Geen onderdeel van een categorie, Vaarwegen

Zonder ontheffing door Prinses Beatrixsluis

Raamontheffing op grond van het Binnenvaartpolitiereglement voor bovenmaatse schepen op het Lekkanaal, Rijkswaterstaat

Datum 7 februari 2020

Nummer RWSZ2020-00000912

Kenmerk RWS-2020/4327

1. Aanhef

De vaarweg Lekkanaal is een belangrijke vaarweg gelegen tussen de rivier de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal in de gemeente Nieuwegein.

Het lekkanaal is deels verdiept tot een diepte van -6,20 NAP. Tevens is het kanaal grotendeels verbreed.

Op grond van artikel 9.02, lid 1, van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en de ‘Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren’ (hierna: de Regeling) houdt een schip of samenstel zich aan de in de Regeling aangegeven grootste lengte, breedte en diepgang. De grootste lengte, breedte en diepgang voor het Lekkanaal zijn respectievelijk 200 m, 17,70 m en 3,50 m.

De Regeling zal in de (nabije) toekomst aangepast worden waarbij de afmetingen verruimd gaan worden. Hierbij zal in maximale maatvoering van de schepen worden aangesloten op het Rijnvaart Politie Reglement (RPR) wat van toepassing is op de rivier de Lek. Totdat de Regeling is aangepast wordt via deze raamontheffing toestemming gegeven voor het varen met een breder schip of samenstel en een schip of samenstel met een grotere diepgang danis toegestaan. Dit gebeurt op grond van artikel 9.02, lid 3, van het BPR.

2. Besluit

Op grond van de Scheepvaartverkeerswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het BPR en de in deze raamontheffing opgenomen overwegingen besluit de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ten aanzien van de scheepvaart op het Lekkanaal, als volgt:

  • I. Ontheffing te verlenen aan elk schip of samenstel dat dieper vaart dan 3,50 meter met een maximale diepgang van 4 meter;

  • II. Ontheffing te verlenen aan elk schip of samenstel korter dan 116,50 m en met een breedte van maximaal 22,90 meter;

  • III. Ontheffing te verlenen aan elk schip of samenstel met een lengte tussen 116,50 meter en 135 meter en met een breedte van maximaal 22,80 meter;

  • IV. Ontheffing te verlenen aan elk schip of samenstel met een lengte tussen 135 meter en 193 meter en met een breedte van maximaal 11,45 meter;

  • V. Dat deze raamontheffing geldig is tot aanpassing in de bovengenoemde regeling.

  • VI. Dat aan deze raamontheffing het voorschrift wordt verbonden zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze beschikking.

Voor een toelichting op de in deze raamontheffing vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze ontheffing.

3. Voorschrift

Voorschrift 1

Ongewoon voorval
  • 1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor de scheepvaart te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

  • 2. Een ongewoon voorval moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de dichtstbijzijnde bediencentrale per marifoon of per telefoon bij verkeerspost Wijk bij Duurstede (088-7973685).

4. Overwegingen

Vereiste van ontheffing

Op grond van het bepaalde in artikel 9.02, eerste lid, van het BPR moet een schip of samenstel zich, voor wat betreft de in de Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren vermelde vaarwegen en kunstwerken, houden aan de daar aangegeven grootste lengte, breedte en diepgang. Ingevolge artikel 9.02, derde lid, van het BPR kan de bevoegde autoriteit hiervoor ontheffing verlenen.

Op grond van artikel 5, eerste lid, onder a, van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, artikel 1, onder b, van de Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteiten Binnenvaartpolitiereglement en artikel 1 en 2 van het Besluit tot verlening van mandaat en machtiging met betrekking tot het Binnenvaartpolitiereglement ben ik bevoegd om namens de bevoegde autoriteit toestemming te verlenen.

Overweging/motivering

In verband met het toegenomen scheepvaartverkeer op het Lekkanaal en de schaalvergroting in de binnenvaart is er een derde schutkolk aangelegd. Het Lekkanaal is tegelijk grotendeels verbreed en verdiept. De nieuwe kolk heeft een lengte van 276 meter en is 25 meter breed. Hij is geschikt voor schepen en samenstellen tot en met CEMT-klasse Vb met een diepgang tot 4 meter.

Bij de beoordeling van de verruiming van de diepgang en breedte is het belang van de scheepvaart, die met bredere en diepere schepen wenst te varen, afgewogen tegen het algemene scheepvaartverkeersbelang te weten een veilig, vlot en doelmatig verloop van het scheepvaartverkeer. De in de beschikking opgenomen voorschrift waarborgt dat de doelstellingen van de Scheepvaartverkeerswet voldoende worden beschermd. Op grond van bovenstaande overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het nemen van het besluit verwoord met deze raamontheffing.

5. Procedure

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

6. Conclusie

Het in de beschikking opgenomen voorschrift waarborgt dat de doelstellingen van het nautische beheer voldoende worden beschermd. Op grond van de in deze beschikking opgenomen overweging(en) bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde beschikking.

7. Ondertekening

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR,

namens deze

wnd. hoofd van de afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland,

mr. H. Barske

Bron: Staatscourant

Foto: Mainport

Download hier: Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden nummer 2020/7735

[gview file=”https://www.binnenvaartkennis.nl/wp-content/uploads/2020/02/stcrt-2020-7735.pdf”]

Vuistregels aflaaddiepte

Een handig advies lijstje bij het bepalen van de aflaaddiepte op de Rijn.

Reglementen

De reglementen mag u tegenwoordig ook digitaal aan boord hebben, wel zo dat u deze onmiddellijk kunt raadplegen. Op deze pagina kunt u de reglementen, bestanden of documenten downloaden en opslaan.

Toegestane afmetingen en diepgang vaarweggedeelten

De vaarwegen, en de daarop toegestane grootste lengte, breedte en diepgang van een schip of samenstel.

Duitse kanalen

Er zijn veel kanalen in Duitsland, Rhein Herne Kanal, Dortmund Ems Kanal, Wesel Datteln Kanal, Mittelandkanal, Elbe Seiten Kanaal etc etc

Schrijf je hier in voor onze