Havens Nederland, Nieuws, Twente

Twente

UPDATE November 2023

1Havens
2Havengeldverordening
3Havenmeesters
4Drinkwaterpunten, autoafzetplaatsen en afvalcontainers
4a4shipping.com( realtime informatie)
5Sluis Eefde, Delden en Hengelo
6Bruggen over het Twentekanaal
7Bruggen over zijtak Almelo
8Brughoogten
9Bedieningstijden
10Maximale afmetingen
11Maximale snelheden
12Contact

Port of Twente is het logistieke cluster van Twente. Bedrijven, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken samen om de logistieke kracht van Twente nog verder te verbeteren. 

Havenbedrijf Twente is een samenwerkingsverband van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem.


1-Havens

Waar vindt u de havens van Port of Twente?

Vanaf de IJssel loopt het Twentekanaal bij het dorp Eefde (ten noorden van Zutphen) via Lochem, Markelo, Goor en Hengelo naar Enschede. Ten westen van Delden is er in het kanaal een aftakking die tot Almelo doorloopt. Vandaar dat we de term Twentekanalen gebruiken.

Schepen die de sluis van Eefde zijn gepasseerd kunnen aan de Twentekanalen terecht bij maar liefst acht havens, dit zijn; Haven Lochem, Haven Markelo, Haven Goor, Haven XL Businesspark, Haven Almelo, Haven Delden, Haven Hengelo, Haven Enschede.

2-Havengeldverordening

Recent is door de vijf gemeenten binnen het samenwerkingsverband van het Havenbedrijf/Port of Twente de nieuwe “Havengeldenverordening 2021” vastgesteld. Deze verordening vervangt de “Verordening op de heffing en invordering van haven-, kade- en opslaggelden 2020”. Met deze brief willen wij u informeren over de wijzigingen van deze nieuwe verordening die per 1 januari 2021 voor de havens aan de Twentekanalen van kracht is.

Eén loket voor de scheepvaart

Met één Havenbeheerverordening, één Havengeldenverordening en een uniforme en geautomatiseerde registratie van havenbezoeken is het Havenbedrijf/Port of Twente een duidelijk aanspreekpunt voor de binnenvaart en het bedrijfsleven. Eén loket voor de scheepvaart in de Twentekanalen en dat is wel zo gemakkelijk!

Uniforme tarieven

In de nieuwe verordening is een andere wijze van het opleggen van het havengeld opgenomen en worden de heffingsgrondslagen gebaseerd op de werkelijke hoeveelheid lading dat geladen en/of gelost wordt in de havens gekoppeld aan een maximum verblijfstijd in de havens(s) en een duurzaamheids- component. Het afsluiten van jaarabonnementen gebaseerd op het aantal reizen is niet langer mogelijk. Met deze nieuwe verordening sluiten we aan bij de gewenste landelijke ontwikkeling om te komen tot 1 uniforme heffingsgrondslag (tijdgebonden, kwantitatief en groen) voor alle havens in Nederland. Met betrekking tot de tarifering zijn we gekomen tot een tarief per ton/TEU waarmee we ons niet uit de markt prijzen en zelfs de gewenste ontwikkeling van meer vervoer over water en minder vervoer over de weg positief hopen te beïnvloeden.
Beloning schone scheepvaart
Ook wordt met de nieuwe tariefaanpassing schone scheepvaart nog meer beloond. Schepen zonder certificaat of met een bronzen certificaat betalen een fractie meer per ton lading ten opzichte van het tarief per M3/ton waterverplaatsing bij maximale diepgang, waarbij de heffingsgrondslag is begrensd tot een diepgang van 2,80m. Schepen met een gouden of platina certificaat gaan juist minder betalen per ton vervoerde lading ten opzichte van het tarief per m3/ton waterverplaatsing. Het voordeel van deze heffingsgrondslag is dat bij niet volledige belading of laag water dit in veel gevallen leidt tot een lagere aanslag voor havengelden. Voor diegenen die gebruik maakten van jaarabonnementen zal -afhankelijk van het aantal reizen- er mogelijk een financieel nadeel ontstaan.

Registreren havenbezoeken
Schippers die voor een reis naar/van de havens aan de Twentekanalen en daarbij meerdere havens bezoeken, hoeven zich voor de reis nog maar één keer te registreren via het portal . Dit doet u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één week na aankomst in de haven. De ladinggegevens, de verblijfstijd in de haven(s) en eventuele aanwezigheid van Green Award certificaten zijn bepalend voor de hoogte van het havengeld.

Facturering van het havengeld geschiedt door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente dat namens de samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor de heffing en inning van het havengeld op basis van de gegevens die via de portal door het Havenbedrijf wordt aangeleverd.

Momenteel wordt de bestaande registratieportal aangepast aan de nieuwe heffingsgrondslagen en daar waar mogelijk verbeterd. Het streven is er op gericht om de overgang van oude naar nieuwe portal soepel te laten verlopen en omstreeks 15 januari 2021 om te zetten. Schippers die nog registraties doen in de portal voor bezoeken die vóór 1 januari hebben plaats- gevonden kunnen dit nog tot 15 januari invoeren. Daarna vervalt deze mogelijkheid en is op dat moment het nieuwe systeem operationeel.

Mocht u al over een account beschikken kunt u dit gewoon blijven gebruiken. Mocht dit nog niet zo zijn dient u bij de eerste registratie zelf een inlognaam en wachtwoord aan te maken. Vervolgens vult u de basisgegevens (gebruikersprofiel en scheepsinformatie) in waarna u uw havenbezoek en ladinggegevens kunt registreren. Bij volgende havenbezoeken logt u daarna in met uw inlognaam en wachtwoord, waarna direct in het overzicht het havenbezoek en ladinggegevens geregistreerd kunnen worden.

Registratieplicht

Met de nieuwe verordening is ook een registratieplicht ingevoerd en is beleid met betrekking tot hand- having en opleggen van bestuurlijke boetes vastgesteld. Schippers die zich niet/te laat registreren of hun registratie voorzien van onjuiste gegevens, zullen daarop worden aangesproken.

Hoewel elke gemeente nog steeds autonoom is in het nemen van investeringsbeslissingen,  vaststellen van verordeningen en inzet van personeel, wordt in toenemende mate een gezamenlijke lijn gevolgd. Zo zijn de “Havenverordeningen” van de vijf gemeenten inhoudelijk gelijk. Vanaf 2021 geldt dit ook voor de “Verordening haven-, kade- en opslaggelden”.

Voor het opleggen van de aanslagen en het innen van havengelden hebben de vijf gemeenten een overeenkomst gesloten met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Zij behandelen ook de bezwaren (na de havenmeesters indien nodig te hebben geraadpleegd) en voeren zo nodig juridische procedures met betrekking tot de aanslagen.

Tarieventabel 2023: (bedragen zijn exclusief BTW):

PETROLEUMHAVEN HENGELO

3-Havenmeesters

Voor vragen over het gebruik van de portal, de registratie en uw havenbezoek kunt u terecht bij de volgende personen:

• Algemene nummer havenkantoor: 074- 291 22 86

• Ze zijn het beste bereikbaar via de mail : havenmeesters@portoftwente.com

4-Drinkwaterpunten, autoafzetplaatsen en afvalcontainers

Op onderstaande kaarten worden de drinkwaterpunten, autoafzetplaatsen en afvalcontainers weergegeven.

Havengebied Almelo

Havengebied Delden

Havengebied Enschede

Havengebied Hengelo

Havengebied Goor

Havengebied Lochem


4a-4shipping.com( realtime informatie)

► Dit platform biedt actuele informatie over o.a. de havenfaciliteiten zoals ligplaatsen, autosteigers, huisvuil containers en overslagbedrijven. Registratie is kosteloos.

Naast de havenfaciliteiten vind je op het platform geavanceerde voorspellingen van vertragingstijden bij sluizen, voorspellingen van waterstanden en meer.

5-Sluis Eefde, Delden en Hengelo

Sluis Eefde

• Marifoonkanaal: VHF 22

Voorsluis Eefde
( Staat meestal open)

Noordkolk:

Doorvaarthoogte beneden deur NAP+13.10m en bovendeur KP+7,20m.
In bedrijf bij waterstanden lager dan NAP+3,00m. Puntdeuren.
Afmeting: 141.50m x 12.50m( schutlengte bij eb 125.00m)

Zuidkolk:

Afmeting: 140.00m x 12.00m/ Schutlengte bij eb: 133.00m

Contact:

Adres: Kapperallee 53
Telefoonnummer: 088-7974222 / fax 0575-514235
Postcode: 7211 CB
Plaats: Eefde
Sluizen Eefde
Sluis Delden

• Marifoonkanaal: VHF 18

• Doorvaarthoogte benedendeur NAP+16.63m (KP+6,58m) en bovendeur NAP+ 22.91m (KP+7,10m). Hefdeuren

• Afmeting: 140.00m x 12.00m( Schutlengte bij eb 133.00m)

Contact

Adres: Sluisstraat 57
Postcode: 7495 RC
Plaats: Ambt-Delden
Sluis Delden
Sluis Hengelo

• Marifoonkanaal: VHF 22

• Doorvaarthoogte benedendeur NAP+22,45m (KP+6,50m) en bovendeur NAP+31,45m(KP+6,45m). Hefdeuren

• Afmeting: 140.00m x 12.00m( Schutlengte bij eb 133.00m)

Contact

Adres: Twekkelerweg 317
Postcode: 7554 SC
Plaats: Hengelo
Sluis Hengelo

6-Bruggen over het Twentekanaal

KilometerBrugnaam( Twentekanaal)
1,1Polbrug
1,9Spoorbrug Eefde
2,1Eefdesebrug
3,4Verkeersbrug over sluis Eefde
7,5Almensebrug
9,7Ehzerbrug
11,2Dochterensebrug
14,5Exelsebrug
16,4Lochemsebrug
19,3Mogezompsebrug
21,1Grensbrug
23,8Markelosebrug
25,5Diepenheimsebrug
29,1Weldammerbrug
30,8Hengelerbrug
33,6Dorrebrug
36,2Verkeersbrug over sluis Delden
37,9St.Annabrug
39,4Vossenbrinkbrug( Groene brug)
41,7Loofrietbrug
42,6Oelerbrug
44,2Boekelosebrug
45,2Verkeersbrug en spoorbrug over Sluis Hengelo
46,9Twekkelerbrug
48,3Lonnekerbrug

7-Bruggen over zijtak Almelo

KMBrugnaam( Zijtak Almelo)
0,4Spoorbrug bij Wiene
0,9Tankinkbrug
1,6Cottwicherbrug
4,1Warmtinkbrug
6,2Linschotbrug
8,2Vrederbrug
9,8Hoeselderbrug
10,0Brug A35
11,0Leemslagenbrug
13,5Wierdensebrug
14,3*Spoorbrug Twentekanaal( * officiële naam is niet bekend)
15,5*Spoorbrug Twentekanaal( * officiële naam is niet bekend)

8-Brughoogten

Voor de actuele brughoogten verwijzen wij naar de website van vaarweginformatie.nl

9-Bedieningstijden

Voor de actuele bedieningstijden verwijzen wij naar de site van vaarweginformatie.nl


10-Maximale afmetingen

Kanaal Zutphen-Enschede van de Twentekanalen
Maximale afmetingen
Diepgang: op het pand Geldersche IJssel – Eefde (voorpand) evenveel minder
dan 2,80m als de buitenwaterstand sluis Eefde lager is dan NAP + 3,20 m.
Max. toegestane afmeting algemeen tot KM 36,22: 110.00m x 11.50m x 2.80m
Max. toegestane afmeting algemeen na KM 36,22: 110.0.0m x 9.75m x 2.60m
Zijkanaal naar Almelo van de Twentekanalen
Max. toegestane afmeting algemeen: 110.00m x 9.75m x 2.5m

11-Maximale snelheid

Kanaal Zutphen-Enschede van de Twentekanalen
Maximale snelheid
Geladen schepen9 km/h
Ongeladen schepen 12 km/h

Zijkanaal naar Almelo van de Twentekanalen
Geladen schepen7 km/h
Ongeladen schepen9 km/h

12-Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Adres: Columbus 17
• Postcode: 7609 RM
• Plaats: Almelo
• Postbus 67
• 7600 AB Almelo
• Telefoon: +31 546 85 18 88

Of stuur een mail naar info@portoftwente.com

HAVENMANAGER

•Frank van Zomeren
f.vanzomeren@portoftwente.com

GEMEENTELIJK BELASTINGKANTOOR TWENTE (GBT)

• Postbus 845, 7550 AV Hengelo (Ov)
• Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo (Ov)
Telefoon: (053) 481 88 75
E-mail: info@gbtwente.nl
Website: www.gbtwente.nl

Rekeningnummer (IBAN): NL72BNGH0285141228
BIC-nummer: BNGHNL2G

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is einde-bericht-website-1024x137.png