Havens Nederland, Nieuws, Twente

Port of Twente

Nieuwe havengeldenverordening

Recent is door de vijf gemeenten binnen het samenwerkingsverband van het Havenbedrijf/Port of Twente de nieuwe “Havengeldenverordening 2021” vastgesteld. Deze verordening vervangt de “Veror- dening op de heffing en invordering van haven-, kade- en opslaggelden 2020”. Met deze brief willen wij u informeren over de wijzigingen van deze nieuwe verordening die per 1 januari 2021 voor de havens aan de Twentekanalen van kracht is.

Eén loket voor de scheepvaart

Met één Havenbeheerverordening, één Havengeldenverordening en een uniforme en geautomati- seerde registratie van havenbezoeken is het Havenbedrijf/Port of Twente een duidelijk aanspreekpunt voor de binnenvaart en het bedrijfsleven. Eén loket voor de scheepvaart in de Twentekanalen en dat is wel zo gemakkelijk!

Uniforme tarieven

In de nieuwe verordening is een andere wijze van het opleggen van het havengeld opgenomen en worden de heffingsgrondslagen gebaseerd op de werkelijke hoeveelheid lading dat geladen en/of gelost wordt in de havens gekoppeld aan een maximum verblijfstijd in de havens(s) en een duurzaamheids- component. Het afsluiten van jaarabonnementen gebaseerd op het aantal reizen is niet langer mogelijk. Met deze nieuwe verordening sluiten we aan bij de gewenste landelijke ontwikkeling om te komen tot 1 uniforme heffingsgrondslag (tijdgebonden, kwantitatief en groen) voor alle havens in Nederland. Met betrekking tot de tarifering zijn we gekomen tot een tarief per ton/TEU waarmee we ons niet uit de markt prijzen en zelfs de gewenste ontwikkeling van meer vervoer over water en minder vervoer over de weg positief hopen te beïnvloeden.

Beloning schone scheepvaart

Ook wordt met de nieuwe tariefaanpassing schone scheepvaart nog meer beloond. Schepen zonder certificaat of met een bronzen certificaat betalen een fractie meer per ton lading ten opzichte van het tarief per M3/ton waterverplaatsing bij maximale diepgang, waarbij de heffingsgrondslag is begrensd tot een diepgang van 2,80m. Schepen met een gouden of platina certificaat gaan juist minder betalen per ton vervoerde lading ten opzichte van het tarief per m3/ton waterverplaatsing. Het voordeel van deze heffingsgrondslag is dat bij niet volledige belading of laag water dit in veel gevallen leidt tot een lagere aanslag voor havengelden. Voor diegenen die gebruik maakten van jaarabonnementen zal -afhankelijk van het aantal reizen- er mogelijk een financieel nadeel ontstaan.

Registreren havenbezoeken

Schippers die voor een reis naar/van de havens aan de Twentekanalen en daarbij meerdere havens bezoeken, hoeven zich voor de reis nog maar één keer te registreren via het portal op www.portoftwente.com/havengelden. Dit doet u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één week na aankomst in de haven. De ladinggegevens, de verblijfstijd in de haven(s) en eventuele aanwezigheid van Green Award certificaten zijn bepalend voor de hoogte van het havengeld.

Facturering van het havengeld geschiedt door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente dat namens de samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor de heffing en inning van het havengeld op basis van de gegevens die via de portal door het Havenbedrijf wordt aangeleverd.

Momenteel wordt de bestaande registratieportal portal.portoftwente.com/havengelden aangepast aan de nieuwe heffingsgrondslagen en daar waar mogelijk verbeterd. Het streven is er op gericht om de overgang van oude naar nieuwe portal soepel te laten verlopen en omstreeks 15 januari 2021 om te zetten. Schippers die nog registraties doen in de portal voor bezoeken die vóór 1 januari hebben plaats- gevonden kunnen dit nog tot 15 januari invoeren. Daarna vervalt deze mogelijkheid en is op dat moment het nieuwe systeem operationeel. Mocht u al over een account beschikken kunt u dit gewoon blijven gebruiken. Mocht dit nog niet zo zijn dient u bij de eerste registratie zelf een inlognaam en wachtwoord aan te maken. Vervolgens vult u de basisgegevens (gebruikersprofiel en scheepsinformatie) in waarna u uw havenbezoek en ladinggegevens kunt registreren. Bij volgende havenbezoeken logt u daarna in met uw inlognaam en wachtwoord, waarna direct in het overzicht het havenbezoek en ladinggegevens geregistreerd kunnen worden.

Registratieplicht

Met de nieuwe verordening is ook een registratieplicht ingevoerd en is beleid met betrekking tot hand- having en opleggen van bestuurlijke boetes vastgesteld. Schippers die zich niet/te laat registreren of hun registratie voorzien van onjuiste gegevens, zullen daarop worden aangesproken.

Hoewel elke gemeente nog steeds autonoom is in het nemen van investeringsbeslissingen,  vaststellen van verordeningen en inzet van personeel, wordt in toenemende mate een gezamenlijke lijn gevolgd. Zo zijn de “Havenverordeningen” van de vijf gemeenten inhoudelijk gelijk. Vanaf 2021 geldt dit ook voor de “Verordening haven-, kade- en opslaggelden”.

Voor het opleggen van de aanslagen en het innen van havengelden hebben de vijf gemeenten een overeenkomst gesloten met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Zij behandelen ook de bezwaren (na de havenmeesters indien nodig te hebben geraadpleegd) en voeren zo nodig juridische procedures met betrekking tot de aanslagen.

Verordening Havengelden Hengelo:

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hengelo/629135/CVDR629135_1.html

Verordening Havengelden Enschede:

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/631387/CVDR631387_1.html

Verordening Havengelden Almelo:

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Almelo/629706/CVDR629706_1.html

Verordening Havengelden Hof van Twente:

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hof%20van%20Twente/632085/CVDR632085_1.html

Verordening Havengelden Lochem:

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lochem/630100/CVDR630100_1.html

Tarieventabel 2021: (bedragen zijn exclusief BTW):

Per 1 januari 2021 is de nieuwe Verordening haven-, kade- en opslaggelden 2021 van kracht: 

Vuistregels aflaaddiepte

Een handig advies lijstje bij het bepalen van de aflaaddiepte op de Rijn.

Reglementen

De reglementen mag u tegenwoordig ook digitaal aan boord hebben, wel zo dat u deze onmiddellijk kunt raadplegen. Op deze pagina kunt u de reglementen, bestanden of documenten downloaden en opslaan.

Toegestane afmetingen en diepgang vaarweggedeelten

De vaarwegen, en de daarop toegestane grootste lengte, breedte en diepgang van een schip of samenstel.

Duitse kanalen

Er zijn veel kanalen in Duitsland, Rhein Herne Kanal, Dortmund Ems Kanal, Wesel Datteln Kanal, Mittelandkanal, Elbe Seiten Kanaal etc etc

Schrijf je hier in voor onze