Marifoon, Nieuws

De verschillen tussen een marifoonblokkanaal en het nautisch informatiekanaal.

DE VERSCHILLEN TUSSEN EEN MARIFOON BLOKKANAAL EN HEY NAUTISCH INFORMATIEKANAAL

Het onbewust door elkaar gebruiken of onjuist aanroepen van een Verkeerspost met “Post” of “Sector”, kan tot gevolg hebben dat een schipper (ongewenst) verwezen wordt naar een ander marifoonkanaal.
Iemand die “sector” roept op het nautische informatiekanaal, zou in theorie te horen kunnen krijgen: “Voor navigatie, kanaal…over”.

Iemand die reisgegevens meldt op het marifoonblokkanaal, krijgt de heersende verkeersituatie voorgeschoteld en wordt verwezen naar het nautische informatiekanaal.

Om verwarring te voorkomen is dus van belang te weten wie u moet hebben:, de post of de sector.
Ze hebben beiden verschillende functies en elk hun eigen roepnaam. Wel zo handig om het e.a. juist te hanteren.

NAVIGATIE: SECTOR

Volgens de reglementering moet het groot schip op de kanalen voor het schip–schip verkeer en voor de nautische informatie gelijktijdig uitluisteren.
Het schip–schip kanaal is daar kanaal 10, tenzij een ander kanaal als blokkanaal is aangewezen.

SECTOR…..HET MARIFOON BLOKKANAAL: Is een marifoonblokkanaal is toegewezen aan een traject, gebied, sector, riviervak etc. Op een aangewezen blokkanaal, moeten schepen verplicht uitluisteren, de nautische communicatie schip-schip en nautische (verkeer)communicatie met de Verkeerspost afhandelen.
De verkeersregeling van een Verkeerspost heeft immers als roepnaam “sector” + naam van de Verkeerspost ( Dordrecht/Wijk bij Duurstede/ Tiel/Hansweert/ Nijmegen enz.)

De roepnaam “sector” is mogelijk afgeleid van het woord “Radarsector” en heeft dus altijd iets met radar en navigatie en verkeersbegeleiding van doen.
In een marifoonblokgebied, op kanaal 10 een (oploop of passeer)afspraak maken, is afwijkend van het reglement. Dit kan immers tot gevolg hebben dat andere schepen die reglementair uitluisteren op het blokkanaal hier door worden verrast!

► In de “Regeling communicatie en afmetingen Rijksbinnenwateren”, in Bijlage 2 vinden we de locaties (verkeersposten) met marifoonblokkanalen.
In deze regeling staat dat de schipper of de kapitein van een (soort) schip als bedoeld in bijlage 2, en dat vaart op een vaarweggedeelte dat genoemd wordt in die bijlage, zich meldt, overeenkomstig hetgeen in die bijlage is aangegeven.
Zo zien we dat er slechts enkele locaties zijn waar een ( binnen)schip zich bij in of uitvaren van een sector moet melden via het marifoonblokkanaal.
En zien we tevens wat, wanneer , en aan wie melden op het blokkanaal verplicht is, namelijk: Bij het voornemen tot het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre waaronder wordt verstaan:

1) in- of uitvaren van een haven of nevenvaarwater
2) keren en oversteken van de vaarweg
3) ten anker komen of verlaten van de anker- of ligplaats


Geen van de bovengenoemde situaties van toepassing?
Dan is melden op het marifoonblokkanaal dan ook meestal* onnodig.

Los van communicatie ter zekerheidstelling van het veilig door kunnen varen, kan dus worden verstaan met enkel goed uitluisteren op het blokkanaal en het beantwoorden van oproepen.
Het RPR/ BPR alsmede de communicatieregeling geeft immers in bijlage 2 aan dat schepen gedurende de vaart in het blokgebied moeten uitluisteren, communiceren en oproepen beantwoorden op het aangegeven kanaal.
Melden dat u “rechtdoor vaart” valt waarschijnlijk ook in uw beleving niet onder de 3 genoemde bijzondere manoeuvres en zou dus opgevat kunnen worden als overbodige communicatie. Uitgezonderd als een verkeerssituatie en/of hetgeen u hoort of ziet, daar aanleiding toe geeft.

*(raadpleeg de Regeling communicatie en afmetingen Rijksbinnenwateren”. Er zijn gebieden met uitzonderlijke regelgeving m.b.t. in en/of uitmelden sector Dit zijn bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam).

INFORMATIE: POST….

Hoe anders is dit wanneer een Verkeerspost op het Nautisch informatiekanaal wordt aangeroepen met de roepnaam “Verkeerspost+ naam van de Verkeerspost.
Dit kan betreffen:

1)De meldplicht voor het meld- en volgsysteem.
2)Het verstekken of navragen van Informatie als bijvoorbeeld voor beschikbare ligplaatsen , het melden van nautische bijzonderheden navraag waterdiepte voor een laad of loswal, de eerstvolgende brugopening etc.
3)-Afhandeling van spoedcommunicatie met een hulpbehoevend schip als inroepen medische hulp, of onderlinge communicatie met een Verkeerspost in geval van calamiteiten.
Het meld- en volgsysteem, laat de bij het schip horende gegevens “ mee reizen” door een koppeling met het AIS systeem. Hierdoor kan er o.a. in geval van calamiteiten adequaat hulp worden geboden en kunnen sluismeesters beter anticiperen op het aanbod aan schepen.

MEDEPLICHTIGE SCHEPEN VOLGENS ARTIKEL 12.1 RPR

Schepen leeg van of geladen met gevaarlijke (ADN) stoffen, alle tankschepen (cement/ poederstof incl), een schip met containers, een schip langer dan 110mtr, een samenstel, langer dan 140 en breder dan 15mtr een hotelschip, een zeeschip, of een bijzonder transport, vormen de categorie schepen die zich melden zich op het nautisch informatiekanaal 64. (Roepnaam: “Post Millingen” of “Post Nijmegen” naargelang het gebied).

MELDPLICHT OVERIGE SCHEPEN

Aan de grens staat een bord met VHF 19 en onderbord “Meldplicht” CBS Lobith. Het Centraal Bureau Statistieken houdt de in een uitgaande goederenstromen bij. Voor tal van zaken als het aanduiden van belangen voor de scheepvaart en instant houden van de vaarwegen ontlenen beleidsmakers hun gegevens o.a. aan de statistische gegevens van het CBS. Het is daarom dat de niet in artikel 12.1 van het RPR genoemde schepen in op en afvaart een meldplicht hebben op marifoonkanaal 19.

AAN- EN AFMELDEN

Schepen die zich verplicht elektronisch aanmelden behoeven zich enkel nog per marifoon aan/af te melden, A).bij het passeren van de grens, B).bij het binnenvaren van RWS gebied, C) bij de aanvang van een nieuwe reis en/of reisonderbrekingen langer dan 2 uur.
De Duitse wetgeving gebied om bepaalde gegevens weg te halen terwijl voor het passeren van bijvoorbeeld sluizen in Nederland de opgave van de diepgang vereist is.
Het is daarom dat in de aanloop naar verbeteringen dat hier door de vaarwegbeheerder nog naar gevraagd wordt wanneer u zich aanmeld. Door de AIS koppeling zijn de voortgangsmeldingen voor schepen genoemd in Art 12.1 RPR vervallen.

ELEKTRONISCH AANMELDEN:

Vanaf 1 december 2021 zullen de gegevens die overeenkomstig de in artikel 12.01 vastgelegde meldplicht nu via de marifoon, schriftelijk of elektronisch mogen worden meegedeeld, verplicht elektronisch moeten worden gemeld.

De elektronische meldplicht, die tot de genoemde datum alleen gold voor samenstellen en schepen die containers vervoeren, alsook schepen met vaste tanks aan boord, zal nu worden uitgebreid tot de onderstaande scheepstypes:
schepen die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, onderdeel a van het RPR die goederen vervoeren waarop het ADN van toepassing is;

• schepen die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, onderdeel d van het RPR met een lengte van meer dan 110 meter;
• hotelschepen die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, onderdeel e van het RPR;
• zeeschepen die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, onderdeel f van het RPR;
• schepen die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, onderdeel g van het RPR die een LNG-systeem aan boord hebben;
• bijzondere transporten als bedoeld in artikel 1.21 zoals vermeld in artikel 12.01, eerste lid, onderdeel h van het RPR.

Het elektronisch melden vereenvoudigt de gegevensuitwisseling tussen de schepen en de verkeerscentrales in vergelijking met de meldingen die via de marifoon of schriftelijk plaatsvinden. Het elektronisch melden maakt deel uit van de Rivier Information Services (RIS) en bevordert:

• de strategische verkeersinformatie,
• het verkeersmanagement,
• het voorkomen van ongevallen,
• de statistieken,
• de omzetting van de voorschriften.
• Elektronisch melden vermindert eveneens de administratieve lasten voor de schippers en waterwegbeheerders. Het is dus een maatregel die bijdraagt aan de modernisering van de binnenvaart en bevordert het gebruik van nieuwe technologieën. • Deze stap is daarom een logische stap tegen de achtergrond van de RIS-strategie van de CCR.

BRONNEN

RPR / BPR / Regeling communicatie en afmetingen Rijksbinnenwateren
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-49644.html 
Website CCR https://www.ccr-zkr.org
Website BICS https://www.bics.nl

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is einde-bericht-website-1024x137.png