Kennis, Nieuws

Leidraad slecht zicht

1Leidraad slecht zicht
2Aanleiding en doel
3Platform Zero Incidents Safety Alerts – Slecht zicht

1-Leidraad slecht zicht

Mist is een weersverschijnsel dat het hele jaar voor kan komen maar hardnekkig kan zijn in het najaar en de winter. Dat heeft te maken met de dikte, de verticale uitgestrektheid, van de mist. Niet voor niets wordt in de zomer wel gesproken over ‘mist op klomp- , boomtop – of koehoogte’ en bereikt ze in het koude halfjaar nog al eens een dikte van 150 tot 200 meter.
Type VaarwegZichtafstand in meters
Hoofdtransport as< 1000 meter
Overige vaarwegen< 400 meter
Evenementen en ( bagger)werkzaamheden<1000 meter
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.09. Sturen van een schip
 
Een schip mag niet varen indien degene die het sturen verricht niet in staat is alle in de stuurhut binnenkomende of van daar uitgaande inlichtingen en aanwijzingen te vernemen en te geven. In het bijzonder dient hij naar alle zijden een voldoende vrij direct of indirect uitzicht te hebben en in de gelegenheid te zijn geluidsseinen te horen. Indien geen vrij uitzicht mogelijk is kan dit worden gecompenseerd door een optisch hulpmiddel, waarmede over een voldoende ruim gezichtsveld een helder en onvertekend beeld wordt verkregen, dan wel door een uitkijk. Indien bijzondere omstandigheden dit vorderen, dient een uitkijk of luisterpost die hem inlicht aanwezig te zijn.

2-Aanleiding en doel

Uit het oogpunt van de “veiligheid en goede orde van de scheepvaart” bestaat er behoefte aan duidelijke regels voor het omgaan met het begrip “slecht zicht” op de binnenwateren. In de regelgeving is niet gedefinieerd wat precies onder slecht zicht wordt verstaan.

Om duidelijkheid te verschaffing naar zowel de vaarweggebruikers als de verkeersbegeleiders en handhavers, zijn in deze leidraad twee zichtsafstanden gedefinieerd, namelijk voor de hoofdtransportassen en het hoofdvaarwegennet
enerzijds en het onderliggend vaarwegennet anderzijds1. Voorts wordt een afstand voorgesteld voor slecht zicht bij evenementen en (bagger)werkzaamheden in of aan de vaarweg (e.e.a. te regelen in de betreffende vergunning).

Deze leidraad is bedoeld als algemene maatstaf voor het duiden van het begrip slecht zicht.

Let wel: deze leidraad is géén regelgeving; het dient te worden beschouwd als
een interne maatstaf. Deze leidraad is generiek, en bedoeld voor alle Rijksvaarwegen, met inachtneming van lokale verschillen en afwijkingen als gevolg van de karakteristieken van de vaarweg, de scheepvaart ter plaatse e.d.

Daar waar reeds zichtafstanden zijn gedefinieerd( wettelijk dan wel operationeel), prevaleren die vanzelfsprekend boven deze leidraad!


Hoewel deze leidraad primair bedoeld is voor de Rijksvaarwegen, bevelen wij het gebruik van deze leidraad op alle overige vaarwegen van harte aan.
Deze leidraad is tot stand gekomen in samenwerking met Rijkswaterstaat, Dienst
Waterpolitie (KLPD) en het Openbaar Ministerie.

Afstanden

Wanneer het zicht geringer is dan de in onderstaande tabel genoemde afstanden, dan
is er sprake van “slecht zicht”. Evenementen en (bagger)werkzaamheden dienen onder
de aangegeven zichtsafstand te worden gestaakt:
Enkele aandachtspunten:

• De zichtafstand is het vrije zicht van de schipper, gemeten vanuit de stuurhut (zie ook
BPR art. 1.09 lid 4/ RPR art. 1.09 lid 3).

• Voor beheersmaatregelen en verbaliseringsbeleid in geval van slecht zicht wordt
verwezen naar de betreffende regelgeving en het verbaliserings- en vervolgingsbeleid.

• In plaats van radar mag gebruik worden gemaakt van een Inland ECDIS-installatie in
navigatiemodus, als bedoeld in BPR/RPR artikel 4.06 lid 1 onder a (“Navigatiemodus”
betekent: radar staat aan; radarbeeld wordt geïntegreerd in ECDIS-beeld). Alleen een
GPS en een elektronische kaart is niet voldoende


1-De hoofdtransportassen verbinden de havens van Amsterdam en Rotterdam met het internationale achterland, voornamelijk Duitsland en België.
Hoofdvaarwegen verbinden de hoofdtransportassen met economisch belangrijke gebieden in Nederland.
Rijksvaarwegen zijn vaarwegen waar het ministerie van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor is.

Download hieronder het bestand: Leidraad slecht zicht.

3-Platform Zero Incidents Safety Alerts – Slecht zicht

Bron: www.platformzeroincidents.nl

Download hieronder het bestand van Platform Zero Incidents