Handig, Kennis, Nieuws

Dienstboekje

Alle Europees erkende dienstboekjes hebben een gelijksoortig formaat.

Een dienstboekje is een persoonlijk document voor bemanningsleden die werken in de beroepsbinnenvaart. Het dienstboekje is een officieel internationaal document om uw vaartijd te registreren. Aan de hand van uw geregistreerde vaartijd wordt uw functie bepaald en/of kunt u een examen afleggen.

Het dienstboekje is slechts geldig indien het is voorzien van de officiële aantekeningen. Een dienstboekje zonder deze officiële aantekeningen is ongeldig.

Houder van een dienstboekje is degene op wiens naam het dienstboekje is afgegeven. Deze houder dient het dienstboekje vanaf de afgiftedatum, ten minste eenmaal per 15 maanden, te laten afstempelen door een bevoegde autoriteit. Deze autoriteit is ook verantwoordelijk voor de invulling van de persoonlijke gegevens. Elke bevoegde autoriteit kan haar stempel aanbrengen om de informatie over de afgelegde reizen te bekrachtigen. Door deze procedure wordt het aantal jaren waarin de houder vaarervaring heeft opgedaan officieel vastgesteld en kan de houder op een zekere bekwaamheid aanspraak maken.

Informatie voor aanvraag en afstempelen van het dienstboekje vind je hier!

In Nederland geldt alleen de bladzijde ‘kwalificatie op de Rijn’
Van het buitenlandse dienstboekje geldt in Nederland alleen de Rijnkwalificatie.
Regelmatig wordt vastgesteld dat in het vaartijdenboek de kwalificatie van de nationale bladzijde wordt vermeld.

Strenger handhavingsbeleid vanaf 2018
Vanaf 1 januari 2018 wordt  handhavend opgetreden. Dat betekent dat u een boete riskeert wanneer de hogere nationale functie in plaats van de Rijnfunctie wordt gebruikt. De onderkwalificatie kan ook leiden tot het stilleggen van het schip totdat de vereiste bemanning aan boord is. Tot 1 januari 2018 zal de toezichthouder nog waarschuwen en uitleg geven.

Waar moet u op letten?
Buitenlandse dienstboekjes hebben:

  • een bladzijde voor de ‘kwalificatie op de Rijn’
  • een nationale bladzijde voor de kwalificatie in het land van uitgifte

Bladzijde voor de ‘kwalificatie op de Rijn’
Dienstboekjes uit de erkende* landen bevatten een bladzijde waar de bekwaamheden worden ingeschreven volgens de Rijnregelgeving.
Deze bladzijde kan alleen door een bevoegde Rijnautoriteit worden ingevuld. Dat zijn de autoriteiten in de CCR landen: Duitsland, Frankrijk, België, Nederland en Zwitserland. In Nederland is dit de SAB.

Check de erkenning bij een buitenlands dienstboekje
Bij een buitenlands dienstboekje moet worden nagegaan of dit in Nederland is erkend. Een erkend dienstboekje heeft altijd een bladzijde voor de kwalificatie op de Rijn.

*erkende landen:
De dienstboekjes van Oostenrijk, Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechische Republiek zijn wederzijds erkend.

Verplichting voor binnenschepen

De bekwaamheid voor een functie aan boord dient te allen tijde te kunnen worden aangetoond:

  • Door de schipper door middel van het groot vaarbewijs of Rijnschipperspatent.
  • Door de stuurman, machinist, matroos-motordrijver, volmatroos, matroos, lichtmatroos of deksman door middel van het dienstboekje of het groot vaarbewijs of een Rijnschipperspatent.

Verplichting voor zeeschepen

Voor zeeschepen die de Rijn bevaren dienen de betreffende bescheiden, waaruit de bekwaamheid van de bemanningsleden en hun aantal blijken, aan boord aanwezig zijn. Bovendien dient zich een persoon aan boord te bevinden die houder is van het grote patent als bedoeld in het Reglement patenten voor de scheepvaart op de Rijn dat geldig is voor het te bevaren riviergedeelte. Na een vaartijd van ten hoogste 14 uren per tijdvak van 24 uren dient deze patenthouder vervangen worden door een andere houder van het Rijnpatent.

In het logboek dienen de volgende aantekeningen worden gemaakt:

  • De namen van de houders van het grote patent die zich aan boord bevinden en het begin en einde van hun diensttijd.
  • Begin, onderbreking, voortzetting en einde van de vaart met telkens daarbij de vermelding van datum, tijdstip en plaats met aanduiding van de kilometerraai.

Houders van een Rijnschipperspatent

Voor bemanningsleden, die houder zijn van een Rijnschipperspatent, geldt dit patent als dienstboekje. Een lid van de bemanning die in het bezit is van een groot vaarbewijs of Rijnpatent hoeft het dienstboekje niet bij te houden. De houder van een Rijnpatent of een ander bewijs van bekwaamheid heeft het dienstboekje slechts nodig voor het aantekenen van de scheepsreizen op die gedeelten, waarvoor het Rijnpatent of het bewijs van bekwaamheid niet geldt en waarvoor hij het met dit gedeelte wil uitbreiden.

Inhoud van het Dienstboekje

Het dienstboekje bevat persoonlijke gegevens, zoals de bewijzen van vakbekwaamheid van de houder, de behaalde diploma’s en de wettelijk vereiste medische verklaringen. Daarnaast bevat het de specifieke gegevens betreffende de afgelegde reizen.

De schipper aan boord dient te zorgen voor de invulling van de gegevens betreffende de afzonderlijke reizen voor de berekening van de vaartijd en voor het aantonen van de bevaren riviergedeelten. Daarbij dient onder de rubriek “Reis van…” de plaats van vertrek en onder “naar” de het verst stroom op- of afwaarts gelegen plaats (eindbestemming) te worden ingevuld. Opgave van kilometerraaien is ter precisering mogelijk. Onder “via” is slechts dan een aantekening noodzakelijk als het schip een andere vaarweg opvaart of daarvan terugkomt.

Daarbij bevat het dienstboekje een speciale rubriek voor de bekwaamheden van de houder. Alle dienstboekjes die wederzijds worden erkend bevatten een bladzijde die is voorbehouden aan de inschrijving van de bekwaamheden die volgens de Rijnregelgeving zijn verkregen. Deze bladzijde kan vooralsnog alleen door een bevoegde Rijnautoriteit worden ingevuld en de hier vermelde bekwaamheid is de enige die op de Rijn geldig is. Voor de inschrijving van de bekwaamheid volgens de Rijnregelgeving houdt de bevoegde Rijnautoriteit met name rekening met het aantal jaren ervaring van de houder, zoals blijkt uit de eerder beschreven rubriek in zijn dienstboekje.

De houder dient bovendien de aantekeningen met betrekking tot zichzelf en het dienstboekje tot het einde van het dienstverband, arbeidscontract of andere verhoudingen veilig te bewaren. De aantekeningen dienen overeen te stemmen met de aantekeningen in het vaartijdenboek. Op verzoek van de houder dient het dienstboekje te allen tijde en onverwijld aan hem te worden overhandigd. Gegevens betreffende een eerder afgelegde reis dienen vóór het begin van de volgende reis te worden ingevuld. Aanwijzingen met betrekking tot het bijhouden van het dienstboekje en begripsomschrijvingen (zoals “reis” begin en einde) zijn in het dienstboekje opgenomen.

Informatie aanvraag Nederland

SAB
Waalhaven Z.Z. 19
3089 JH Rotterdam
Tel : +31 (0) 10 798 98 98
E-Mail: info@sabni.nl
Loket: maandag – vrijdag van 09:00 uur tot 16:00 uur

Informatie aanvraag Belgie

Binnenvaartloket
Hoogmolendijk 1
2900 Schoten
Tel.: +32 3 546 06 83
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Loket: maandag – vrijdag van 8.30 uur tot 11.30 uur.
Tijdens de namiddagen is het loket open op afspraak.
Het Binnenvaartloket is op woensdagen gesloten.

Kijk op onze pagina voor meer info over vaardocumenten

bronnen: SAB, Vlaamsewaterweg, Inspectie Leefomgeving en Transport