantoux-tests kun je maken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:15-12:00 uur en van 13:15-15:00 uur (voor zeevarenden tot 16:00 uur). Woensdag alleen voor zeevarenden geopend. Voor een Mantoux-test is een tweede afspraak nodig na 3-5 dagen.

  GGD Rotterdam-Rijnmond

  Schiedamsedijk 95
  3011 EN Rotterdam
  T +31 (0)10 – 433 99 66Lees meer

  Advies voor reizigers

  Verschillende instanties binnen de Port Health Authority Rotterdam geven advies aan reizigers, bijvoorbeeld over vaccinaties en malariaprofylaxe.

  GGD Rotterdam-Rijnmond

  Schiedamsedijk 95
  3011 EN Rotterdam
  T +31 (0)10 – 433 99 66

  Travel Clinic Erasmus MC

  Haringvliet 72
  3011 TG Rotterdam
  T +31 (0)900 – 503 40 90 (15 ct/min)
  www.travelclinic.com

  Andere medische faciliteiten

  Oogziekenhuis Rotterdam
  Poli maandag-vrijdag van 08:00-17:00
  Schiedamse Vest 180
  3011 BH Rotterdam
  T +31 (0)10 – 401 77 77

  Apotheek

  Seafarma medical supplies
  Rigolettostraat 117
  3208 PK Spijkenisse
  T +31 (0)181 – 63 78 88
  Email: seafarma@seafarma.nl

  ANDERE MEDISCHE FACILITEITEN

  Oogziekenhuis Rotterdam
  Poli maandag-vrijdag van 08:00-17:00
  Schiedamse Vest 180
  3011 BH Rotterdam
  T +31 (0)10 – 401 77 77

  Apotheek

  Seafarma medical supplies
  Rigolettostraat 117
  3208 PK Spijkenisse
  T +31 (0)181 – 63 78 88
  Email: seafarma@seafarma.nl

  ANDERE ZIEKENHUIZEN IN ROTTERDAM

  Erasmus Medisch Centrum
  Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam
  T +31 (0)10 – 704 07 04

  Maasstad Ziekenhuis
  Maasstadweg 21
  3079 DZ Rotterdam
  T +31 (0)10 – 291 19 11

  Spijkenisse Medisch Centrum
  Ruwaard van Puttenweg 500
  3201 GZ Spijkenisse
  T + 31 (0)181 – 65 88 88

  Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis
  Vlietlandplein 2
  3118 JH Schiedam
  T+31 (0)10 – 893 93 93 / T +31 (0)10 – 893 00 00 (voor afspraken)

  IJsselland Ziekenhuis
  Prins Constantijnweg 2
  2906 ZC Capelle a/d IJssel
  T +31 (0)10 – 258 50 00

  Sint Franciscus Gasthuis
  Kleiweg 500
  3045 PM Rotterdam
  T +31 (0)10 – 461 61 61

  21-Contact Havendienst Vlaardingen

  Vaart u in Vlaardingen en heeft u vragen, neem dan contact op met de Havendienst.

  Havendienst Vlaardingen

  Oosthavenkade 85a (Delflandse Buitensluis)
  3134 KA Havennummer: 660

  Beroepsvaart: tel. (010) 434 4700

  Recreatievaart: tel. (010) 248 4333

  E-mail havenkantoor@vlaardingen.nl

  Fax: (010) 434 4373

  Marifoonkanaal: VHF 20

  22-Contact Port of Rotterdam

  ► Heeft u een verzoek, vraag of melding, dan kunt u contact opnemen met het Haven Coördinatie Centrum.

  Marifonie (VHF)
  Het Haven Coördinatie Centrum heeft de beschikking over 3 VHF kanalen:

  VHF 11 voor verkeerszaken, aanroepnaam Haven Coördinatie Centrum;
  VHF 14 voor operationele zaken, aanroepnaam Haven Coördinatie Centrum;
  VHF 19 voor scheepvaartberichten. uitwijk kanaal, aanroepnaam Haven Coördinatie Centrum.

  Telefonisch

  Kies onderstaand telefoonnummer:

  Hierna volgt een keuzemenu met:

  1. Voor bestelling schip en voor tij-afspraken, kies 1
  2. Voor overige meldingen en voor vragen, kies 2

  Haven Coördinatie Centrum: +31 (0)10 252 1000

  Emailadres: info@portofrotterdam.com